Anasayfa / Hukuk / SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ

SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ

SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİ

Sosyal Medya yönetimi ve kurumsal kimlik konusunda verilen hizmetler nedeniyle uygulamada birçok ihtilaf ortaya çıkmaya başladı. Bu konuda hizmet alan firmalar haksız bir şekilde sözleşmeleri feshedebilmekte ya da ücret ödemekten kaçınabilmektedir. Özellikle bu konuda yapılacak sözleşmelerde profesyonel destek alınması önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra haksız bir şekilde süresinden önce feshedilen sözleşmeler  söz konusudur. Bu konuda açılacak davalarda talepler yönünden Yargıtay 15. Hukuk Dairesi         2019/191 E.  ,  2019/5255 K. Dosyasında hesaplama açısından önemli tespitlerde bulunulmuştur. Söz konusu Karara göre;

  • Sözleşmenin feshi halinde fesihte kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın yüklenici gerçekleştirdiği imalât bedeline hak kazanır.

 

  • Sözleşme davalı tarafından haklı veya haksız olarak feshedilmiş olsa dahi sözleşme dışı iş bedelinin sözleşmedeki yönteme göre hesaplanması gerekir.

 

  • Davacının sözleşmenin haksız feshi nedeniyle fesihten sonra geri kalan süreye yönelik iş bedeli alacağı talebi yönünden ise, taraflar arasında imzalanan 01.06.2013 tarihli sözleşme eser sözleşmesi olup, sözleşmede sözleşmenin feshi halinde fesih haksız dahi olsa yüklenicinin sözleşme süresi sonuna kadar iş bedelinin tamamına hak kazanacağına dair bir hüküm bulunmadığı gibi, buna dair bir yasal düzenlemede bulunmamaktadır. Bu durumda hükme esas alınan bilirkişi raporunda feshin haksız fesih olması nedeniyle kalan 70.000,00 TL sözleşme bedelinin davacıya ödenmesi gerektiği görüşü yasal ve hukuksal dayanaktan yoksun olup fesih tarihinden (18.11.2013) sözleşmenin bitim tarihine kadar (01.06.2014) kalan süre için sözleşme uyarınca yükleniciye ödenecek olan bedelin davalıdan tahsili mümkün değildir. (Sözleşmede açık bir hüküm olmadığı takdirde sözleşmenin sonuna kadar olan bedel sözleşme haksız dahi fesh edilse talep edilemez.

 

  • Yüklenicinin iş tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu giderler (malzeme ve işçilik giderlerinden yaptığı tasarruf) ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek kaçındığı yararlar, sözleşme bedelinden düşülmek suretiyle yüklenicinin olumlu zarar kapsamındaki kâr kaybı bulunmalıdır (Dairemizin 11.04.2007 gün ve 4955-2372 sayılı, 09.05.2013 gün ve 7521-3029 sayılı kararları). Diğer bir anlatımla, bu yönteme göre davacı yüklenicinin yapılmayan sözleşme konusu işlerden ötürü mahrum kaldığı karın hesaplanabilmesi için; yapılmayan işin sözleşmesinin feshi tarihindeki bedeli saptandıktan sonra, bu bedelden yüklenicinin işi tamamlamaması nedeniyle tasarruf ettiği malzeme ve işçilik bedelleri ile genel giderleri, bu süre içinde başka bir iş bulup çalışmışsa elde ettiği kâr, başka bir iş bulmaktan kasten kaçınmışsa elde etmekten kaçındığı kâr-kazanç tespit ettirilip, yapılmayan iş bedelinden çıkartılmak suretiyle bulunan miktarın kâr kaybı olduğunun kabulü ile davalıdan tahsiline karar vermek gerekir.

Özetle Sosyal Medya Danışmanlığı ve Kurumsal kimlik konusunda sözleşmenin feshi halinde o ana kadar yapılan işin bedeli ve sözleşmenin feshi nedeniyle oluşan kar kaybı talep edilebilir. Sözleşmede açık hüküm yoksa kalan sürenin ödemesi istenemez. Sözleşme dışı işlerin bedelinin hesabı da sözleşmedeki bu konudaki düzenlemeye göre yapılacaktır. Ancak sözleşme de hüküm yoksa bu durumda örnek davalarda rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

Av. Rıdvan Yıldız

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*