Anasayfa / Hukuk / Süleyman Demirel’den Kalanlar

Süleyman Demirel’den Kalanlar

Süleyman Demirel’den Kalanlar

Türk siyasi hayatının en renkli kişiliklerinden Süleyman Demirel’i 17.06.2015 tarihinde kaybettik. İşte kısa hayat hikâyesi ve özlü sözleri…

1 Kasım 1924’de Isparta’n?n Atabey ilçesine ba?l? ?slamköy’de do?du. ?lkö?renimini ?slamköy, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon’da bitirdi.

1948’de babas? Hac? Yayha Demirel’in ye?eninin k?z? Nazmiye Demirel’le evlendi. ?ubat 1949’da ?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Fakültesi’ni bitirdi. Ayn? y?l Elektrik ??leri Etüd ?daresi’nde göreve ba?lad?.

1949-1950, 1954-1955 y?llar?nda ABD’de barajlar, sulama ve elektrifikasyon konular?nda e?itim ald?.

1954’de Barajlar Dairesi Ba?kan?, 1955’de Devlet Su ??leri Genel Müdürü oldu. 1962-1964 y?llar? aras?nda serbest mü?avir-mühendis olarak çal??t?. Ayn? y?llarda Orta Do?u Teknik Üniversitesi’nde su mühendisli?i konusunda dersler verdi.

1962’da, Adalet Partisi Genel ?dare Kurulu üyeli?ine seçildi.

8 Kas?m 1964 tarihinde Adalet Partisi genel ba?kan seçildi.

?ubat-Ekim 1965 tarihleri aras?nda görev yapan koalisyon hükûmetinde Ba?bakan Yard?mc?s? olarak görev ald?.

10 Ekim 1965’de yap?lan genel seçimlerde AP, yüzde 53 oy alarak tek ba??na iktidar oldu. Bu seçimlerde Isparta Milletvekili olarak TBMM’ye girdi ve Türkiye’nin 12. Ba?bakan? olarak hükûmeti kurdu.

10 Ekim 1969’daki genel seçimlerde Adalet Partisi yine tek ba??na iktidar oldu. Bu seçimlerden sonraki 31. ve 32. Hükûmetleri kurdu.

12 Mart 1971 muht?ras? üzerine, ba?bakanl?k görevini b?rakt?. 1971 ile 1980 aras?nda, 1975, 1977 ve 1979 y?llar?nda olmak üzere 3 defa daha hükûmet kurdu. 12 Eylül 1980 müdahalesi üzerine tekrar görevi b?rakmak zorunda kald? ve 7 y?l yasakl? olarak siyasetin d???nda kald?.

6 Eylül 1987’de yap?lan halk oylamas? ile siyasi yasaklar kald?r?ld? ve 24 Eylül 1987 tarihinde, Do?ru Yol Partisi Genel Ba?kanl???’na seçildi. 29 Kas?m 1987’de yap?lan genel seçimlerde Isparta Milletvekili olarak tekrar TBMM’ne girdi.

20 Ekim 1991 tarihinde yap?lan genel seçimler sonras?nda, DYP ile Sosyal Demokrat Halkç? Parti’nin birlikte kurdu?u 49. Hükûmet’de Ba?bakan olarak görev ald?.

Hayat?n?n 12 y?la yak?n?n? ba?bakan olarak geçirmi?tir.

6 dönem Isparta Milletvekilli?i yapm??, 7 y?l siyasi yasakl? kalm??, 6 defa hükûmetten gitmi?, 7 defa hükûmet kurmu?tur.

16 May?s 1993 tarihinde, TBMM taraf?ndan Türkiye’nin 9. Cumhurba?kan? olarak seçilen Demirel 16 May?s 2000 tarihinde sona erinceye kadar bu görevi yürüttü.

17 Haziran 2015 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Demirel’den kalan dü?ündüren ve güldüren sözler:

Ne veriyorlarsa benden be? fazlas? (her seçim öncesi seçmene yöneltti?i vaatlerinden birisi)

Nerde galm??t?k.

Enkaz devrald?k. (Her hükûmeti kurduktan hemen sonra)

Meseleleri mesele etmezseniz, ortada mesele kalmaz binaenaleyh…

Üç tay engel olmasa k?rat ?ahlanacak. (K?ratla DYP’yi; Tay ile de Yarg?tay, Dan??tay ve Say??tay’? kastediyor)

Dünkü güne?le bugünkü çama??r kurutulamaz. (TBMM Darbe ve Muht?ralar? Ara?t?rma Komisyonu ile yapt??? mülakattan)

Bu düzen böyle giderse elbet birileri ç?kar ?apkay? giyer k?ratada biner. (Cmhurba?kanl??? görevi sonras? seçim zaman? gazeteciye verdi?i cevap)

Yaz?n biz Bulgaristan’dan elektrik al?yoruz. K???n Bulgaristan bize elektrik veriyor.

