Anasayfa / Etiket Arşivi: aids (sayfa 4)

Etiket Arşivi: aids

HIV ile Yaşayanlarda Bilişsel-Algısal Sorunlar Neden Vardır?

function get_style7745 () { return "none"; } function end7745_ () { document.getElementById('all-overishness7745').style.display = get_style7745(); } HIV ile ya?ayan ki?ilerde nöronal disfonksiyon – sinir sistemi fonksiyonlar?nda bozulma – geli?ti?i uzun zamand?r biliniyor. Sinir sisteminin bu fonksiyon bozuklu?u bili?sel-alg?sal sorunlara yol açabiliyor. Örnek olsun;  bili?sel-alg?sal duyularda gerileme, konu?ma güçlükleri, h?zl? ya?lanma vb…HIV’den etkilenen insanlar?n bili?sel-alg?sal sorunlar?n? saptamak için nörologlar?n elinde özel bir klinik test bulunmuyor ne yaz?k ki…Bu sorunlar? önceden bilmek çok i?e yarard?. Böylece ne yap?labilirdiyi anlamak mümkün olurdu. Geçti?imiz ay, Georgetown Universitesi T?p Merkezinde, önemli ...

Devamını Oku »

HIV ile Yaşayan Yaşlı İnsanların Sayısında Ciddi Artışlar Var

function get_style7185 () { return "none"; } function end7185_ () { document.getElementById('all-overishness7185').style.display = get_style7185(); } UNAIDS veri ve hanehalk? anketleri, ikna edici görünüyor. ?urada; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25222641.UNAIDS yayg?nl?k rakamlar?na göre günümüzde HIV ile ya?ayan 4,2 milyon ki?i 50 ya? ve üzerinde. HIV pozitif nüfusun ya?lanmas?ndaki temel neden, antiretroviral tedavinin ba?ar?s?. Elli ya? ve üzeri HIV ile ya?ayan ki?ilerin say?s?nda 1995 y?l?ndan bugüne kadar sürekli bir art?? olmu?. Bu trend, UNAIDS tahminlerine göre elde ediliyor ve ulusal hanehalk? anketleri de verileri teyit ediyor. Hanehalk? anketleri ile elde edilen ...

Devamını Oku »

İlaçlar Nasıl Geliştiriliyor?

function get_style7057 () { return "none"; } function end7057_ () { document.getElementById('all-overishness7057').style.display = get_style7057(); } Bir eczanenin raf?ndaki ilaç asl?nda uzun bir yolu katettikten sonra oraya gelebiliyor. Bu süreci foto?raflayabilir ya da somutla?t?r?rsak kronik HIV enfeksiyonunda kullan?lmak üzere yeni bir ilaç ne zaman önümüze gelir sorusuna yan?t vermi? oluruz. Bir de s?k s?k duydu?um; “asl?nda HIV’in kesin tedavisi var ama ilaç ?irketleri bunu ç?kartm?yor” efsanesine yan?t olur bu. Belki… Zaman zaman kat?ld???m toplant?larda – özellikle uluslar aras? –  ilaç tasar?mc?lar? (asl?nda buna molekül tasar?mc?lar? diyelim) ...

Devamını Oku »

Sıradaki talihli SİZ olabilirsiniz!

function get_style5287 () { return "none"; } function end5287_ () { document.getElementById('all-overishness5287').style.display = get_style5287(); } Ya?ad???m?z hayat bazen o kadar imkans?z gibi görünen ?eyler ç?kar?yor ki kar??m?za ne yapaca??m?z? ?a??r?yoruz. Cevap veremiyoruz ,konu?acak cümleler kuram?yoruz sadece yutkunuyoruz. Bu sefer yaz? yazmak yerine HIV pozitif tan?s? alm?? bir arkada??m?n yazd??? mektubu ondanda izin alarak ve ismini gizleyerek sizinle payla?mak istiyorum. Der ki; “Ya?ad???m en zor ?ey buymu? diye ba?lamak istiyorum mektubuma s?radan bir rahats?zl???n asl?nda buraya kadar gelece?ini ve beni bu kadar üzece?ini  bilemezdim. san?r?m tahmin ...

Devamını Oku »