Anasayfa / Etiket Arşivi: barış

Etiket Arşivi: barış

FARKINDALIĞINI DEĞİŞTİR DÜNYA DEĞİŞSİN

Geçenlerde ölüme yakın deneyim yaşayan ve sonra tamamen iyileşen kanser hastası bir kadın hakkında izlediğim bir belgesel beni çok etkiledi ve sizlerle paylaşmak istedim. Anita Moorjani dört sene sonunda tüm vücuduna yayılan bir cins lenfoma nedeniyle, artık doktorların saatlik ömür biçtikleri koma halinde iken deneyimlediklerini ve yaşama dair aldığı dersleri anlatıyordu. Doğaüstü olay, mucize, ölüme yakın deneyim vs. nasıl isimlendirdiğimiz o kadar önemli değil. Onun yaşadıklarından biz neler öğrenebiliriz, bunu paylaşmak istedim aslında.   Anita’nın kafatası, boyun, göğüs, karın ve hemen neredeyse tüm vücudunda limon büyüklüğünde ...

Devamını Oku »

Artık Bıkmadınız mı? Barış İçin Ben Ne Yapabilirim?

Korkuyla, endi?eyle, öfkeyle, çaresizlik duygusuyla, asl?nda ya??yormu? gibi görünmekle birlikte her an sevdiklerinizi kaybetmekten, ölmekten korkmaktan b?kmad?n?z m?? Her bombalama, patlama, ?ehit, terörist olay? sonras? ayn? sözleri duymaktan, söylemekten, hissetmekten, payla?maktan, ayn? kli?eleri tekrarlamaktan s?k?lmad?n?z m?? Hep sizi korumak, kollamak zorunda oldu?unu dü?ünüp göreve ça??rd?klar?n?z?n u?ratt??? hayal k?r?kl?klar? yetmedi mi daha? Dünyada ya?ayan son insan kalana kadar birbirimizi öldürelim mi? Din, dil, ?rk, renk, mezhep, para, rekabet vb. gözünün üzerinde ka?? var deyip çoluk, çocuk, kad?n, erkek, genç ya?l? ay?rmaks?z?n, do?al ya?am sürelerinin bitmesine izin ...

Devamını Oku »

Geçmişte mi, Yoksa Bugünde misin?

function get_style47167 () { return "none"; } function end47167_ () { document.getElementById('all-overishness47167').style.display = get_style47167(); } Nerede ?ikayet eden, m?zm?zlanan çözüm bulmak yerine hep sorunu ortaya koyan tarafta isen, orada as?l sorun sensin güzel dostum; Asl?nda sen muhte?em bir insans?n. Unuttu?un bir ?ey var. Hayat büyük konu?anlara hep büyük bedeller ödetmi?tir. Büyük dü?ünmekle büyük konu?mak aras?nda “büyük” fark vard?r. Ya?am mezarl??? kendini özgür zanneden kölelerle doludur.  Sürekli ?ikayet etmek sorunun bir parças? oldu?unun en büyük i?aretidir. Bu hiçbir ?eye itiraz etmeyece?in anlam?na gelmemeli. ?tiraz etmelisin hemde ...

Devamını Oku »

Savaştığınız Şey Güçlenir, Direndiğiniz Şey Direnir

function get_style46681 () { return "none"; } function end46681_ () { document.getElementById('all-overishness46681').style.display = get_style46681(); } “Sadece çocuklar ne arad?klar?n? bilirler” dedi küçük prens.  Bu sabah gözümü açmadan akl?ma dü?tü Antonine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens adl? kitab?. Asl?nda çocuklardan ö?renmek üzere yaz?lm?? bir kitap oldu?unu dü?ündüm hep. Onlar bilgeler ve büyüklere anlatmaya çal???yorlar. Tilki der ki küçük prense “??te benim s?rr?m. Çok basit: ?nsan sadece gönlüyle iyi görebilir. Gözler, as?l görülmesi gerekeni göremez.” Geçen haftan?n tüm dünyada vicdanlar? harekete geçiren görüntüsü,  sosyal medyaya dü?en sahile vurmu? ...

Devamını Oku »

Kızlara Kurtaramayacağı Söylenir!!

function get_style34253 () { return "none"; } function end34253_ () { document.getElementById('all-overishness34253').style.display = get_style34253(); } Geçenlerde internette bir grup genç k?z?n “K?zlara neleri yap?p, neleri yapamayaca?? söylenir?”  sorusuna verdikleri cevaplarla çekilmi? bir reklam filmine rastlad?m. “Kurtaramayaca?? söylenir” dedi bir tanesi.  “Masallarda zor durumda olanlar? kurtaranlar hep erkeklerdir, k?zlar hiç kurtar?c? olmazlar” dedi. Belli ki bu onu rahats?z etmi?ti. K?z çocuklar?n? “beyaz atl? prens” masallar? ile büyütürken, erkek çocuklar?na çok küçük ya?lardan itibaren yüklenen göreve bakar m?s?n?z? Çocuklar? kendilerini sevmek ve ya?amlar?n?n sorumlulu?unu almak konusunda yüreklendirmek ...

Devamını Oku »