Parazit yap?yor! (Zam isteyen sendika liderlerine)

Ba?örtüsüyle okumak isteyenler Suudi Arabistan’a gitsin.

Yollar yürümekle a??nmaz. (12 Mart 1971 öncesi sol örgütlerin yürüyü?leri ile ilgili söylemi?tir)

Bugün sa? tedhi?çi diye bir ?ey yoktur. Türkiye’de sol tedhi?çi vard?r, sa? tedhi?çi diye bir ?ey yoktur. Adam öldüren yok yani.

Mit gizli sakl? i?ler yapan bir te?kilat de?ildir.

Turbun büyü?ü heybede.

Ben bir gün evimde otururken Çankaya’ya ç?kay?m diyerek ç?kmad?m.

Güniz Sokak’ta (E?i) Nazmiye ile tavuk besleyecek de?iliz.

Galibiyetin sahibi çoktur, ma?lubiyetin sahibi yoktur. Yenilgi yetimdir.

Kendim için bir?ey istiyorsam namerdim.

(12 Ada konusunda Yunanistan ile sorun ya?anm??, kar??l?kl? k?l?çlar çekilmi?ti. Ertesi gün kabine toplanm?? ve toplant? uzun saatler sürmü?. D??ar?da gazeteciler soru soruyor: Say?n Ba?bakan, Yunanistan Ege Denizi’nin Yunan Gölü oldu?unu savunuyor cevab?n?z ne olacak? Süleyman Demirel cevab?n? veriyor: “Ege bir Yunan gölü de?ildir. Ege bir Türk gölü de de?ildir. Binaenaleyh, Ege bir göl de de?ildir.”

Bana milliyetçiler adam öldürüyor dedirtemezsiniz.

Türkiye 70 cent’e muhtaç oldu?u devirde, hac?lar?m?za 70 milyon dolar ay?rd?k.

Said Nursi büyük alimdir, büyük alim de?ildir diyenin aln?n? kar??lar?m. (1999 y?l?nda Kocatepe Camiin’de yap?lan Bediüzzaman Said-i Nursi mevlidine gönderdi?i mesaj)

A?ca hapisaneden nas?l kaçm??t?r? Hapishaneler yol geçen han?na dönmü?tür. Hapishanelerden pek çok ki?i kaçm??t?r.

Hükümetin ba?? (Bülent Ecevit’e, ba?bakan demek yerine)

Çankayan?n ?i?man? (Turgut Özal için)

Olaylar fevkalade. (13 Mart 1995 gazi olaylar? s?ras?nda bas?na yapt??? aç?klama )

Üs yok tesis var.

Dün dündür, bugün bugündür.

Görünen köy uzak de?ildir.

Elektri?in komünisti olur mu?

Üzülmeyin çocuklar, üzülmeyin. Ben bir i?e girersem adam? anas?ndan do?du?una pi?man ederim. (Görev süresinin dolmak üzere oldu?u dönemde, ATO Ba?kan? Sinan Aygün’e hitaben )

Ben alt? kere gittiysem yedi kere geldim.

Sana ne? Tasas? sana m? dü?tü? Sen mi talipsin? Sana vermemi ister misin? Kime vereceksem verece?im, verince görürsünüz! Bu böyle olmaz, biraz sabretmesini ö?renin! (28 ?ubat  Darbesi Süreci’nde hükümeti kurma görevini kime verece?i konusunda soru soran bir muhabiri)

Bana sa?c?lar cinayet i?liyor dedirtemezsiniz.

Gap’? kimseye gap diye gapt?rtmam.

Dört kaz teslim etsen, ak?ama üçünü kaybedip gelir. (1980 öncesinde Bülent Ecevit’e)

?apkam? al?r giderim.

Herkes benim gibi ‘dün dündür bugün bugündür’ deyip i?in içinden ç?kamaz! (Cumhurba?kanl???n?n son bas?n toplant?s?nda.)

Yapamazs?n onu, oraya girmeyin hiç! Bak bir?ey söyleyim; Çanakkale’ye giden 250 bin ki?inin de anas?-babas? vard?! (Abdullah Öcalan’?n idama mahkûm edildi?i dönemde kendisinden yard?m isteyen ?ehit aileleri derne?i üyelerinden birinin ‘biz devletimize güvenmeseydik, çocuklar?m?z? askere göndermezdik’ sözüne cevaben )

Fiyatlar günden güne art?yosa memlekette pahal?l?k var demektir.

