Soma..

Soma..

function get_style8473 () { return "none"; } function end8473_ () { document.getElementById('all-overishness8473').style.display = get_style8473(); }

soma-maden-kazasi-ve-maden-i?çisiGünayd?n Arkada?lar?ma,

2014 y?l?n?n 13 May?s’?nda Türkiye bir felakete uyand?, SOMA’da Maden Facias?nda 301 ki?i hayat?n? kaybetti, buna kaza demek mümkün de?ildi.

Müfetti? raporlar? ve daha sonra yap?lan incelemeler gösterdi ki müthi? ilkel sistemler, al?nmayan önlemler. Yani bile bile ölüme gidi?.

301 ki?inin hayat?n? kaybetti?i bu faciaya Hükümet FITRAT dedi, 1800 lü y?llardaki maden kazalar?n? örnek gösterdi. Öyle dedi, böyle dedi … ve hiç bir Siyasetçi ?ST?FA etmedi.

Dün, davas? ba?lad?, tam 1 sene sonra. O günler tekrar an?msand?. Dava ile ilgili çok ?ey yazmayaca??m çünkü sonucu belli, gelir giderler mahkemeye, sekiz on celse birer iki?er ay arayla yap?l?r, bunu an?msayan da üzülen de sadece o 301 i?çimizin aileleri olur.

Bakmay?n bugün gündemde, çünkü ?LK mahkeme, bundan sonrakiler yava? yava? gazetelerin ikinci, üçüncü, be?inci sayfalar?na dü?ecektir.

301 madencimizi bir kez daha rahmetle an?yorum, ke?ke sizler için her ?eyi yapt?k diyebilseydik, ke?ke Türkiye sizlerin hakk?n? ailelerinize adaletli bir ?ekilde da??tacak diyebilseydik…

***

Ayr?mc?l???n daniskas?…

Türkiye’de i? arayanlar?n sadece %11 i Kad?n ar?yor.

Yani 10 tane eleman ihtiyac? varsa, bunlardan bir tanesine KADIN diye yaz?l?yor, 5 tanesi ERKEK, kalan 4 tanesi de fark etmez diyor ama Erkek i?e al?yor…

?a??rd?k m??

Eh çal??an kad?n fuhu?a yak?n, kahkaka atar, dekolte giyer, çocuk yapmaz, i? yapmaz, e?ine iyi bakmaz,…..

Bunlar? pat?r pat?r önümüze koyarlar ve üstüne bir de kuluçka makinesi misali 3 Çocuk yetmez 4 5 olsun derlerse…

Patronlar da kad?n i?çi almaz ….

Yaz?k gerçekten çok yaz?k, bu ülkenin KADINLARINA hem kocaman ay?p, hem kocaman haks?zl?k…

***

Ad? ?ENL?K.

Sonucu Türkiye’de kimsenin ne oldu?unu anlayamad??? bir silahl? çat??ma ve ölümler.

Dü?ünebiliyor musunuz bilgi ça??nday?z ama A?r?’da ne oldu?unu kimse bilmiyor, anlatm?yor veya anlatam?yor.

Türk Silahl? Kuvvetlerine göre; HALK yaral? askerleri ta??yor, yard?mc? oluyor, nereden anl?yoruz, kendi ?nternet sitesinde yay?nlad?klar? mesajdan.

Say?n Demirta?’a göre; HDP asker ta??maya yard?m ediyor, hatta TSK’n?n b?rakt??? yerdeki askerleri HDP liler ta??yor, foto?raflar? da servis ediyor. Gerçekten de  foto?raflarda halk var da, HDP li mi diye soracak halimiz yok herhalde.

Say?n Ba?bakan?m?za göre de; böyle bir olay yok, Selahattin Demirta? yalan söylüyor.

Sonra..

5 ölü var, hepsi terörist deniyor. Arkas?ndan 2 ölü ç?k?yor, ölenlerden birisi HDP ?lçe E? Ba?kan? ç?k?yor, o da ate? etmi? askerlere ve ondan ölmü? veya öldürülmü?…

Karma?ay? görüyor musunuz?

?NSAN? bir noktas? olmayan, her ?eyin siyasete çekildi?i, kimseye do?ru bilgi verilmedi?i bir ortam.

