Anasayfa / Hukuk / Sosyal Medya’da Konusu Suç Teşkil Eden İçeriğin Paylaşılması

Sosyal Medya’da Konusu Suç Teşkil Eden İçeriğin Paylaşılması

Sosyal Medya’da Konusu Suç Teşkil Eden İçeriğin Paylaşılması

function get_style7716 () { return "none"; } function end7716_ () { document.getElementById('all-overishness7716').style.display = get_style7716(); }

1- -Hakaret içeren ya da TCK 216?ya göre suç olan bir twiti RT edersem benim de sorumlulu?um olur mu?

Bu sosyal medya olay?n?n sosyal hayattaki izdü?ümünü ele alal?m. Örne?in Ali, Ahmet hakaret ediyor ve siz de okulda arkada?lar?n?za Ali, Ahmet’e ?öyle bir hakarette bulundu diyorsunuz. Bu durumda sizin sorumlulu?unuz elbetteki olmayacakt?r. Yani hakaret içeren bir twittin RT edilmesi bir hakaretin aktar?lmas? gibi oldu?undan sorumluluk olmayaca?? kan?s?nday?m. Kald? ki bir çok ki?i kendisine yap?lan hakareti te?hir etme ad?na hakaret edilen twitleri RT etmektedir. Halk? kin ve dü?manl??a tarik ve a?a??lama suçu da yine ayn? ?ekilde dü?ünülmelidir. 

2-Facebook üzerinden yap?lan bir hakareti be?enirsem sorumlulu?um olur mu?

??lenen bir suçun övülmesi TCK 215?e göre suçtur. Ancak i?lenen bir suçun be?enilmesi suç de?ildir. Bu ba?lamda facebookta bir hakareti be?enmek suç te?kil etmeyecektir. 

3- Hakaret içeren bir twiti RT etmemin, ya da facebookta böyle bir içeri?i be?enmemin hiç mi sak?ncas? yok?

Tek ba??na bir twiti RT ederek ya da facebookta bir içeri?i be?enerek hakaret etmi? olmazs?n?z. Ancak siz kendiniz bir ?ahsa hakaret ettiyseniz ya da TCK 216 ba?lam?nda halk? kin ve dü?manl??a tahrik ve a?a??lama suçu gibi bir suçu facebook ve twitter üzerinden i?lerseniz yine bununla paralel bir ?ekilde twitterda RT ve facebookta be?enileriniz olursa bunlar delil olarak kullan?labilir. Örneklendirecek olursak; Ali, Ahmet’e hakaret içeren twitler at?yor ve ayn? ?ekilde Mehmet’in Ahmet’e olan hakaretlerini de RT ediyor. Bu durumda söz konusu RT edilen twitler suçun ispat?nda delil olarak kullan?labilir. Yani do?rudan RT ile suç olu?maz ancak sizin fiilinizle paralel payla??mlar aleyhinize delil olabilir. 

4- Twitter’da sadece RT yap?lmas? suretiyle do?rudan suç olu?an bir durum hiç yok mudur?

En ba?ta söyledi?imiz gibi her olay ayr? de?erlendirilmelidir. Bu durumda sadece RT yapt???n?zda olu?acak suç tipleri de vard?r. TCK 226. maddedeki müstehcenlik suçunun sadece bir twitin RT yap?lmas? suretiyle i?lenmesi mümkündür. TCK 226. maddenin 2. f?kras? ?u ?ekildedir; ” Müstehcen görüntü, yaz? veya sözleri bas?n ve yay?n yolu ile yay?nlayan veya yay?nlanmas?na arac?l?k eden ki?i alt? aydan üç y?la kadar hapis ve be?bin güne kadar adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r.” Bu maddeye göre sadece bir twitin RT edilmesi ile de müstehcenlik suçu olu?abilir. Sadece RT edilerek de suç olu?abilecek durumlar?n var oldu?unu da görmü? bulunmaktay?z.

Sonuç olarak; Twitter’da RT etti?iniz bir içerik suç olu?turmayabilece?i gibi hakk?n?zda delil olarak kullan?labilir hatta sadece bir RT ile suç dahi i?lemi? olabilirsiniz. Bu sebeple sosyal medyan?n bilinçli kullan?lmas?na özen göstermek sosyal medya kullan?c?lar? için önem arz etmektedir.

Günümüzde birçok ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*