Anasayfa / Etiket Arşivi: aids (sayfa 3)

Etiket Arşivi: aids

HIV Testi Yaptırmak İçin 6 Harika Sebep

?ster alt? ayda bir ister alt? y?lda bir olsun, kimileri için HIV testi yapt?rmak daima korkutucu bir fikirdir. Bu korkuyu a?abilen pek çok ki?i için ise, testi yapacak ki?i ya da kuruma, olas? tüm sonuçlara dair mutlak bir güven duymak bir o kadar imkans?zd?r.Bir di?er gerçek ise ?u; HIV negatifseniz bu de?eri ömür boyu  korumak istersiniz ve yapt?rd???n?z her test bu iste?e hizmet eden bir araçt?r. Fakat geçmi?te HIV ile enfekte olduysan?z bunu bilmek, bilmemekten iyidir. Çünkü tedaviye, ilaca eri?mek yani normal ya?ant?n?z? sürdürmek ancak bunu ...

Devamını Oku »

Çiftler arasında yapılan ve 4 yıl süren bir araştırmada, 58,000 kondomsuz temas sonrasında tespit edilen HIV bulaşı oranı; SIFIR!

14 Avrupa ülkesindeki 75 ayr? t?bbi lokasyonda, 1166 sero-farkl?l??? bulunan (Bir HIV pozitif, bir HIV negatif) çiftler aras?nda, Eylül 2010-May?s 2014 tarihleri aras?nda gerçekle?en ve 58.000 kondomsuz temasta 0 bula? bildiren bu önemli ara?t?rman?n sonuçlar?n?, K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un i?birli?i içinde oldu?u Londra merkezli tedavi aktivizmi grubu I-Base’den, makalaye konu olan çal??man?n yürütme komitesinde görev alan aktivist Simon Collins’in kaleminden aktar?yoruz. Simon Collins , HIV i-Base *Simon Collins, ?ngiltere’de faaliyet yürüten ve K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un da i?birli?i içinde oldu?u tedavi aktivizmi grubu olan I-Base’de çal??an bir aktivist ve bu makaleye konu olan Partner Study yürütme komitesinde ...

Devamını Oku »

Gençler 42 Şehirde HIV/AIDS İçin Sokağa Çıkıyor!

function get_style47243 () { return "none"; } function end47243_ () { document.getElementById('all-overishness47243').style.display = get_style47243(); } 1 Aral?k Dünya AIDS Günü’nde 1 Aral?k Genç ?nisiyatifi üyesi gençler 42 ?ehirde 215 etkinlikle bir araya geliyor. Cinsel sa?l?k ve üreme sa?l??? konusundaki taleplerini ve ihtiyaçlar?n? dile getirmek isteyen gençler, HIV/AIDS hakk?nda fark?ndal?k yaratmak için meydanlara ç?k?yor. Toplum Gönüllüleri Vakf? (TOG), Sa?l?kta Genç Yakla??mlar Derne?i (Y-PEER Türkiye) ve Türk T?p Ö?rencileri Birli?i (TurkMSIC) ba?ta olmak üzere birçok sivil toplum kurulu?unun çat?s? alt?nda bir araya geldi?i 1 Aral?k Genç ?nisiyatifi’nin ...

Devamını Oku »

HIV’le Yaşayanlar Birer Vektör Müdür?

function get_style8256 () { return "none"; } function end8256_ () { document.getElementById('all-overishness8256').style.display = get_style8256(); } Bu kö?ede yazd?klar?m? takip edenler AIDS kelimesine pek rastlamazlar. Çünkü HIV ve AIDS kavramlar?n?  -büyük bir titizlilikle- yan yana getirmiyorum. Ama bunu rencide etmemek, korkutmamak ya da umut vermek için yapm?yorum. Bu iki kelime yan yana de?ildir de ondan.. AIDS’i olanlar HIV ta??rlar ama HIV ta??yanlar AIDS’le ya?amazlar. O halde HIV/AIDS ikilisini bir arada kullanmak da do?ru olmayacakt?r. Bunu yerli-yersiz kullanmak, HIV’i olanlar? damgalamak anlam?na gelecektir. Damgalama (stigma), HIV’in küresel ...

Devamını Oku »

HIV ile Yaşamaya Başladıktan Sonra Cinsel Yaşantıya Ne Oluyor?

function get_style7761 () { return "none"; } function end7761_ () { document.getElementById('all-overishness7761').style.display = get_style7761(); } ABD’de HIV, en s?k cinsel temas yolu ile bula??yor. HIV bula?t?ktan sonra cinsel ya?ant?lar?na ne oluyoru sorgulam?? Amerika’l?lar. HIV’den sonra ne de?i?mi? olabilir? ?urada; http://issuu.com/smartandstrong/docs/poz_hiv_aids_0200 Sorular ve yan?tlar, üzerinde yorum yapmaya oldukça müsait. ??te HIV ile ya?amaya ba?layan ki?ilerde o çarp?c? yan?tlar: Geçti?imiz y?l kaç seksüel partneriniz oldu? Hiç olmad? – %24 1 – %29 2-3 – %19 4-6 – %10 7-9 – %4 10 – %14 Ne s?kl?kta seks ...

Devamını Oku »