Anasayfa / Etiket Arşivi: AİHM

Etiket Arşivi: AİHM

Doğu Akdeniz

function get_style8611 () { return "none"; } function end8611_ () { document.getElementById('all-overishness8611').style.display = get_style8611(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Üç lider bulu?mu?, kim bunlar.. Yunanistan’dan Çipras.. K?br?s Rus Kesimi’nden Anastasiladis.. M?s?r’dan Sisi… Yani Akdeniz hatta Do?u Akdeniz bulu?mas? diyelim. Kendi aralar?nda ne konu?tular bilinmez ama Türkiye hakk?nda çokta hay?rl? bir ?eyler olmayaca?? ortada. Bizim üçüyle de aram?z yok. Zaten onlar da verdikleri mesajda ” ÜÇÜNCÜ ÜLKELER?N onay?n?n gerekmeyece?i kararlar ve anla?malar üzerinde çal???yoruz. ” demi?ler. Herhalde bu üçüncü ülke Yeniz Zelanda. Biz ise hala ” PARALEL Yap? ...

Devamını Oku »

Suça Teşvik…

function get_style8513 () { return "none"; } function end8513_ () { document.getElementById('all-overishness8513').style.display = get_style8513(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, ?aka gibi bir haber ama GERÇEK tabi … Tar?k Akan, Zuhal Olcay, ?evval Sam, Grup Yorum, Cahit Berkay, Mustafa Alt?oklar, Levent Üzümcü, Tayfun Talipo?lu… Aralar?nda tan?mad???n?z var m?? Hepsi SANATÇI…. Konserlerine, filmlerine ko?a ko?a gitti?imiz, Dizilerde bay?la bay?la seyretti?imi sanatç?lar… BERK?N ELVAN için düzenlenen klipte oynad?klar? için ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? SORU?TURMA  açt? iyi mi? Gerekçe ? Halk? SUÇ ??LEMEYE te?vik etmek  … Sonra bir HABER okuyorum …. Cumhurba?kan? ...

Devamını Oku »

Birinciği Kaçırdık !!!!

function get_style8006 () { return "none"; } function end8006_ () { document.getElementById('all-overishness8006').style.display = get_style8006(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Maalesef k?l pay? ile birincili?i kaç?rd?k, Türkiye ikinci oldu. Halbuki bu sefer çok umutluyduk, iyi çal??m??t?k, ama hakk?m?z? yediler ve RUSYA birinci olurken, TÜRK?YE ikinci oldu. ?imdi hay?rd?r, bilmedi?imiz bir yerde ULUSAL bir yar??ma m? vard? da kaç?rd?k diye dü?ünenler olmu?tur mutlaka. Eh yar??ma say?l?r. Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi taraf?ndan yay?nlanan rapora göre; Türkiye hakk?nda 101 karar aç?klam?? ve bu kararlar?n 94 tanesinin içinde en az 1 madde ...

Devamını Oku »

Utanç Davası

function get_style7995 () { return "none"; } function end7995_ () { document.getElementById('all-overishness7995').style.display = get_style7995(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Sene 2007, yer Erzurum. 15 ya??nda bir k?z çocu?u polise ba?vurup kendisine tecavüz edildi?ini iddia ediyor. Polis sorguluyor, ara?t?rma ba?l?yor. Önce 17 sonra tam 84 ki?inin ad?n? veriyor. 10 ya??ndan beri tecavüz edildi?ini anlat?yor. Tarihe UTANÇ DAVASI olarak diye giren bu olay da ne oluyor biliyor musunuz? Önce bu tecavüzü anlat?rken k?za yard?mc? olan psikologlar?n ve yurt müdürünün, YER? de?i?iyor. Davaya bakan Savc?n?n elinden dosya al?n?yor ve Erzurum ...

Devamını Oku »

Zorunlu Din Dersleri ve İHAM Sorunu

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) 16 Eylül 2014 tarihinde verdiği bir kararla zorunlu din dersleriyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS) Ek.1 numaralı protokolün 2. maddesinde düzenlenen eğitim hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye’yi mahkûm etmiştir. Anılan karar 14 Türkiye vatandaşı tarafından 2011 yılında yaptıkları başvuru üzerine verilmiştir. (Kararın tamamı için bkz.: Mansur Yalçın and Others v. Turkey, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4868983-5948734,) Oy birliğiyle alınan kararda İHAM, devletin dini konularla ilgili düzenlemelerde yansız ve tarafsız olma yükümlülüğünde olduğunu hatırlatarak,  Türkiye’de din ve ahlak kültürü kitaplarının içeriğinde yapılan son değişikliklerin yetersizliğine ...

Devamını Oku »