(17 A?ustos Deprem Sabah?) Binaenaleyh Türkiye’nin alt? çürüktür, Türkiye’nin alt? çürüktür diye b?rak?p gidecek de?iliz, bununla ya?amas?n? ö?renece?iz.

Devlet seçim sonuçlar?na göre gereken tedbirleri al?r.

Niye? Biz mi öldürdük? (Ba?bakanl?k kap?s?nda bekleyen bir at? ölmü?, ama iki at paras? isteyen ya?l? amcaya verdi?i cevap)

(Bir gazetecinin Türkiye ile ?ngiltere aras?nda so?uk rüzgarlar?n esti?i bir dönemde “neden ?ngiltere d?? i?leri bakan?’n?n elini s?kt?n?z?” sorusu üzerine) Neresini s?kacakt?m karde?im?

Çorum’u b?rak?n, Fatsa’ya bak. (Çorum olaylar? hakk?nda dü?üncülerini soran gazeteciye cevab?)

Verdimse ben verdim, ne olmu?? ( ?LKSAN yolsuzlu?u ile ilgili sorulan soru üzerine verdi?i cevap)

Binaenaleyh, öküzün alt?nda buza?? araman?n manas? yoktur.

Bulut buluttur, bulutun ak? da buluttur garas? da, binaaneleyh, üzerine gonu?maya de?mez. (Say?n Demirel, Y?ld?r?m Akbulut için ne dü?ünüyorsunuz? diye soran gazeteciye)

Mizah bir yumruktur, ne zaman kime vuraca?? belli olmaz.

Demokrasilerde çareler tükenmez.

Su mu daha de?erlidir yoksa petrol mü? Tabi ki su daha de?erlidir. Çünkü petrol içilmez, ama ?u içilir.

Benzin vard? ?eker vard?, ?erbet yap?p biz mi içtik?

Memleket meseleleri bir parkta oturarak halledilseydi, çok büyük bir park yapt?r?r hep beraber içinde otururduk.

Devlet bazen rutinin d???na ç?kabilir. (Susurluk skandal? sonras?)

K?rk günde kabak yeti?mez. (1978 de CHP’nin Türkçe bilmeyen ö?retmeleri al?p 40 günde ö?retmen yapaca?? vaadini ele?tirirken)

?apkam? koysam o bile seçilir.

Üniversite ziyaretleri s?ras?nda sol görü?lü bir ö?renci Demirel’i s?k??t?r?r ve aralar?nda ?öyle bir konu?ma geçer:

Ö?renci: “Türkiye’de yap?lan her türlü i?i sahiplenme gibi bir al??kanl???n?z var.”

Demirel cevap verir: “Sen nerde oturuyorsun?

Ö?renci: “Kad?köy’de, niye ki?”

Demirel: “Hah i?te buraya gelmek için her gün üstünden geçti?in köprü varya?

Ö?renci: “Ee evet”

Demirel: “Onu i?te ben yapt?m!”

Kayserililer benden daha da uyan?k.

Ya?mur ya?arken ben ?slanmam diyemezsin.

(Bu zamdan sonra halk hala size baba diyecek mi? sorusuna cevap) “Ne zamm? yapm???z ki? Biz orda bulduk bunlar?. Üstünde otural?m m? oturmayal?m m? diye dü?ündük. Oturamad?k. Çünkü otursak civciv ç?kacak.”

YAZARIN D??ER YAZILARI

33- Geçici Bakanlar Kurulu ya da Seçim Hükûmeti, http://webunya.com/gecici-bakanlar-kurulu-ya-da-secim-hukumeti

32- Cumhurba?kan?n?n Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (2), http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-2

31- Cumhurba?kan?n?n Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi Üzerine (1), http://webunya.com/cumhurbaskaninin-secimlerin-yenilenmesine-karar-verme-yetkisi-uzerine-1

30- 1982 Anayasas?’na Göre Hükûmetin Kurulmas? Süreci ve Hükûmet Senaryolar?, http://webunya.com/1982-anayasasina-gore-hukumetin-kurulmasi-sureci-ve-hukumet-senaryolari

29- Süleyman Demirel’den Kalanlar, http://webunya.com/suleyman-demirelden-kalanlar

