Anasayfa / Köşe Yazıları / Sosyal Medya ve İnternet Kullanımının Psikolojimiz Üzerindeki Yansımaları

Sosyal Medya ve İnternet Kullanımının Psikolojimiz Üzerindeki Yansımaları

Sosyal Medya ve İnternet Kullanımının Psikolojimiz Üzerindeki Yansımaları

?nternetin hayat?m?za girmesiyle, kendimizde ve de?erlerimizde büyük de?i?imler meydana geldi. Her an?m?z?n k?ymetli oldu?u ya?ant?m?zda, internet ve sosyal medyay? bilinçsiz bir ?ekilde kullan?yoruz.

Yap?lan ara?t?rmalar, Türkiye’deki kullan?c?lar?n günde ortalama 3 saatlerini sosyal medyada harcad?klar?n? bize gösterdi. Fark?nda olal?m olmayal?m, sosyal medyan?n bizlere verdi?i zararlar oldukça fazla.

Peki sosyal Medyan?n bizlere verdi?i zararlar neler ? 

1) Be?eni ve yorumlara ba??ml? hale geldik !

Sosyal medyada payla?t???m?z foto?raflardan ne kadar be?eni ve yorum al?rsak, o kadar mutlu oluyoruz.

Kendimizin ve di?erlerinin de?erini al?nan be?eni ve yorumlar üzerinden de?erlendirmeye ba?lad?k. Bunun için de ilgi çekici, kusursuz göründü?ümüz, büyüleyici manzaras? olan foto?raflar payla??l?yor.

Fazla be?eni alan ve takipçisi çok olan ki?i, popüler ki?i olarak görülüyor. Bu ayn? zamanda instagram üzerinden sat?? yapan marka sayfalar?, yapt?klar? i?i tan?tan doktorlar, estetisyenler vs. içinde geçerli, takipçi say?lar?n?n çok olmas?, güvenilir, i?inin ehli olduklar? dü?üncesini getiriyor ak?llara. Az be?eni alan ki?iler ise sevilmediklerini ve de?ersiz olduklar?n? dü?ünebiliyorlar.

2) Tahammülsüz olduk !

?nternetin bir iki gün için kesildi?ini dü?ünelim, bu birçok insan için felaket olurdu. ?nternetin 5 dakikal???na dahi olmamas?, insanlar? çileden ç?kartabiliyor. Bir sayfan?n yava? yüklenmesine bile tahammül edemez olduk. ?nternetin hayat?m?za yerle?mesiyle, hemen her ?eye kolay ula??r olduk, hemde çok az emek harcayarak. Bir bilgiye veya bir insana ula?mak art?k çok kolay. Bunlar?n hepsi bizleri tahammülsüz, bekleyemeyen insanlara dönü?türdü.

3) Aile ve arkada? ili?kileri zedelendi !

Telefon ve internet kullan?m?yla sevdiklerimize daha az zaman ay?rmaya ba?lad?k. Aile ve arkada?lar?m?zla oturup sohbet etmektense, ellerimizdeki telefonlarla sosyal medya üzerinde zaman geçirmeyi tercih ediyoruz ve saatlerce oraya hapsoluyoruz.

4) Herkes mutlu görünmeye çal???yor !

Dikkatimi çeken bir di?er nokta ise, sosyal medyada herkesin mutlu görünmeye çal??mas?. Sanki mutlu görünmeyi kendimize misyon edinmi?iz gibi bir durum söz konusu sosyal medyada.

Kime baksan?z, hiç bir problemi ve üzüntüsü yok, her?ey mükemmel görünüyor ! ?nsanlar, bu hayatlara bak?p imreniyorlar. (Tabii) Kusursuz hayatlar, kusursuz insanlar… Burada bir not dü?mek istiyorum, ”Unutmay?n ki, hiç bir?ey göründü?ü gibi de?ildir.”

5) Gençlerimizin akademik ba?ar?s? tehdit alt?nda !

Yap?lan ara?t?rmalar, gençler aras?nda internet kullan?m?n?n % 90’a ula?t???n? bizlere gösteriyor. Gençler, internetle çok fazla ha??r ne?ir vaziyette. Derslere çal??maya ba?layam?yorlar bile. Ard? ard?na gelen mesajlar, bildirimler…  Gençlerimizin dikkatlerini toplamalar? epey vakit al?yor. Derslerine ay?raca?? vakti, sosyal medyaya veya internet üzerinden oynad??? online oyuna harcayan bir genç için tehlike çanlar? çalmaya ba?lam??t?r çoktan. Bu noktada ebeveyne i? dü?üyor. Çocu?un veya gencin internet kullan?m saatlerini düzenlemelidir anne-baba, ?ayet ki ellerinden geleni yapm?? ancak üstesinden gelememi?lerse bir uzmandan yard?m almalar? gerekmektedir.

6) Kendimizden uzakla??yoruz !

Çekilen selfie’lerde daha mükemmel görünmek isteyen insanlar, çareyi estetik ameliyatlar?nda ar?yorlar. Son y?llarda özellikle burun esteti?inde patlama olmas?n?n bir nedeni de bu. ?nsanlar kendisinde olan? be?enmiyor, hep daha iyi olan? arzu ediyorlar. Bir yandan da güzelle?mek bir kaç?? yolu olarak kullan?l?yor. Kendisinden kaç?yor insan ! ?çinde çözemedi?i, halledemediklerini güzelle?erek unutmaya çal???yor ki?i, her?eyin yoluna girece?i umuduyla ..

Ve birkaç tavsiye :

-?nterneti tamamen hayat?m?zdan ç?kartamay?z ama ne kadar kullanaca??m?z?, sosyal medyada geçirece?imiz süreyi belirleyebilir böylece kendimize daha fazla zaman ay?rabiliriz.

-Fark?nda de?iliz ama ne yaz?k ki her geçen gün kendimizden daha fazla uzakla??yoruz. Stresimizi atmak için bile sosyal medyay? kullan?r hale geldik. Kendi iç dünyam?za yolculuk yapal?m, kendimizi unutmayal?m. Varolan sorunlar?m?z? yok saymayal?m, üzerilerine dü?elim. Fiziksel özelliklerimizi kabullenelim, kendimizi sevelim.

Uzman Psikolog Göksu Ayaz

 

Hakkında Uzm. Psikolog Göksu Ayaz

Uzm. Psikolog Göksu Ayaz
İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Kartal Yavuz Selim Devlet hastanesinde klinik ve anaokullarında gelişim stajlarını tamamladı. Bitirme projesini ‘’Yeme tutumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki’’ üzerine yazdı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014-2015 yıllarında Avusturya’da Viyana Üniversitesi Nöropsikoloji alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Yabancı dil olarak Almanca ve İngilizce dillerini iyi düzeyde bilmektedir. 2016 yılında çocuk ve ergenlere yönelik çalışmalarını Doğa Koleji okullarında ve özel etüt merkezinde sürdürmüştür. Anaokullarında 3-6 yaş grubu çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek üzere çalışmalarda bulunmuş ve ailelere çocuklarıyla ilgili yaşadığı problemlerle ilgili danışmanlık vermiştir. Uzmanlığını tamamlamak üzere Üsküdar Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Terapi ve vaka çalışmalarını Doç. Dr. Ödel Dirik İplikçioğlu ile birlikte yapmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*