Anasayfa / Köşe Yazıları / Şirketler Başlarına Ne Geleceğinin Farkında Değiller

Şirketler Başlarına Ne Geleceğinin Farkında Değiller

Şirketler Başlarına Ne Geleceğinin Farkında Değiller

B vatanda?lar?n?n gizlilik haklar?n? korumak amac?yla son 20 y?ld?r yap?lan en önemli reform olarak öne ç?kan Genel Veri Koruma Yönetmeli?i (GDPR-General Data Protection Regulation) 25 May?s 2018’de yürürlü?e girecek.

 

Etkilerini bilmiyorlar

Bu önemli de?i?ikliklerin gerçekle?mesine bir y?ldan az zaman kalm?? olmas?na ra?men çok say?da firman?n kar??lar?na ne gelece?inden haberleri yok.

Bilgi güvenli?i kurulu?u ESET ad?na gerçekle?tirilen IDC ara?t?rma anketine* kat?lan 700 firman?n yüzde %25’i, GDPR’dan haberleri bile olmad???n? iletti. 700 firman?n yar?dan fazlas?, yüzde %52’si ise yeni düzenlemeyi duyduklar?n? ancak detay ve etkilerini bilmediklerini payla?t?.

 

Bilenler de haz?rl?kl? de?il

Kanunlardan haberi olanlar?n da durumu pek parlak görünmüyor. Firmalar?n %20’si henüz haz?rl?klara ba?lamam??, %60’? ise halen sistemlerini düzenlemeye çal???yor, sadece %21’lik bir k?s?m gelece?e haz?r görünüyor.

 

20 milyon Euro’ya varan a??r cezalar var

Oysa bu yönetmeli?e uymayan ?irketler, çok ciddi cezalarla kar?? kar??ya kalacak. Yeni kanun, ?irketlerin veri koruma, r?za ?artlar?, mü?teri veya çal??anlar?n gizlili?i gibi GDPR kurallar?n? ihlal etmeleri durumunda cezan?n üst s?n?r?n? 20 milyon Euro’ya veya firman?n y?ll?k cirosunun %4’üne dek ç?kar?yor.

 

ESET uyar?yor: Konu Türk ?irketlerini de ilgilendiriyor

ESET Türkiye Genel Müdür Yard?mc?s? Alev Akkoyunlu’ya göre GDPR düzenlemesi yaln?zca AB merkezli i?letmelere odaklanm?yor. Bu de?i?iklikler, AB vatanda?lar?n?n ki?isel verilerini i?leyen AB içindeki veya d???ndaki her i?letmeyi etkileyecek. Yani Avrupa ülkeleri ile ticari ili?ki içinde olan tüm Türk ?irketleri, i?lerini sürdürebilmek için bu yönetmeli?in gerekliliklerini dikkate almak zorunda kalacak.

 

Önlem almayanlar için maliyet artabilir

ESET’in ara?t?rmas?na kat?lan Avrupal? ?irketlerin yüzde 35’i son iki y?l içerisinde bir veri s?z?nt?s?na maruz kald? ve 25 bin ile 250 bin Euro aras?nda de?i?en miktarlarda zarara u?rad?. Yeni veri koruma yasas?n?n gerekliliklerine uymamak, yüksek cezalar nedeniyle ?irketlerin daha büyük maliyetlere u?ramas?n? da beraberinde getirebilir.

 

Koruma çözümlerinin en önemlisi, ?ifreleme

Alev Akkoyunlu’nun verdi?i bilgiye göre, Avrupa’n?n yeni veri koruma yasas? (GDPR), i? için uygun gördü?ü önlemleri de tan?ml?yor ve bunlar aras?nda ?ifrelemenin alt?n? çiziyor. ?ifreleme teknolojisinin ba?l?ca faydalar?; karma??k algoritmalar sayesinde ?ifrelemenin çok güçlü olmas?, dola??m halindeki verilerin ele geçirilmesi durumunda kullan?lamayacak olmas?, geni? eri?ilebilirlik ve yönetim imkân? ile birlikte nispeten dü?ük uygulama maliyeti olarak kar??m?za ç?k?yor.

