Anasayfa / Köşe Yazıları / Şımardılar!

Şımardılar!

Şımardılar!

function get_style8466 () { return "none"; } function end8466_ () { document.getElementById('all-overishness8466').style.display = get_style8466(); }

simardilarGünayd?n Arkada?lar?ma,

Yeni bir gün, yeni bir haftaya ba?lang?ç, herkese keyifli, sa?l?kl? bir gün ve hafta dilerim.

Geçen hafta ve hafta sonu önümüzdeki seçimin ne kadar önemli oldu?unu ve seçime kadar ne kadar s?k?nt?l? bir gündem ile seçime gidece?imizi gösterdi.

Daha bunun 23 Nisan’da ya?anacak bir siyasi getirisi, arkas?ndan 1 May?s’ta ya?anacak siyasi gerginlikleri olacak. Bu arada terör eylemleri devam ettikçe AKP – HDP – PKK – Genelkurmay aras?nda sürekli bir at??ma olaca?? ve ya?anabilecek – Allah Korusun – istenmeyen bu olaylar S?YASETÇ?LER taraf?ndan kullan?lacak, mitinglerde dinleyece?iz.

Baksan?za A?RI’da çat??ma oluyor, ölenler, yaralananlar var ve herkes S?YAS? sahnede birbirini suçluyor.  Ölen, yaralanan kimsenin umurunda de?il, sanki bu ya?ananlar Papua Yeni Gine’de ya?an?yor.

Allah yard?mc?m?z olsun …. Hay?rl?s?yla 7 Haziran seçimlerini kimseye zarar gelmeden kapatal?m diyorum. Hiç bir ?ey insan hayat?ndan daha de?erli olamaz.

***

Bak sen ?u Papaya, bizim siyasetçileri hayal k?r?kl???na u?ratm??.

Ayininde Ermeni Soyk?r?m? demi?, bizimkiler de ama burada Say?n Cumhurba?kan?m?zla sohbet ederken çok iyiydi, sar?l?p öpü?tüler, bak bunu ondan hiç beklemiyorduk diyorlar.

Büyükelçilerini ça??r?p Nota vermi?iz.

Vatikan ne yapaca??n? ?a??rm??t?r eminim, eyvah Türkiye çok k?zd? diye tutu?mu?tur. Papa yar?n bir aç?klama yapabilir ” Paralelciler bana bunu söylettiler, safm???m, kand?r?ld?m” diyebilir.

Beklemek laz?m, Papa bu yanl??? görüp hemen düzeltecektir. Umar?m Papa bunu diyerek bizim  ” hassasiyetimizi test etmeye ” kalkmam??t?r.

Yoksa çok fena k?zar?z da …

***

AKP ve Hükümet ve Ba?bakan ve Cumhurba?kan? …

Nedense bir türlü ?u TÜS?AD ile y?ld?zlar? bar??m?yor, TÜS?AD’?n ba??na kim gelirse gelsin, hep HA?N olanlar?n? seçiyor bu i? adamlar?.

Hani TÜS?AD Ba?kan? demi?ti ya ” Artan enflasyon bozulan güven ortam?n?n, itibar? zedelenmi? Türkiye hikayesinin sonucudur ” diye…

Say?n Cumhurba?kan?m?z biliyorsunuz çok ama çok k?zd? ve dedi ki …

” ?IMARDILAR .. “

Bunu dedi ama yetmedi tabi .. devam etti …

” Bunlar maalesef haddini bilmiyor, ya bunlarda insaf yok. Sermayeleri 1e5 katlad?lar, onun ??mar?kl??? içinde bunlar? yap?yorlar. “

Eh Say?n Cumhurba?kan? bunlar? söyleyecek, Hükümet durur mu, Ba?bakan,dan sonra Ekonomi Bakan? ‘da bombalam??.

” Siyasi iradeye sald?rmalar? iyi bir ?ey de?il. “

Yak?nda Eyyyyy TÜS?AD, eyyyyyy Sysmes …… diye çok duyaca??z gibi geliyor bana.

***

Dünyada Sosyal Geli?im Endeksi denilen bir endeks var.

Bu endekste Türkiye 133 ülke aras?nda 58. olmu?.

Nelere bak?yorlar; Temel ihtiyaçlar, refah kurumlar?, beslenme, bar?nma, bilgiye eri?im, sa?l?k s?hhat, ki?isel haklar, ho?görü …

Birinci kim; NORVEÇ, sonra ?sveç, ?sviçre, ?zlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Finlandiya, Danimarka, Hollanda diye gidiyor.

Peki biz kimleri geçmi?iz?

Irak, M?s?r, ?ran, Çin, Gürcistan, Rusya, Filipinler gibi ülkeleri geçmi?iz.

Helal olsun !!!!

***

Say?n Cumhurba?kan?n?n bu seferki konuklar? Tak?m Kaptanlar? oldu.

Fenerbahçe’ye yap?lan sald?r?dan sonra ça??rd? onlar?, konu?tu, önerilerini sundu.

Muhtarlar? bilemem ama bu ça?r?s? ve toplant?s?n? çok olumlu buldum. Güzel bir fikirdi, medya sevgi ve ho? görüyü sevmez, ne kadar ikilik yarat?rsan gazete o kadar çok satar.

Toplant?da bir kaptan?n ?u sözüne çok tak?ld?m ” Ben maçtan sonra gidip kar?? tak?m?n kaptan?na veya oyuncusuna sar?l?yorum ama sonra sosyal medyada benim taraftar?m bana k?z?yor bunu neden yapt?n diye. “

Ne kadar do?ru.

” Vur – k?r – parçala, bu maç? kazan ” diye slogan? olan bir ülkeden nas?l bir karde?lik anlay??? beklersiniz?

” Almaya almaya geldik, bilmem kim seni s… geldik ” diye ba??ran taraftardan nas?l bir centilmenlik beklersiniz?

Kendi tuttu?u tak?mdan ba?kas?na sayg? duymayan, nefretle bakan bir taraftar grubu tabi ki futbolcusu rakibe sar?l?nca ona da küfrediyor.

Ha tabi bu arada sahadan taraftara küfreden, el kol hareketi yapanlar? da es geçmeyelim.

Ha tab? bu arada, rakibi hakk?nda konu?an yöneticileri de es geçmeyelim, ma?allah hepsi yanl?? yapsa da futbolcusunu korumak için herkesi ve her ?eyi yapabiliyorlar.

K?ssadan hisse; Ne ekersen onu biçersin ….

***

Bugünlük bu kadar, tekrar güzel bir hafta dilerim.

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler nas?l okumak? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*