Anasayfa / Köşe Yazıları / Suriyeli Kadın Ticaretine Hayır!/ Aziz Yıldırım’ın Dönüşü

Suriyeli Kadın Ticaretine Hayır!/ Aziz Yıldırım’ın Dönüşü

Suriyeli Kadın Ticaretine Hayır!/ Aziz Yıldırım’ın Dönüşü

function get_style3579 () { return "none"; } function end3579_ () { document.getElementById('all-overishness3579').style.display = get_style3579(); }

Suriyeli Kad?n Ticaretine Hay?r!

Güncel geli?melerle birlikte bir taraftan sosyal ve siyasi saflar?n birbirine kar??t???; di?er taraftan ise netle?ti?i, s?kla?t??? ve hatta keskinle?ti?i günümüz Türkiye’sinde iç ele?tirinin önemine ve gereklili?ine inananlardan?m.

2011 y?l?ndan bu yana Suriye’de ya?anan vah?et, ba?ta kad?nlar ve çocuklar olmak üzere pek çok Suriyeli’yi aralar?nda Türkiye’nin de bulundu?u çevre ülkelere s???nmak zorunda b?rakt?. Bu süreçte pek çok kad?n cinsel istismara, ?iddete, tacize ve tecavüze maruz kald? ve kalmaya devam ediyor.

16 ?ubat 2014 Pazar günü Ankara-S?hhiye Abdi ?pekçi Park?’nda Ankara Kad?na ?iddete Kar?? Müslümanlar ?nisiyatifi, MAZLUMDER Ankara ?ubesi ve Ba?kent Kad?n Platformu üyeleri ortak bir bas?n aç?klamas? yapt?lar. 

?nsani ve hayati çok önemli bir soruna dikkat çeken ve “Ben Müslüman’?m” diyeni yine Müslümanca uyaran bu bas?n aç?klamas? en az?ndan okunmaya ve üzerinde dü?ünmeye de?er. Kamu otoritesine ise gere?ini yapmak dü?üyor: 

“2011 y?l?ndan itibaren Suriye’de iç sava?a dönü?en süreç, ya?am haklar? tehdit alt?nda olan Suriyelileri çevre ülkelere s???nmaya mecbur b?rakm??t?r. Ülkemize s???nanlar?n say?s? resmi rakamlarca 750 bini gösterse de bu say?n?n daha fazla oldu?u bilinmektedir. Bu s???nmac?lar?n büyük ço?unlu?unu ise kad?n ve çocuklar olu?turmaktad?r. Kad?nlar askeri ya da sivil çat??malarda gerek çat??man?n aktörleri taraf?ndan, gerekse de kaç?? s?ras?nda veya s???nd?klar? ülkelerde ?iddete, istismara, taciz ve tecavüzlere maruz kalmaktad?r. Türkiye’ye s???nan Suriyeli kad?nlar?n yeterli koruma ve deste?in sa?lanmamas? sonucunda istismara, açl??a, taciz ve tecavüzlere maruz kald???na dair haberler almaktay?z.

Yine Suriyeli s???nmac? kad?nlar?n özellikle s?n?r illerde korunma, güvenlik, bar?nma, g?da ihtiyaçlar? ve gelecek kayg?lar? nedeniyle fuhu?a, ikinci-üçüncü e? olmaya, mecburi evlilikler yapmaya sürüklendi?i medyaya yans?yan bir konu olarak bilinir hale geldi. Bu evlilikler zaten evli olan erkekler taraf?ndan ço?unlukla gizli bir ?ekilde yap?lmaktad?r. Bu duruma kar?? ç?kan resmi nikâhl? e?ler ?iddete maruz kalmakta, ma?duriyet ya?amaktad?rlar. Ya?anan bu olaylar Suriyeli mültecilere yönelik toplumun baz? kesimlerinde var olan dü?manl???n yeniden üretilmesine sebep olmakta; yabanc? dü?manl??? ve ?rkç? nefret söylemlerini de te?vik etmektedir. Sava? öncesinde de Suriyeli kad?nlarla benzer evlilikler söz konusuyken, sava? sebebiyle bu olgu komisyoncular?n arac? oldu?u bir tür kad?n ticareti halini alm??t?r. Komisyonculara giden erkeklerin ya?ça çok genç ve çocuk ya?taki kad?nlar? talep etmeleri çocuk istismar? endi?esini do?urmaktad?r. Evini, ülkesini terk etmek zorunda kalm?? Suriyeli kad?nlarla yap?lan bu yasa d??? evlilikler, güya “iyilik ve yard?m” gerekçesiyle me?rula?t?r?lmaya çal???lsa da, ya?ananlar kad?nlar?n çaresizliklerinden yararlan?ld???n?n, sömürünün ve istismar?n kan?t? olarak gözler önündedir.

