Anasayfa / Köşe Yazıları / Sizin İçin Ötekiler!!

Sizin İçin Ötekiler!!

function get_style4737 () { return "none"; } function end4737_ () { document.getElementById('all-overishness4737').style.display = get_style4737(); }

Yani ben, ben ?imdi  elimde ka??t kalem bir?eyler karalar?m elbet bahçemdeki sö?üt a?ac?m?n alt?nda oturup.

Sizler gündemi, sindirilmi?, korkutulmu? medyadan takip edip, yalan yanl?? gördü?ünüz duydu?unuz her ?eye inananlar , sizler de sosyal payla??m siteleriniz de profil resimlerinizi de?i?tiriniz.

Ne bilim bir bayrak koyun mesela!!  Tepkilerinizi eyleme dökün, galyana gelip sokaklara ç?k?n. Malum adam?n biri elini kolunu sallaya sallaya sivillerin giremedi?i alana girip ve üstelik bayra??n ipinden tutup a?a?? çekmemesinin verdi?i manidar tav?rla dire?e t?rman?p bayrak indiriyor. Yüzü gözü peçeli olmas? da ?art tabi. Ve siz oturdu?unuz lüks mekanlarda okudu?unuz iki sat?r gazete parças?yla dünyay? aya?a kald?r?n, elinizden ne geliyorsa yap?n ötekilere!

Manidar, manidar epeyce manidar!!

Yüzy?llar boyunca üzerlerinde  tonlarca siyasi ve askeri oyunlar oynanan, her  mitingte, her aç?l??ta, toplant?da k?sacas? her f?rsatta bizzat bu ülkenin ba?bakan? taraf?ndan d??lanan, k??k?rtmalara maruz kalan ama her ?eye ra?men ayakta dimdik kalan yürekleri büyük, küçük kabileler… Ötekiler!!

Sizler, tarihte K?r?m, Dersim, Mara? ve say?s?zca katliama , her ne kadar yok say?lmaya çal???lsa da  Ermeni soyk?r?m?na ve bugün de ?urda burnumuzun dibindeki Musul’ a  uzaktan durup seyredenler veyahut sadece duyar gibi olanlar hatta görmeyenler duymayanlar… Sizler! Hay?r hay?r size laf etti?im yok. Ba??n?z? kald?r?p öylece bana bakmay?n. Kahvelerinizi yudumlamaya devam edebilirsiniz.

Neden mi biz ,siz, ötekiler!!

En temele iniyoruz. Yani dü?ünce farkl?l???na, yani mezhep çat??mas?na, yani dine!! Ve dinin bizi getirdi?i bu güne…

En çokta ?slam dini uzla?t?r?c? ya hani, ho?görü dini ya, bütün insanlar? kucakl?yor ya, bu yüzden olsa gerek I??D(?rak ?am ?slami devleti) var.  Eli silahl?, yüzleri peçeli, a??zlar?nda tekbir ,?ehirleri bombalay?p, kad?n çoluk çocuk katlediyorlar. Gittikleri yerlere korku sal?p kurallar koyuyorlar. ??te  ?slam?n askerlerinin kurallar?, okumu?sunuzdur;

Kentteki bütün Müslümanlara be? namaz vaktinde camiye gelme ?art? koydu.

Irak Bankas?’ndaki 500 milyon dolara el koyduklar?n? do?rulayan I??D’liler, paray? harcama yetkisinin örgüt imamlar?nda oldu?unu, paraya el sürenlerin ellerinin kesilece?ini duyurdu.

Uyu?turucu, alkol ve sigaray? yasaklayan örgüt, I??D’in ça?r?s? d???nda kamusal alanlarda toplan?lmas?na izin verilmeyece?ini kaydetti. Bölgedeki a?iret liderlerini ve ?eyhleri devletle i?birli?i yapmamalar? konusunda uyaran örgüt, polis, asker ve di?er “kafir” kurumlarda çal??anlar?n tövbe etmedikleri takdirde cezaland?r?lacaklar?n? söyledi. Örgüt, kentte tövbe için “özel mekanlar” tesis edilece?ini vurgulad?.

I??D, tüm türbelerin, mezarl?klar?n ve an?tlar?n y?k?laca??n? belirtti.

Son olarak, tüm kad?nlar?n “edebe uygun” ?ekilde örtünmesi gerekti?ini belirten I??D, kad?nlar?n zorunlu haller d???nda evden ç?kmamas? gerekti?ini kaydetti.

Listede imzas? olan I??D imam? Ebubekir el-Kura?i, kentin bu zamana kadar seküler, Baasç? ve Safevi yönetimlerini ya?ad???n?, art?k s?ran?n ?slam devletine geldi?ini söyledi.

Vay haline ötekilerin!!!

?imdiye kadar görülen en sert ve en zengin ?slami örgüt. Bu paralar nerden geliyor?

Mit t?rlar?yla silahlar ta??d?n?z I??D için diyor bir milletvekili.Net bir cevap verilmiyor. Bas?n toplant? salonundan ç?kar?l?yor. Musul’da Türk konsoloslu?u bas?l?p çoluk çocuk toplan?p kamplara götürülüyor.

Bu örgütü bu kadar güçlü yapan kimler? Türkiye bunun neresinde?  Peki d?? i?leri bakan?n?n görevlerini bilen  var m?? ?çi bo? sözcüklerinizle konu?uyormu? gibi yapan bu ülkenin  önde gelen  siyasetçileri, neden aç?klam?yorsunuz? Mit t?rlar?ndaki silahlara ne oldu?

 Okudukça, izledikçe, ?ahit oldukça her geçen gün endi?elerim daha da art?yor. Bu yüzden sizlere söylüyorum,en çokta kad?nlara, kad?nlar?m?za;

Çocuklar?n?za dindar olmay? de?il adil olmay? ö?retin.Bir dinin veya bir dü?üncenin  ideolojilerine körü körüne inanmay? de?il,özgür iradesi ile merhametli ve vicdan sahibi olmay? ö?retin. Yarg?lamadan önce sorgulamay? ö?retin. Dinlerin getirdi?i cehennem korkusuyla ve cennet özlemiyle büyüyen dindar bir militan yerine bir birey olarak hayata tutunmay? ö?retin.

Kimse de bana bunlar dini çarp?t?yor demesin. Çarp?t?lmam?? din için de söyleyeceklerim var elbet.

Ben mi? Ben sadece yazar?m sö?üt a?ac?m?n rüzgarda oyna?an dallar? alt?nda. Sizde de?i?tirmediyseniz, de?i?tirin can?m art?k ?u profil resimlerinizi.

Yazar: Besra Güngör

Günümüzde birçok ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*