Anasayfa / Etiket Arşivi: cumhuriyet

Etiket Arşivi: cumhuriyet

Cumhuriyet gazetesini yalanladılar

function get_style38986 () { return "none"; } function end38986_ () { document.getElementById('all-overishness38986').style.display = get_style38986(); } HDP, Cumhuriyet gazetesinde ABD Büyükelçisi ile gerçekle?en görü?me konusunda yap?lan haberde gerçe?e ayk?r? ifadelerin yer ald???n? aç?klad?. HDP’den, Cumhuriyet gazetesinde ç?kan haberlere ili?kin yaz?l? aç?klama yap?larak ?öyle denildi: “Cumhuriyet gazetesinin önceki gün yay?mlanan say?s?nda yer alan ve çe?itli medya organlar?nca da al?nt?lanan bir haberde, E? Genel Ba?kanlar?m?z ba?kanl???ndaki bir heyetimizin, bilgisini daha önce kamuoyuyla payla?t???m?z 30 Temmuz 2015 tarihli ABD Büyükelçili?i ile görü?mesine ili?kin gerçe?e ayk?r? ifadeler yer alm??t?r. Söz ...

Devamını Oku »

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na hakarete 2 yıl ceza istemi

function get_style38749 () { return "none"; } function end38749_ () { document.getElementById('all-overishness38749').style.display = get_style38749(); } ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Hadi Saliho?lu’na twitter üzerinden hakaret eden san???n 2 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas? talep edildi. ?ddianamede, san???n 17-25 Aral?k soru?turmalar?na takipsizlik verilmesi üzerine ç?kan haberlere tepki amac?yla sarho?ken tweet att???n? söyledi?i belirtildi. Sosyal payla??m sitesi Twitter’dan ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Hadi Saliho?lu hakk?nda “17-25 Aral?k H?rs?zl?k Haftas? yolsuzluklar? kapatan Hadi Saliho?lu adl? sat?lm?? savc?y? da unutma” ?eklinde payla??mda bulunan “Kafaaçma” adl? hesab?n sahibi Fatih Y.(38) hakk?nda iddianame düzenlendi. “YORUM ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet yazarları ’Charlie Hebdo’ duruşmasına katılmadı

function get_style24411 () { return "none"; } function end24411_ () { document.getElementById('all-overishness24411').style.display = get_style24411(); } Charlie Hebdo Dergisi’nin Hz. Muhammed oldu?u iddia edilen karikatürünü kö?elerinde yay?nlayan Cumhuriyet Gazetesi yazarlar? Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya, haklar?nda aç?lan davan?n ilk duru?mas?na kat?lmad?. Fransa’da 7 Ocak’ta Charlie Hebdo Dergisi’ne yap?lan silahl? sald?r?da 12 ki?inin hayat?n? kaybetti?i ve 11 ki?inin de yaraland??? olay?n tüm s?cakl??? devam ederken ?üpheliler Çetinkaya ve Karan’?n 14 Ocak tarihli kö?e yaz?lar?nda, Fransa’da faaliyet gösteren “Charlie Hebdo” dergisinde yay?mlanan Hz. Muhammed’e ait oldu?u iddia edilen, ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet Gazetesi ekibi CHP Genel Merkezinde

function get_style18277 () { return "none"; } function end18277_ () { document.getElementById('all-overishness18277').style.display = get_style18277(); } CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, parti genel merkezinde Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerini kabul etti. CHP Genel Ba?kan? K?l?çdaro?lu, Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri Can Dündar ve Erdem Gül, Cumhuriyet kö?e yazarlar? Emre Kongar ve Çi?dem Toker ile Cumhuriyet muhabirleri Ay?e Say?n ve F?rat Kozok’u CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Görü?meye ?leti?im ve Medya ile ?li?kilerden Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Enis Berbero?lu da kat?ld?. (?HA) Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve ...

Devamını Oku »

Cumhuriyet Başsavcılığından flaş paralel yapı kararı

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? ‘paralel yap?’ iddialar?na ili?kin yürütülen soru?turma kapsam?nda TPAO çal??an? Cevzet Soysal’?n 1998’de kaç?r?larak öldürülmesine ili?kin 14’ü polis 19 ki?i hakk?nda gözalt? karar? ald?. (?HA)

Devamını Oku »