Anasayfa / Etiket Arşivi: cennet

Etiket Arşivi: cennet

KONUŞAN KİM BİLİYOR MUSUN?

“Zihnimize gelen her düşünceye inanmak zorunda değiliz”   İnsanlık tarihine tam bir “Kolektif Delilik” demek yanlış olmaz sanırım. Akıl, vicdan tutulması adına ne derseniz deyin artık şaşırmaktan neredeyse vazgeçmeye başladığımız, sıradanlaşan bir toplu cinnet deneyimliyoruz. Her ne kadar bu girdaba kapılmamak üzere uzakta durmaya çalışsam da insanlığın ortak acı, endişe ve korkularına tamamen duyarsız kalmak mümkün değil. Bizi manipüle eden, tepkilerimizi yönlendiren bir iç ses var; hiç susmadan konuşan, yargılayan, haksızlığa uğradığını söyleyen. Peki, içimizdeki ses olarak konuşan KİM? Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye ...

Devamını Oku »

Vicdan Sesimin Beni Getirdiği Sayfa…

function get_style47255 () { return "none"; } function end47255_ () { document.getElementById('all-overishness47255').style.display = get_style47255(); } Yar?n sabah bir yolculu?a ç?k?yorum. ?çimden bir ses c?l?zda olsa bu hafta yazma. Mazeret olarak yolda oldu?unu söylersin dedi. Vicdan?m ise bir görev ald?ysan onu yerine getirmelisin dedi. Gecenin saat 00.45’i Ve ben bu dü?üncelerle bo?u?urken 2013 y?l?n?n aral?k ay?nda defterime dü?tü?üm bir nota denk geldim. ?nsan taraf?m ve ego taraf?mla mücadele içindeyken yakla??k iki y?l önce dü?tü?üm bu notu sizlerle payla?maya karar verdim. Nas?l bir ruh halindeydim bilemiyorum ancak ...

Devamını Oku »

Muhabbet Olsun

function get_style37853 () { return "none"; } function end37853_ () { document.getElementById('all-overishness37853').style.display = get_style37853(); } Bu hafta muhabbet olsun ve içimizden akanlar? sizlerle payla?mak istedim. Bunu belli aral?klarla yapmaya karar verdim. Umar?m okurken can?n?z s?k?lmaz. ?yi hafta sonlar?. Sevdiklerinizle mutlu ya?ay?n. CENNET?N? SEN KURACASIN Bütün inanç kal?plar?ndan ve bütün dü?ünce kal?plar?ndan s?y?r kendini. Onlar?n hiç biri sana ait de?il. Hep ba?kalar?n?n sana yamad?klar? ?eyler. ?çinde yanan kor ate?lerin sebebi onlar. Sana ait inançlar?n olsun, sana ait dü?üncelerin; Yanarsan kendi ate?inde yan, ba?kalar?n?n tutu?turdu?u ate?te de?il. ...

Devamını Oku »

’Cennet bahçesi’ Londra’dan birincilikle döndü

function get_style20306 () { return "none"; } function end20306_ () { document.getElementById('all-overishness20306').style.display = get_style20306(); } Londra’da düzenlenen dünyan?n en büyük bahçe ve çiçek fuar?nda ‘cennet bahçesi’ konseptiyle kat?lan Kültür ve Turizm Bakanl???’n?n bahçe dizayn? dünya bahçeleri kategorisinde birincilik ödülünü ald?. Dünyan?n en büyük bahçe ve çiçek fuarlar?ndan olan Londra, Hamptoncourt Flower Show’a 100 metrekarelik ‘cennet bahçesi’ konseptiyle kat?lan Kültür ve Turizm Bakanl???’n?n bahçe dizayn? dünya bahçeleri kategorisinde birincilik ödülünü ald?. Bu y?l 25.düzenlenen etkinlikte Türk bahçesi ziyaretçilerinde de tam puan almay? ba?ard?. BBC, ITV kanallar? ...

Devamını Oku »

Ahir Zaman Sonrası- CENNET ve Küresel Serbest Piyasa Miti

function get_style2501 () { return "none"; } function end2501_ () { document.getElementById('all-overishness2501').style.display = get_style2501(); } 1970’lerin ba??nda, bir zamanlar istikrarl?, anla??l?r ve öngörülebilir olarak tan?mlanan klasik kapitalist ekonomik ortam birden ak??kan ve anla??lmaz hale geldi. Sanayile?mi? ülkelerin üretkenli?i 1970’lerin ba??nda birden kesilmi?, sermaye “okkal?” kârlar edemez hale gelmi?ti. Chicago Üniversitesi iktisatç?lardan Milton Frieedman ve e?i Rosa’n?n söyledikleri 1940-1970 aras?nda bütün Bat? dünyas?nda uygulanan Keynesci politikalardan farkl?yd?. De?i?ken enflasyon oranlar?n?n belirsizli?i art?rmas?, kreditörlerin ve sabit gelirlilerin aleyhine çal???yordu. ??sizlik art?yordu. Friedman, piyasan?n en iyi bildi?ini yapabilmesi ...

Devamını Oku »