Anasayfa / Etiket Arşivi: burçlar

Etiket Arşivi: burçlar

Ünlü Dr. Astrolog Şenay Yangel Ağustos Ayı Gökyüzü Enerjilerini yorumladı…

A?USTOS AYI GÖKYÜZÜ ENERJ?LER?  Kova ve Aslan burçlar?nda gerçekle?ecek Ay ve Güne? tutulmalar? ile fazlas? ile güçlü etkili enerjileri bar?nd?ran bir A?USTOS bizleri kar??lad?.  Astroloji de Ay ve Güne? tutulmalar? as?rlard?r önemle izlenmi? ve kay?t alt?na al?nm??t?r. Bu tutulmalar?n birey ve toplumsal olarak bize en önemli mesaj? daha iyi bir insan olmak için kendimize öz ele?tiride bulunmal? al??kanl?klar?m?z ba??ml?l?klar?m?z ve benimsedi?imiz çocuk ça?lar?m?zdan gelen çaresizlik dü?üncelerimizden öz güvensizliklerimizden uzakla?mam?z gereken enerjiler ile kar?? kar??yay?z.   Gu?nes? tutulmas?: Ay, Gu?nes? ile Du?nya’n?n aras?na geldig?i zaman ve Gu?nes?’in ...

Devamını Oku »

Dr.Astrolog Şenay YANGEL “26 ŞUBATTA BALIK BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA YANSIMASI” nı anlattı…

KOÇ: Bu hafta hayat?n?z? daha iyi hale getirmenin yollar?n? dü?ünebilir ve haftan?n ba?lang?c? olarak ?u an sahip oldu?unuz i?inizi ili?kilerinizi daha iyi hale getirecek f?rsatlar? ke?fedebilirsiniz. Heyecan verici geli?meler ile kar?? kar??ya oldu?unuz enerjiler sizleri güçlü k?lacak. Küçük ?eylerden heyecanlanabilir yükselen enerjinizle hayranl?k uyand?rabilirsiniz çevrenizde. Hafta ortas?ndan itibaren finansal konular da ve i? hayat?n?zda , ilerleme kaydedebilir ve do?ru yolu izlemek için uzun vadeli planlar?n üzerinde çal??abilirsiniz. Çar?amba günü, yönetici gezegeniniz Mars ?n Pluto ile olu?turaca?? kombinasyon ile rakipleriniz ile sava?abilir i?inize istedi?iniz zaman nas?l ...

Devamını Oku »