Anasayfa / Etiket Arşivi: Başkanlık Sistemi

Etiket Arşivi: Başkanlık Sistemi

AK Parti’nin 2015 Seçim Vaadi: Başkanlık Sistemi-1

function get_style8034 () { return "none"; } function end8034_ () { document.getElementById('all-overishness8034').style.display = get_style8034(); } Türkiye’ de de son dönemlerde ba?kanl?k, yar? ba?kanl?k sistemi aray??lar? gündeme gelmi?tir. Asl?nda bu tart??malar yeni de?ildir. 1960lardan itibaren zaman zaman siyasal gündemi me?gul etmektedir. Bu tart??malardaki temel soru “Türkiye’de parlamenter rejim rasyonelle?tirilmeli midir ya da yeni bir hükümet sistemine mi geçilmeli midir?” sorusudur. Yeni bir hükümet sistemine geçilmesi yönünde görü? bildiren siyasilerin ve akademisyenlerin gönlünde yatan model ise ba?kanl?k sistemidir. Son olarak, Ak Parti’nin 2015 seçim vaatleri aras?nda yer ...

Devamını Oku »

Birinciği Kaçırdık !!!!

function get_style8006 () { return "none"; } function end8006_ () { document.getElementById('all-overishness8006').style.display = get_style8006(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Maalesef k?l pay? ile birincili?i kaç?rd?k, Türkiye ikinci oldu. Halbuki bu sefer çok umutluyduk, iyi çal??m??t?k, ama hakk?m?z? yediler ve RUSYA birinci olurken, TÜRK?YE ikinci oldu. ?imdi hay?rd?r, bilmedi?imiz bir yerde ULUSAL bir yar??ma m? vard? da kaç?rd?k diye dü?ünenler olmu?tur mutlaka. Eh yar??ma say?l?r. Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi taraf?ndan yay?nlanan rapora göre; Türkiye hakk?nda 101 karar aç?klam?? ve bu kararlar?n 94 tanesinin içinde en az 1 madde ...

Devamını Oku »

Holokost

function get_style7973 () { return "none"; } function end7973_ () { document.getElementById('all-overishness7973').style.display = get_style7973(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Dün 1,1 Milyon insan?n katledildi?i HOLOKOST an?ld?. Ben Austscwitz’e gitmedim, hayat?mda en çok gitmek istedi?im yerlerden birisi. Ama Avusturya Linz’de Mauthausen toplama Kamp?n? P?nar ile birlikte ziyaret etmi?tik, hatta albüm ve yaz?m var, bir gün payla??r?m tekrar. Hayat?mda foto?raf çekerken en çok üzüldü?üm yerlerden birisidir, o kampta gezerken, 4 y?l boyunca tahminen 200.000 ki?inin Mauthausen kamp?nda öldü?ü anlat?l?yor. Hani o filmlerde gördü?ünüz Du?lar, insanlar? yakt?klar? f?r?nlar, ya?ad?klar? ko?u?lar… ...

Devamını Oku »

ÖSYM

function get_style7962 () { return "none"; } function end7962_ () { document.getElementById('all-overishness7962').style.display = get_style7962(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Sabah Nihat S?rdar’dan dinleyince ben de yazmak istedim … Bizim ÖSYM diye bir kurulu?umuz var biliyorsunuz. Ölçme Seçme ve Yerle?tirme Merkezi. Çocuklar?m?z?, gençlerimizi ADALETL? bir ?ekilde girdikleri s?nav sonuçlar?na göre yerle?tirdi?i dü?ünülen bir sistemin yönetimi. AKP döneminde henüz ?aibesiz, kopyas?z bir tane bile s?nav yapamad?lar, her s?navlar? olay oldu. Cemaat ile aralar? iyiyken binlerce ö?renci, binlerce ö?rencinin hakk?n? yiyerek bu sistemde Üniversitelere yerle?tirildi. Sonra Cemaat Paralel olunca bilmem ...

Devamını Oku »

Ergenekon Neyin Adıydı?

Ergenekon Neyin Adıydı

function get_style341 () { return "none"; } function end341_ () { document.getElementById('all-overishness341').style.display = get_style341(); } Yakla??k 6 y?ld?r süren ve ülke gündemimizi neredeyse 6 y?ld?r i?gal eden Ergenekon davas? sona erdi. Sonucunda beklenen kararlar ç?kt?. ?çlerinde sürprizler olsa da karar?n bu ?ekilde ç?kaca?? a?a?? yukar? belliydi. Peki neden Ergenekon ismi seçildi? Neden Ergenekon’da Pa?alar Yarg?land?? Gizli Tan?klar, Gizli Bilgiler ve Belgeler Neden hala aç?klanm?yor? Kamuoyunun akl?nda soru i?areti olan Ergenekon davas? bile asl?nda son y?llardaki Türk toplumunun ruh halini gösterir nitelikteydi. Hukuk ad?na söyleyecek kelimesi ...

Devamını Oku »