 

ESET yeni sürece haz?r

ESET ürünleri aras?nda yer alan DESlock ?ifreleme Yaz?l?m?, GDPR’?n önerdi?i uygulamalarla örtü?üyor. Teknik bilgisi olmayan kurumsal kullan?c?lar için bile kolay kullan?m sa?l?yor. Kullan?c?lar?n bilgisayarlar?n? (sabit disk), e-postalar?n?, ç?kar?labilir disklerini ve dosyalar?n? ?ifrelemelerine olanak tan?yarak gizli bilgilerin her alanda güvenle kullan?labilmesini sa?l?yor. 

Türkiye’de güvenlik ihtiyac? genellikle bir lüks olarak görülüyor. Oysaki kentle?menin artt???, pek çok ki?inin kap? kom?usunu bile tan?mad??? günümüzde, güvenlik ad?na al?nabilecek önlemleri bilmek ve do?ru araçlar? kullanmak kimi zaman hayat kurtar?yor.

 

Türkiye’nin lider güvenlik ?irketi Pronet, bu görü?ten yola ç?karak, toplumda güvenlik bilincinin art?r?lmas?na yönelik bir proje ba?latt?. Bugüne dek 20 binden fazla ki?iye ula??lan proje kapsam?nda, Pronet ekibi Türkiye’nin dört bir yan?nda sokak sokak gezerek insanlarla yüz yüze görü?üyor; bu ki?ilere daha güvenli bir hayat sürmek için alabilecekleri basit önlemleri anlat?yor. Ekip ?imdiye kadar ?stanbul, Adana, Mersin, Antalya, Bursa ve ?zmir’deydi. Proje kapsam?nda toplam 100 bin ki?iye ula??lmas? hedefleniyor.

 

“Güvenlikle ilgili kal?plar? k?r?yoruz”

 

Pronet ekibi Güvenlik bilinci için sokakta

 

Pronet Pazarlama ve ?? Geli?tirmeden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Ediz Habip, “Güvenlik konusunda baz? kal?pla?m?? görü?ler var. Örne?in, ev ve i?yerlerinin güvenli?i denildi?inde yaln?zca h?rs?zdan korunmay? anl?yoruz. Oysaki yak?n zamanda ya?ad???m?z sel felaketleri gibi olaylardan, gaz kaçaklar?ndan ve yang?ndan korunmak da günümüz teknolojisiyle mümkün. Acil sa?l?k ve panik hallerinde, evinizin d???ndayken de faydalanabilece?iniz sistemler mevcut. Pek çok ki?iyi ?a??rtan bu detaylar? aktarmak, kal?plar? k?rmak ve insanlar?n can?n?, mal?n?, de?er verdiklerini ve mahremini koruyabilmelerine katk? sa?lamak için ekibimizle birlikte sahaya indik” dedi.

 

Ekibin önerisi: Ücretsiz Panik Butonu Uygulamas?

Pronet’in görü?tü?ü ki?ilere önerdi?i yöntemlerden biri, kendi geli?tirdi?i ücretsiz Panik Butonu Uygulamas?. Kullan?c?, uygulamaya girip panik butonu ikonuna dokundu?unda, kullan?c?n?n önceden belirledi?i iki ki?iye kullan?c?n?n lokasyonunu ve tehlike durumunu belirten bir SMS gönderiliyor. Pronet abonesi olsun ya da olmas?n herkesin kullanabilece?i uygulamada, kullan?c?n?n acil durumlarda ula??lmas?n? istedi?i iki ki?inin ileti?im bilgilerini ilgili alanlara eklemesi yeterli oluyor. Bu sayede, tehlike an?nda, Pronet her yerde ve her zaman kullan?c?n?n yan?nda olarak hayat kurtar?yor.

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*