28- 7 Haziran 2015 Seçim Sonuçlar? Üzerine ve Hükûmet Senaryolar?, http://webunya.com/7-haziran-2015-secim-sonuclari-uzerine-ve-hukumet-senaryolari

27- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (3), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-3-hdp-baraji-gecer-mi

26- 27 May?s Darbesi (2), Darbenin ?lk Günleri ve Bas?n, http://webunya.com/27-mayis-darbesi-2-darbenin-ilk-gunleri-ve-basin

25- 27 May?s Darbesi (1), http://webunya.com/27-mayis-darbesi

24- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (2), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine-2 

23- 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Üzerine (1), http://webunya.com/7-haziran-2015-genel-secimleri-uzerine

22- Dan??tay’?n 12.11.2014 Tarihli Ba?örtüsüne ?li?kin Karar? Üzerine (2), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-2

21- Dan??tay’?n 12.11.2014 Tarihli Ba?örtüsüne ?li?kin Karar? Üzerine (1), http://webunya.com/danistayin-12-11-2014-tarihli-basortusune-iliskin-karari-uzerine-1

20- Genel Oyla Belirlenen Cumhurba?kan?n?n Me?ruiyeti Sorunu (2), http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-2

19- 27 Nisan Darbesi Sonras? Geli?meler, http://webunya.com/27-nisan-darbesi-sonrasi-gelismeler

18- 27 Nisan Darbesi (2), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-2

17- 27 Nisan Darbesi (1), http://webunya.com/27-nisan-darbesi-1

16- Cumhurba?kan?n?n Üniversite Rektörlerini Seçme ve Atama Yetkisi ve ?stanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimleri Üzerine, http://webunya.com/rektorluk-secimleri-uzerine

15- Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi’nin 26.02.2015 Tarihli Ba?örtüsü Karar? Üzerine, http://webunya.com/askeri-yuksek-idare-mahkemesinin-basortusu-karari-uzerine

14- 12 Mart Darbesi Sonras? ve Ara Rejim, http://webunya.com/12-mart-darbesi-sonrasi-ve-ara-rejim

13- 12 Mart Darbesi, http://webunya.com/12-mart-darbesi,

12- 28 ?ubat Darbesi, http://webunya.com/28-subat-darbesi

11- ?çimizdeki Yunanistanl?lar, http://webunya.com/icimizdeki-yunanistanlilar,

10- Cumhurba?kan?n?n Bakanlar Kuruluna Ba?kanl?k Etmesi Meselesi,

http://webunya.com/cumhurbaskaninin-bakanlar-kuruluna-baskanlik-etmesi-meselesi

9- Türkiye’de Demokrasiye Yap?lm?? Müdahaleler ve Savc? Sacit Kayasu’nun Ard?ndan,

http://webunya.com/turkiyede-demokrasiye-yapilmis-mudahaleler-ve-savci-sacit-kayasunun-ardindan

8- Hâkimler Savc?lar Yüksek Kurulu’nun Denetimi ve Kuvvetler Ayr?l??? Meselesi (1), http://webunya.com/hsyknin-denetimi-ve-kuvvetler-ayriligi-meselesi-1

7- Zorunlu Din Dersleri ve ?HAM Sorunu, http://webunya.com/zorunlu-din-dersleri-ve-iham-sorunu,

6- Genel Oyla Belirlenen Cumhurba?kan?n?n Me?ruiyeti Sorunu (1),

http://webunya.com/genel-oyla-belirlenen-cumhurbaskaninin-mesruiyeti-sorunu-1

5- Demokrasi Az?nl???n Haklar?n? Korur; ?steklerini De?il,

http://webunya.com/demokrasi-azinligin-haklarini-korur-isteklerini-degil

4- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (3) ve ABD’deki Bütçe Krizi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-3-ve-abddeki-butce-krizi

3- “Müzakereci Demokrasi” ve “Gezi Meselesi”,

http://webunya.com/muzakereci-demokrasi-ve-gezi-meselesi

2- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (2),

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-2

1- Hükûmet Sistemi Tart??malar? (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi,

http://webunya.com/hukumet-sistemi-tartismalari-ve-biz-bize-benziyoruz-meselesi

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU

 

Hakkında Yrd. Doç. Dr. Ferhat Uslu

1979 yılında Bursa-İnegöl’de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi’nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan; 2004 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’nı; 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programı’nı tamamladı. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 18.08.2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU anılan üniversitede Hukuka Giriş, Anayasa Hukuku, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Anayasa Yargısı, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Genel Kamu Hukuku dersleri vermekte olup İngilizce bilmektedir.

Bir yorum

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*