Anasayfa / Etiket Arşivi: apartman yönetimi

Etiket Arşivi: apartman yönetimi

Apartman Giderleri ve Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Konusunda Sık Sorulan Sorular

function get_style7278 () { return "none"; } function end7278_ () { document.getElementById('all-overishness7278').style.display = get_style7278(); } Yaz?m?zda apartmanlar ve toplu yap?larda giderlerin kar??lanmas? ve bu giderler ile ilgili kat maliklerinin yükümlülükleri ile ilgili s?k sorulan sorular? cevaplamaya çal??aca??z. Kat maliklerinin apartman giderleri ile ilgili yapaca?? ödemeler neye göre belirlenir? Kat maliklerinin ne oranda giderlere kat?laca?? konusunda bir anla?ma varsa öncelikle bu uygulan?r. E?er kat malikleri aras?nda bir anla?ma yoksa bu durumda kat malikleri; kap?c?, kaloriferci, bahç?van ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa e?it olarak ...

Devamını Oku »

Apartman Nasıl Yönetilir, Kararlar Nasıl Alınır?

function get_style5778 () { return "none"; } function end5778_ () { document.getElementById('all-overishness5778').style.display = get_style5778(); } Apartman Kim Taraf?ndan Yönetilir? Apartman, kat malikleri kurulunca yönetilir. Yönetici ve Yönetici Kurul atanmas? da kat malikleri kurulunca gerçekle?tirilir. Kanunun emredici hükümlerine ayk?r?l?k olmad??? sürece yönetim tarz? da kat malikleri kurulunca kararla?t?r?l?r. Yönetim Plan? Nedir? Yönetim plan?, yönetim tarz?n?, kullanmak maksat ve ?eklini yönetici ve denetçilerin alacaklar? ücretleri ve yönetime ait tüm hususlar?n düzenlendi?i bütün kat maliklerini ba?layan sözle?me hükmündedir. Kat malikleri aras?nda anla?mazl?k ç?kt??? takdirde mahkeme önce yönetim plan?na ...

Devamını Oku »

Apartman Yönetimi ile ilgili sık sorulan sorular

function get_style5513 () { return "none"; } function end5513_ () { document.getElementById('all-overishness5513').style.display = get_style5513(); } Apartman Yönetici Nas?l Atan?r? Kat malikleri, apartman(anagayrimenkul) yönetimi için kendi aralar?ndan ya da d??ar?dan seçecekleri bir ki?iyi ya da üç ki?ilik bir kurulu görevlendirebilirler. Yönetim için tek ki?inin atanmas? halinde bu ki?iye Yönetici, kurul atan?rsa bu kurula da Yönetim Kurulu denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla ba??ms?z bölümü varsa, yönetici atanmas? mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir ki?inin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundad?r.  Yönetici, kat maliklerinin, hem say? hem arsa ...

Devamını Oku »