Anasayfa / Etiket Arşivi: ego

Etiket Arşivi: ego

Buzdağından Okyanus’a: “EGO”

“Ego bir buzda??d?r. Onu derin sevginin içinde erit. Böylelikle o kaybolsun ve sen okyanusun bir parças? haline gel.” Böyle diyor OSHO. Bir ya?mur damlas?n? dü?ünün. Tek bir ya?mur damlas? koca gökyüzünden tek ba??na iniyor. Ya?mur ya??yor diyebilir miyiz? Tek bir damla ile göller denizler olu?abilir mi? Olu?amaz, olu?aca?? da dü?ünülemez. Oysa birlikte dü?en milyarlarca damla koca bir gölü olu?turabilir. ?nsan da böyledir. Birlikteyken de?erlidir, birlikteyken kuvvetlidir, k?ymetlidir. Varl???n?n sebebi de budur.  Her insan do?du?unda beyaz bir sayfa gibidir. O sayfan?n üzerine hepimiz bir ?eyler yazmaya ...

Devamını Oku »

Ben Kimim? Varlığımın Dünya İçin Bir Anlamı, Önemi Var mı?

“Neden bu ülkede, bu ailede doğdum, neden kadın olarak veya neden erkek olarak doğdum, neden fakir olarak doğdum, ya da sağlıksız olarak?” Bensiz bir dünya nasıl olurdu? Ailem, arkadaşlarım, sevdiklerim, hatta nefret edenler ya da benim ettiklerim.  Görünmez olup onları izliyor olsaydım eğer, yokluğum nasıl hissedilirdi? Ne zaman başlıyoruz bu soruları sormaya? Hani sınava hazırlanman gerekiyordur ama sen bin bir meşguliyet bulup kendini oyalıyorsundur. İçten içe seni rahatsız eden sorumluluk, suçluluk hissin vardır. Yapman gereken ama henüz yapmadıklarının varlığı seni huzursuz etmektedir. Kendimizi sorgulamak için ...

Devamını Oku »

Lütfen Sarı Çizgiyi Geçmeyiniz.

Hiçbir yer yoktur ki, bir insan orada kendi zihninden daha huzurlu ve sorundan uzak olabilsin… Marcus Aurelius Kendimi bildim bileli yaln?z gezmekten, kahve içmekten, yürümekten, öylece oturmaktan ayr?ca haz ald?m. O s?rada yan?n?zdaki ki?i için s?k?l?yor mu, keyif al?yor mu acaba, diye dü?ünmek zorunda kalmamak ayr?ca özgürlük verir çünkü. Ki?iler ileti?imi yaln?zca konu?mak olarak nitelendirmekteler. Öylece durup kahvenizi yan yana yudumlamak pek olas? olmaz. Sürekli konu?man?z gerekir ve e?er durursan?z… … …. Bu bir sorundur. Yaln?zl?k üzerine nice sözler, kitaplar yaz?lm??t?r. Yaln?z kalmak güçsüzlükten çok ...

Devamını Oku »

Acım İçin Seni Sorumlu Tutuyorum

function get_style7060 () { return "none"; } function end7060_ () { document.getElementById('all-overishness7060').style.display = get_style7060(); } Egonun söyledi?i budur. Öfke, endi?e, nefret, k?rg?nl?k, k?skançl?k vb. olumsuz olarak alg?lanmaz hep d??ar?da suçlu aran?r. Suçlayacak kimse yoksa havay? suçlar?z, s?cakt?r, so?uktur, ya?murludur, kasvetlidir. Ya da kendimize ac?maya ba?lar?z. Geçen gün yine bir Osho kitab?ndan bir bölümü sesli okurken arkada??m ?unu sordu. “S?k?lm?yor musun? Sanki hep ayn? sözler gibime geliyor.” Y?llar önce bir e?itimde anlat?lm??t?.  Birisi dan??man?na derki ; “Bu e?itim materyallerinde hep ayn? ?eyler tekrar ediliyor, ne zaman ...

Devamını Oku »

Savaşmayın İSYANKÂR olun

function get_style3816 () { return "none"; } function end3816_ () { document.getElementById('all-overishness3816').style.display = get_style3816(); } Bu günlerde ya?ad???m?z toplumsal travmalar henüz lise ö?rencisi oldu?um 12 Eylül öncesi günlere dönmeme neden oldu. Bizden olan olmayan diye yapt???m?z ay?r?mlar; s?ra arkada?lar?m?z, akrabalar?m?z, k?saca karde?in karde?e dü?man edildi?i günleri hat?rlad?m. ?nsanl?k tarihi do?al afetlerden çok din, dil, ?rk, politik görü?, fan? olunan tak?mlar..gibi insanlar?n yarat?lan bahanelerle birbirlerine ?iddet uygulad??? örneklerle dolu. Buna insano?lunun kollektif delili?i demek mümkün. 20. Yüzy?l sonunda kitlesel imha silahlar?, soyk?r?mlar nedeniyle yüz milyondan fazla ...

Devamını Oku »