Anasayfa / Köşe Yazıları / Sosyal Medya Etkileşimi

Sosyal Medya Etkileşimi

Sosyal Medya Etkileşimi

Günümüzde ileti?im teknolojilerinin geli?mesiyle önemli bir boyut kazanan sosyal medyada markalar, etkile?im say?lar?n? art?rmak için ne yap?yorlar?

Dijital dünyan?n gereksinimlerini, yarat?c?l?klar?n?, analitik bak?? aç?lar?n?, estetik ve i?levsel fikirlerini tüm dijital platformlarda en iyi projeleri yaratmak için kullanan Red&Grey sundu?u hizmetler ile dijital medyada fark yarat?yor.

Özellikle genç ve dinamik bir “online nüfus”a sahip olan ülkemizde markalar?n sosyal medya kullan?mlar? dijital dünyadaki alg?lar?n? da etkiliyor. Bu nedenle Red&Grey Kurucu Orta?? Furkan Reis de “Markan?z?n Sosyal Medya Üzerindeki Etkile?im Say?s?n? Art?rmak ?çin ?puçlar?” ba?l?kl? bir makale yay?nlad?.

Furkan Reis’in Yaz?s?:

Sosyal medyay? aktif bir ?ekilde kullanmak pazarlama ileti?iminin vazgeçilmez bir parças?.

Kullan?c?lar?n?zla birebir ?ekilde ileti?ime geçebilmek için kaliteli içerikler üretmek zorundas?n?z. Peki ama bunu nas?l ba?arabilirsiniz?

Sosyal medyan?n her an de?i?ikli?e haz?r bir alan oldu?unu sak?n unutmay?n ve yeniliklere daima aç?k olun. Önceli?iniz daima tüketici(kullan?c?) ve marka aras?ndaki güven ba??n? güçlendirmek olsun, pazarlama de?il. Her zaman kitlenizi dinleyin, ?ikayet ve memnuniyetlerini asla görmezden gelmeyin.

?çerik takviminizde markal? ve lifestyle postlar?n aras?ndaki dengesini iyi kurmal?s?n?z. Kitlenize kendilerini önemli hissettirebilmek için onlarla ileti?ime geçin ve lifestyle içerikler alt?nda sorular sorun. Böylelikle markan?zla aralar?ndaki ba? güçlenecektir.

Payla?t???n?z görselin seslenmek istedi?iniz kitleye uygun olmas?, kullan?c?lar?n post ile etkile?ime girmesini h?zland?racak ve içeri?inizin yay?l?m?n? art?racakt?r. “Sizin fikriniz ne?”, “yorumlar?n?z? a?a??da payla??n” gibi call to action’lar ile kullan?c?lar? içeriklere kat?l?ma davet edin. Bu gibi payla??mlar basit görünse de tüketici ve marka aras?ndaki ba?? güçlendirmek için hayati önem ta??maktad?r.

Günümüzde markan?z?n sosyal medyada yer almas? art?k bir zorunluluk. Sosyal a?lar kullan?c?lar?n?z?n sizinle temas kurdu?u yerler. E?er Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin gibi kullan?c?n?n sizinle do?rudan temasa geçebilecekleri mecralarda bulunmazsan?z; hedef kitleniz ile aran?zda bir mesafe koymu? olursunuz.

Mecraya uygun ölçüde gönderi s?kl??? etkile?iminize de olumlu yans?yacakt?r. Mecraya göre içeriklerin niceli?i oldu?u kadar niteli?i de önemlidir: Bir mecra üzerinde payla?t???n?z içerik di?er mecra için uygun olmayabilir. Her platforma özel ayr? içerik payla??m? gerçekle?tirmeniz de etkile?iminiz için önemlidir.

Sosyal a?larda profil görseli olarak logonuzu kullanabilirsiniz. E?er logo kullanmak istemezseniz, kulland???n?z görselin tüm hesaplar?n?zda ayn? olmas?na dikkat edin. Bu sayede markan sayfalar?n?z kullan?c?lar taraf?ndan daha kolay tan?nacak ve sizinle temas kurmalar? kolayla?acakt?r.

Profil aç?klamalar?n? ve info bölümlerini k?sa ve net bir ?ekilde doldurmay?, website linkinize yer vermeyi unutmay?n. Ayn? ?ekilde website ana sayfan?zda da mutlaka sosyal medya hesaplar?n?z?n butonlar?na veya linkerine yer vermeyi sak?n ihmal etmeyin. Site içeriklerinizin sonunda sosyal medya hesaplar?n?z?n linklerini vermek de takipçi ve etkile?im say?n?za olumlu yans?yacakt?r.

 

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*