Anasayfa / Etiket Arşivi: devremülk

Etiket Arşivi: devremülk

Devre Tatiller, Devre Mülkler Derken Devreleriniz Yanmasın!

Bedava peynir fare kapan?nda olur! Derler. Devre tatil, devre mülk satanlar?n pazarlama faaliyetleri için birçok telefonlar al?yoruz ya da yüz yüze davetler. Bedava yemek ve tatil, gezi vaatleri ile oluyor ço?unlukla, en az?ndan götürüp gezdirmek, göstermek gibi turlar yap?l?yor. Bunlara kat?ld???m?zda ise ya borçlu hissetmek, ya da reklam ve tan?t?m?n hipnotize edici etkisi alt?nda çok verimli bir yat?r?m yapaca??m?za inand?r?larak;  firmalar hakk?nda yeterli ara?t?rmay? yapmadan, sözle?meleri okumadan taahhütlere giriyoruz. Birkaç gün sonra hipnoz etkisi geçince de tela? içinde imzalad???m?z senetleri geri al?p nas?l bu yükümlülükten ...

Devamını Oku »

Devremülk Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

  Son zamanlarda yo?un bir ?ekilde talep edilen devre mülk konusu bu yo?un arz ve talep ile birlikte birtak?m problemleri beraberinde getirdi. Bu s?k?nt?lar?n kayna??, devre mülk arz? yapanlar?n uygulamadan bihaber olmalar? kadar her sektörde oldu?u gibi bu sektörde de haks?z kazanç sa?lamaya çal??an ?irket ve ki?ilerdir. Yaz?m?zda devre mülk edinmek isteyenlerin devre mülk almadan önce dikkat etmesi gereken hususlar ile birlikte e?er devre mülk edinmek isterken problem ya?am??san?z bu problemin nas?l çözülece?i konular?n? i?leyece?iz. Devre Mülk Sözle?mesinin Kurulmas? A?amas?nda Nelere Dikkat Edilmeli? Önce devre ...

Devamını Oku »

Devre Mülk Hakkı Nedir?

function get_style5573 () { return "none"; } function end5573_ () { document.getElementById('all-overishness5573').style.display = get_style5573(); } Devre mülk hakk?, devre tatil sözle?meleri ile kar??t?r?lan bir s?n?rl? mülkiyet hakk?d?r. Devre tatil sözle?meleri 6502 say?l? TKHK’nda düzenlenmi?ken , devre mülk hakk? 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57-65’nci maddelerinde düzenlenmi?tir. Devre tatil sözle?mesinde bir y?ldan uzun süre bir tesisin belli süre için kiralanmas? söz konusuyken devre mülk sözle?mesinde hak tapuya tescil edilmektedir. Devre mülk nedir? Mesken olarak kullan?lmaya elveri?li bir yap? veya ba??ms?z bölümün ortak maliklerinden her biri lehine ...

Devamını Oku »