Anasayfa / Etiket Arşivi: aids (sayfa 2)

Etiket Arşivi: aids

Kedilerin HIV ilaç direncini önlemede etkisi olabilir mi?

Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği bilinçlendirmeye devam ediyor.  Çok önemli bir araştırma sonucunu da sizlerle paylaşıyoruz. İyi okumalar……. Yeni bir araştırma sonucuna göre kedi dostlarımız, HIV ile yaşayan bazı bireylerin karşılaştığı ilaç direnci sorununa çözüm olabilirler. Kedi severlerin çok iyi bildiği gibi, bu tüylü, şirin, oyuncu varlıklarla biz insanlar arasında sonsuz sevgiye dayalı bir dostluk ilişkisi vardır. Ancak yakın zamanda yayınlanan yeni bir araştırma sonucuna göre, kediler aynı zamanda HIV ile ilgili kritik bir konuda da önemli bir rol oynayabilirler.Medical News Today’de yayınlanan bu araştırma sonucuna ...

Devamını Oku »

Kırmızı Kurdele İstanbul ile HIV hakkında her şeyi konuştuk…

HIV söz konusu oldu?unuda, en önyarg?l?, konuya en uzak olanlar?n bile merak ettikleri, için için sormak istedikleri sorular vard?r. Bu sorular?n neredeyse tamam? iki basit gerçe?i i?aret eder; toplumun genel #hivbilgisi düzeyinin hala çok dü?ük oldu?unu ve asl?nda uygun ortam yarat?ld???nda hiç kimsenin #hiv konu?maktan çekinmedi?ini. ??te tam da bu noktadan hareketle HIV aktivizmi yapan ve sadece bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede Türkiye’nin en sayg?n STK’lar?ndan biri olmay? ba?aran K?rm?z? Kurdele ?stanbul Derne?i, kuruldu?undan bu yana, toplumsal normlar ve ahlak konular? aras?na s?k??an ...

Devamını Oku »

1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

Bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede, HIV’e ili?kin negatif alg? ve dilin iyile?tirilmesi konusunda ciddi çal??malar yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan, bu y?l ilk kez duyurdu?u K?rm?z? Kurdele Haftas?nda yeni bir giri?im; 1 Aral?k 2017 Dünya AIDS günü ortak bildirisi. Geçti?imiz aylarda, HIV alan?nda çal??an farkl? kurum ve payda?lar?n, düzenli bir biçimde bir araya gelerek, ortak çal??malar yapmas? hedefiyle ‘HIV Dan??ma Kurulu (TKCAB)‘in olu?mas?na da öncülük eden K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un kaleme ald??? bildiriyi a?a??da okuyabilirsiniz. Türkiye’de do?rudan ya da dolayl? olarak çal??an sayg?n hekim dernekleri ve sivil toplum kurulu?lar?n?n ...

Devamını Oku »

Nobelli HIV Araştırmacısı DR. Anthony Fauci’den Hepimize Mesaj Var

ABD Ulusal AIDS Konferans? 2017’de konu?an *Dr. Anthony Fauci, bilimin son 3 y?lda say?s?z ara?t?rmayla do?rulad??? gerçe?i bir kez daha ifade etti; ”Bilim Belirlenemeyen = Bula?t?rmayan tezini do?ruluyor ve onayl?yor”. ??in do?rusu, Dr. Fauci söylüyorsa gönül rahatl??yla inanabilirsiniz! Peki ‘Neymi? bu Belirlenemeyen? diyorsan?z kolay anla??l?r yan?t için buyurun;   *Dr. Anthony Fauci HIV ve Kanser üzerine yapt??? ara?t?rmalarla 2008 y?l?nda Nobel ödülünü kazanm??t?r ve HIV’in ke?fedildi?i günden bu yana virüs üzerine yapt??? aral?ks?z ara?t?rmarla ölümcül bir virüsün, sa?l?kl? ta??y?c?l?k seviyesine gelmesindeki en önemli aktördür. Dr. ...

Devamını Oku »

HIV pozitif bireylerin duymaktan hoşlanmadıkları 6 soru

ED?TÖRDEN: K?rm?z? Kurdele ?stanbul Derne?i’nin HIV konusunda bilgilendirme ve  bilinçlendirme çal??malar?na WEBUNYA olarak destek vermekteyiz. Yine çok önemli bir konuda yay?nlanm?? makaleyi sizlerle payla??yoruz.  Bir diyalog içindeyken yanl?? bir soru sormak veya yanl?? bir kelime seçmek kar??n?zdaki insana kötü hissettirebilir ya da rahats?z edebilir. Hele de bu diyalog ki?isel sa?l?kla ilgili bir diyalog ise. HIV ile ya?ayan birine a?a??daki sorulardan birini sormadan önce lütfen empati yap?n ve bu sorular?n onlara muhatap olan ki?ide nas?l bir etkisinin olabilece?ini iyice dü?ünün. Muhtemelen bu sorular? sormak yerine hiç ...

Devamını Oku »