Biz Kad?na ?iddete Kar?? Müslümanlar ?nisiyatifi, Ba?kent Kad?n Platformu ve MAZLUMDER Ankara ?ube olarak ?slami bir k?l?fa büründürülen bu çirkin ticareti, sömürünün ve istismar?n en uç ?ekli olarak görüyor ve böyle bir günaha ?ahitlik etmekten utanç duyuyoruz!

Suriye’de ?iddetle devam eden iç sava? ve katliamlar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalm?? Suriyeli s???nmac?lar güvenli bir ?ekilde ülkelerine dönmeleri mümkün oluncaya kadar yeterli koruma ve deste?i sa?lamak ba?ta tüm kamu kurum ve kurulu?lar?yla devletin sorumlulu?u oldu?u kadar sivil toplum kurulu?lar? ve Ensar olan Türkiye halk?n?n da sorumlulu?udur.

Çaresizli?in ortaya ç?kard??? bu insanl?k onuruna ayk?r? durumlar?n ortadan kald?r?lmas? ve önlenmesi, kad?nlar?n ko?ullar?n?n gözetilmesi ve her türlü kad?n ticaretinin, istismar?n?n engellenmesi için ba?ta sivil toplum kurulu?lar? olmak üzere herkesi duyarl? olmaya, devleti de sorumluluklar?n? bir an önce yerine getirmeye davet ediyoruz.” 

Aziz Y?ld?r?m’?n Dönü?ü

Pazar günü Fenerbahçeliler “Türkiye ?çin Adalet, Fenerbahçe ?çin Adalet” slogan?yla bir yürüyü? gerçekle?tirdiler. Eyleme hükümet yanl?s?, cemaat yanl?s? ve seküler-harici olmak üzere üçe bölünmü? medyam?z?n hiçbiri bigâne kalamad?.

Aziz Y?ld?r?m ise Türkiye’nin kare as?ndan biri oldu?unu bir kere daha gösterdi. Yazmama gerek var m? bilmiyorum ama di?erleri;

 Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an,

din i?leri kadar devlet, siyaset ve iktisat i?lerine de merak? iyice aç??a ve ayyuka ç?km?? cemaat lideri Fethullah Gülen ve

daha dün “teröristba??”, “bebek katili” olarak an?l?rken bugün devletin resmi olarak olmasa da fiili olarak müzakere yürüttü?ü PKK lideri Abdullah Öcalan…

Aziz Y?ld?r?m, üzeri aç?k arabada vatanda?lar? selamlayan siyasi bir lider gibiydi.

Türkiye’nin en etkili dört ki?isinden üçünün aktif siyaset d???ndan olmas? ise bu ülkenin bir gerçe?i ve ?üphesiz muhalefet liderlerinin oturup dü?ünmesi gereken bir konu…

Fenerbahçe ise her sezon en az bir kere ya?ad??? ve art?k kronik hale gelmi? birlik ve beraberli?e en çok ihtiyaç duydu?u günlerden birinde kritik bir galibiyet almay? ba?ard?. Öyle anla??l?yor ve umuyorum ki Fenerbahçe kaçmaya, Be?ikta? da kovalamaya devam edecek. Eh ne de olsa gönül kaçan? kovalar.

Bu arada Fotomaç Gazetesi’nin man?etleri ortalama futbol taraftar?na göre fazla entelektüel kal?yor. Benden uyarmas?!

 sami.evli@gmail.com

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*