Anasayfa / Köşe Yazıları / Son Tüketim Tarihi Nerede?

Son Tüketim Tarihi Nerede?

Son Tüketim Tarihi Nerede?

Günümüzde hangi ma?azaya girsek t?kl?m t?k??, kasalar kuyruklar dolusu… Bir yandan indirimli ürünler pe?inde ko?arken bir yandan da sat?n almaktan ve ald?klar?m?z? evlerimize ta??maktan yak?n?r olduk. ?? yo?unlu?u, günün yorgunlu?u, evde bekleyen i?ler derken dikkat etmemiz gereken birçok önemli ?eyi görmezden gelir olduk. Görünür olmayan ancak sa?l???m?z aç?s?ndan fevkalade önemli bir durumda söz konusu tabi benden söylemesi; sat?n ald???m?z ürünlerin son kullanma tarihleri!

Al??veri? yapma s?kl???m?zla birlikte sat?n alma davran??lar?m?z geli?iyor elbette. Fakat yukar? da bahsetti?im birço?umuzun sürekli bir yerlere yeti?me tela?esinde akl?m?za bile gel(e)meyen “son kullanma tarihleri”nde s?k?nt?lar mevcut, bilmem fark?nda m?y?z? Dikkatli, bilinçli ve sa?l???n? “birazc?k” dü?ünen tüketiciler elbette ki hem üretim hem de tüketim tarihlerini incelerler. Ancak bu tarihler her marka için farkl? bir bölümde olunca nas?l fark edece?iz hiç dü?ündünüz mü? ?i?eli ürünlerde son kullanma tarihi kapakta yer al?yorsa, yo?urt ürünlerinde bazen kapakta bazense ürünün alt?nda yer almakta… Peki ak?am evine h?zl?ca yeti?mek isteyen bir anne her ürünü inceleyerek tek tek nerede bu tarih diye mi bakmal?? Hem neden bu durum tüketiciye külfet olu?tursun ki?

Özellikle g?da ve hijyenik ürünlerde dikkat edilmesi gereken son tüketim tarihlerinin kolay bulunabilir olmas?n? b?rak?n, geçti?imiz günlerde ald???m Eker marka kefirde üretim tarihi dahi belirtmemi?ler. Üstelik ürünün üzerinde yer alan bilgiye de bunu aç?kça yazMAm??lar: “Son tüketim tarihi(STT) ve seri numaras? ambalaj üzerindedir.” Üretim tarihini yazmad?klar? ürünün foto?raflardan fark edece?imiz üzere son kullanma tarihi kapak kenar?ndad?r. ??ler iyice kar??t? sizce de de?il mi?

Hadi gelin bu hafta içinde ya?ad???m di?er olaydan da bahsedeyim. Tikve?li’nin kutu sahlebini bilirsiniz. Marketten al?nd?ktan sonra d??ar?da bekleyen sahlep açt???m?zda bozuktu. Saklama ko?ullar?n?n akl?n?za geldi?ini dü?ünerek belirteyim ki, markette bu kutu ürünler aç?lmam?? olduklar?ndan d??ar? da bekletilebilir. Bu iki konunun ne kadar s?ral? bir ?ekilde kar??ma ç?kt???na bende ?a??rmad?m de?il. Mukadderat diyelim ve ?unlar? dü?ünelim:

Üretim tarihi belirtilmemi? ürünlerin son kullanma tarihlerinden nas?l emin olabiliriz?

Tüketim tarihi her üründe ayr? yerdeyken her seferinde bunlar? nas?l bulal?m?

Kapakta yer alan son kullanma tarihini kapa?? de?i?tirerek yepyeni ürün elde eden sat?c? ile nas?l ba?a ç?kal?m?

Markalar sanki sadece prosedür gere?i, yazm?? olmak ve bir dizi hukuk kural?na uyduklar?n? beyan etmek için bu tarihleri ürünlerin farkl? yerlerine “ili?tiriyorlar”. Bize de al??veri? esnas?nda ya tarihlere bakmamak ya da al??veri? süremizi biraz daha uzatmak kal?yor. Buna ne denli mecburuz oras? art?k sizin takdirinizde…

Akl?n?za ?u soru geliyordur, “Tüm bu tüketim sorunlar?/tüketici sorunlar? senin mi ba??na geliyor?” diye. ?nan?n ald???n?z ürünlere biraz dikkat ederseniz en az benim kadar sizde bu tarz sorunlarla bo?u?mak zorunda kalacaks?n?z. Bir iki hafta yapt???n?z birkaç al??veri?te üretim tarihi, son kullanma tarihi, etiket fiyat?, fatura fiyat? gibi unsurlara dikkat edin. Gördüklerinizi yaz?n?n alt?na yorum olarak ve sosyal medyada TÜSODER etiketiyle payla??n. Gelen istatistiklere göre daha neler ç?kacak bir görelim.

Hakkında Ümmühan Bektaş

1991'de İstanbul'da dünyaya geldi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra yönetimin diğer kollarına merak saldı. Eğitim hayatına Sağlık Yönetimi bölümüyle devam etmektedir. Özel sektörde bir reklam ajansında pazarlama direktörü olarak çalışan Bektaş, aynı zamanda medya alanında yaptığı sunuculuk projelerini sürdürmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yaptığı editörlük, gazete haberciliği, yazarlık gibi deneyimlerini geliştirdi. Halihazırda Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER)’nde Genel Koordinatörlük pozisyonunda görev almaktadır. Türkiye’de ve dünyada kadının yeri konusuna ilgi duyan yazarın yazıları çeşitli platformlarda yayınlamıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*