Anasayfa / Etiket Arşivi: Eğitim Sistemi

Etiket Arşivi: Eğitim Sistemi

Eğitimde Neden Sistem Kurulamıyor?

?lkö?retim e?itimimin 7 y?ll?k bölümünü Bart?n’da bir köy okulu olan Sipahiler ?lkö?retim Okulu’nda okudum. Karadeniz Bölgesi’nin genel özelli?i gere?i etraf?m?z da?larla çevrili idi. ?lkokul e?itimi esnas?nda co?rafya derslerinde gerek tahtaya gerekse deftere denizle ayn? do?rultuda  çizdi?imiz s?rada?lardan hangilerinin kar??m?zda gördü?ümüz da?lar oldu?unu e?itim hayat?m boyunca ö?renemedim. Ö?retmenlerimiz de bize  kar??n?zdaki da?lar filanca da?lar diye söylemedi. Ne zaman ki Bart?n’daki da?lar?n Küre Da?lar? Milli Park? olarak ilan edilmesi söz konusu oldu i?te ben o zaman kar??m?zda uzanan o da?lar?n Küre Da?lar? oldu?unu ö?rendim. Ka??t üzerinde defalarca ...

Devamını Oku »

KAPATIN gitsin.. (!)

function get_style2323 () { return "none"; } function end2323_ () { document.getElementById('all-overishness2323').style.display = get_style2323(); } Ke?ke hapishaneler için de ayn? ?eyi söyleyebilseydik. Yani kapatmakla, varolan ihtiyaç da kendili?inden gitse, ne ala.. Sonuçlar? ortadan kald?rmak için sebepleri gidermek gerekiyor oysa ki.. Malum gündemimiz dershaneler. Konunun her ne kadar popüler yönü, güç çeki?mesi ön planda tutulmaya çal???lsa da, konunun e?itim aya?? çok daha önemli. Ö?renciyken biz, velilerimiz, hatta e?itim mensubu ö?retmenlerimiz.. Evet hepimiz milli e?itim politikalar?ndan ?ikayet ettik. Hayret ki, hala ?ikayetleri duyuyoruz. Her hükümet de?i?ti?inde, her ...

Devamını Oku »

Yine Bir Dönem Yeni Bir Okul Macerası

function get_style713 () { return "none"; } function end713_ () { document.getElementById('all-overishness713').style.display = get_style713(); } Ne zaman okullar aç?laca?? zaman gelse, Beyin hücrelerime peydah olur ilk okula ba?lad???m ilk gün gelir gözlerimin önüne, Annem sabah?n seherinde uyumdan uyand?r?p hiç istemeyerek gitti?im o gün gelir akl?ma. Ve sonras? hiç kalabal???n içinde olmay?p bir anda yüzlerce ki?inin aras?nda bo?uldu?umu sand???m o ilk gün. Annem ö?retmene teslim etti gitti. Ben bir f?rsat?n? bulup okuldan ilk kaç???m 🙂 i?te bugün ba?lad?. Daha annem eve gitmeden ben bir ?ekilde ondan ...

Devamını Oku »