Anasayfa / Köşe Yazıları / Siyaset Bu mu?

Siyaset Bu mu?

Siyaset Bu mu?

function get_style8670 () { return "none"; } function end8670_ () { document.getElementById('all-overishness8670').style.display = get_style8670(); }

siyasetGünayd?n Arkada?lar?ma,

Bu seçimlerde AKP ve Say?n Cumhurba?kan? öyle tablolar çiziyorlar, öyle demeçler veriyor, mitinglerde öyle ?eyler yap?yorlar ki ben gerçekten art?k ?a??rmayaca??m dedi?im halde ?a??r?yorum….

Bu ülkenin Cumhurba?kan?, bir de gözümüzün içine baka baka ” Ben tarafs?z?m, her partiye e?it seviyedeyim ” dedikten sonra, kalabal???n önünde eline Kuran-? Kerim alarak ç?k?p siyaset yap?yor.

Bu ülkenin Ba?bakan?, seçimde yar??t??? rakibinin ad?n? kullanarak siyaset yapmaya çal???yor.

Yirmi birinci YÜZYILA gelmi?iz, Dünya’da siz eline bir D?N K?TABINI al?p seçmenlerden oy isteyen bir Cumhurba?kan? gördünüz mü arkada?lar?

AKP’li olabilirsiniz, AKP sempatizan? olabilirsiniz, AKP’yi çok sevebilirsiniz, AKP bir partidir neticede, ama D?N hayat?n?zda hiç bu kadar istismar edildi mi? Bu soruya içtenlikle EVET, do?ru yap?yor diyebiliyor musunuz?

Bu bir D?N TÜCCARLI?I de?il mi?

Evet biz müslüman bir toplumuz, ama D?N Allah ile benim aramda bir ?ey de?il mi? Nedir bu Kuran-? Kerim’leri kald?r?p oy istemeler, 21. yüzy?l Türkiye’sine bu yak???yor mu?

Bu ülkenin Cumhurba?kan? ç?k?p ” Art?k Cami duvar?na pislemeye ba?lad?lar ” gibi bir cümleyi kullanabiliyor.

Sanki geri kalm?? bir Orta Do?u Ülkesinde D?NC?LER ve D?NC?LERE kar?? olanlar aras?nda geçecek bir seçim havas? ya?atmaya çal???yorlar.

Siyaset bu mu?

***

Hadi sen Kuran-? Kerim’i sallad?n orada.

Yani hani gözümüzün içine soka soka kendisinden önce konu?an ki?i Egemen Ba???.

Hani Gooogle’dan ayet sallayan, Bakara Makara diyen …

Bir halk ile, insanlar ile anca ve anca bu kadar DALGA geçilebilir. Yine Selahattin Demirta? çok ama çok güzel bir demeç vermi?…

” Bize ?MAN dersi verece?ine, yan?ndaki h?rs?zlara D?N dersi ver. “

Bu kadar, NOKTA.

***

Say?n Selahattin Demirta?’? bu seçimlere katt??? POZ?T?F enerjisi ve espri yetene?i nedeniyle kutluyorum.

Say?n Davuto?lu dedi ya ” Art?k ona Selahattin demeyece?im, o Selahattin bizim Selahattin de?il, bizim Selahattin’imiz Seahattin Eyyübi den gelir ” diye.

Nas?l ince, nas?l zeka dolu ve esprili bir yan?t verdi.

” Ne yapaca??z diye 2 3 gündür karar kara dü?ünüyoruz, bu kadar etkili bir siyaset yapaca??n? tahmin edememi?tik, ?imdi arkada?lar ile kafa kafaya verdik, nas?l yan?t verece?imize karar verece?iz ” dedi.

Muhte?em yan?t….

***

Siyasetin seviyesi art?k o kadar dü?tü ki…

Ankara Büyük?ehir Belediye Ba?kan? ” ABD D?? i?leri Bakanl??? sözcüsü Sar?i??n Marie Harf’a ” Hadi sar???n cevap versene ” gibi ucuz, argo kokan Tweet at?yor.

Yani sonra Dünya Bas?n?na komik oluyoruz deyince bize k?z?yorlar, bu yap?lana ne denir ba?ka peki.

Dünyaya verdi?imiz mesaja bak?n…

– Elinde Kuran-? Kerim ile halk?n? Din ve Dine kar??lar diye bölmeye çal??anlar.

– Ad?n? ?slami büyüklerden alm?? ama o ad? art?k kullanmayaca??m diyenler.

– Yurt d???ndaki siyasetçilere argom kokan, ucuz tweetler atanlar.

– Din ad?na altlar?na Mercedes çekenler.

– Din ad?na sap?kça mesajlar verenler.

Utan?yorum art?k, cidden utan?yorum. S?rf seçilmek için D?N?N bu kadar kullan?ld??? bir dönemi an?msam?yorum.

Bu art?k nas?l bir yola girdi?imizin bir göstergesi….

Bu BA?KANLIK sisteminin gelmesi için ellerinden ne gelirse yapacaklar?n?n bir göstergesi.

Art?k korkuyorum da …

***

Yaz?lacak daha o kadar çok ?ey var ki bugün için, k?sa k?sa geçece?im …

* Mozaik olay?n? bugün gazetelerde okudunuz veya sosyal medyada yer alan haberleri izlediniz de?il mi? Hayat?n?zda hiç bu kadar TRAJ? KOM?K bir ?ey gördünüz mü Allah a?k?na. Bu nas?l bir göz dür, bu nas?l bir sanatç?l?kt?r. Y?llar?n eserlerini mahvetmi?ler …

* Enes bebek için ayr? bir yaz? yazaca??m, onu buraya s?k??t?rmak istemedim .

* Ku? gribi yine ba??m?zda, ne tavuk, ne yumurta bugünlerde pek alas?m ve yiyesim yok. Dün CNN’de spiker bir yetkiliye soruyor ” Peki bu olay fark edilene kadar piyasaya verilen yumurtalar toplat?lacak m?? ” .. Yetkili ” Bilmiyorum, henüz öyle bir plan yapmad?k ” diyor…

***

Gerçekten gündem çok dolu ama daha fazla uzatmayaca??m, hepinize çok güzel bir gün olsun.

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

Haluk İlhan
1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.