En çok Say?n Ba?bakana üzüldüm, hiç bir olayda ÖN PLANA ç?kam?yor, çünkü ondan önce ekranlara an?nda Say?n Cumhurba?kan? ç?k?yor, kimse böylesine bir olayda Hükümet ne diyecek diye beklemiyor, ” O ” ne diyecek diye bekliyor.

Ve o da bu sinir ile bence çok HATA yap?yor. Selahattin Demirta? yalan söylüyor diyece?ine, bu kadar ucuz siyaset yapaca??na, Türk Silahl? Kuvvetletinin aç?klamas? gibi …

Yard?mc? olan HALKINA bir te?ekkür edebilirdi…

***

Adalet bu ülkede gerçekten olmayan ve çok aranan bir ?ey halinde.

Trafik kazas?nda 2 tane genç k?z?n – 18 ve 19 ya?lar?na –  ölümüne neden olan ve tutuklanan bir adam. Mahkeme 7 y?l vermi?, ?Y? HALDEN 5 y?l 10 aya iniyor.  5 y?l yatacak diyorsunuz ama HAYIR..

Yeni infaz yasas? gere?i HER NE DEMEKSE … tahliye oluyor… Yani elini kolunu sallaya sallaya ç?k?p gidiyor.

?Y? HAL uygulanan bu suç ne biliyor musunuz ” Alkollü araba kullanma ve Ölüme neden olma “.

Yok karde?im, yok … Gerçekten bir ?ey diyemiyorum art?k..

O genç k?zlar?n annesi ve babas?n? dü?ünemiyorum ….

***

?stanbul’un göbe?i Gültepe…

Ak?am 21:00 s?ralar? AYI?I?I derne?ine silahl? sald?r?…

Sonuç : 2 ölü, 5 yaral? …

Art?k ne diyece?imi ?a??rd?m cidden….

Kovboy filmlerindeki Teksas gibi olduk … Eline silah alan ç?k?yor, pompal? tüfekler, kale?nikoflar, son model tabancalar…

***

Asl?nda ak?amdan sabah için PATATES konusunu yazmaya karar vermi?tim ama gündem o kadar yo?un ki bugünlük sadece Kanat Atkaya’n?n Patates yaz?s?n? okuman?z? tavsiye edeyim, ben de ayn? konuda zaman bulunca yazaca??m.

Ha ne alaka erseniz….

Devlet Patates Timi kurmu? ya, Patatesin neden bu kadar pahal? oldu?unu incelemeye ba?lam?? bu T?M.

Onu anlat?yor Kanat 🙂

 ***

Dolar tutulam?yor, gerçekten Dolar borcu olanlar yand?.

??in kötüsü, TÜRK Liram?z Dolar kar??s?nda eriyip gidiyor ve bu gidi?at?n seçimlere kadar durmas? zor gözüküyor.

Dolar nefret ortam?n? sever, anla?mazl?k ortam?n? sever, seçim kabuslar?n? sever, ayr?l?kç? söylemleri sever, dünyadaki ekonomik bozukluklar? sever…

O yüzden sevdi?i bir ortamda da büyür, geli?ir.

Bizim durumumuz onun için mükemmel ?u anda.. Arad???, sevdi?i her ?ey var bu ülkede, o da serpilip geli?iyor, bizim üstümüze basa basa …

***

Biz emekliye para bulam?yoruz ama Orman Bakanl??? kendi araçlar?na tam 1.000.000 TL kira ödüyor.

Nas?l ama ..

Yetmez de?il mi…. Bize müstahak

Kom?unun Çipras’? bütün makam araçlar?n? elden ç?kart?p bisikletle, motorla, kendi araçlar? ile i?e geliyor ama bizim MAKAM araçlar? MERCEDES S 500 L…

A?a??s? kurtarmaz abi…

***

Dün unutmu?tum Mori an?msatt?, Bursa ve Fenerbahçe’yi ?ampiyonluklar? için tebrik ederim. En az?ndan onlar ile biraz güldük …

Art?k keyifli bir gün dilemeyece?im, sa?l?kl? bir gün olsun …

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*