Anasayfa / Hukuk / Sıcaklar iyi para kazandırıyor

Sıcaklar iyi para kazandırıyor

Sıcaklar iyi para kazandırıyor

function get_style37392 () { return "none"; } function end37392_ () { document.getElementById('all-overishness37392').style.display = get_style37392(); } Adana’da ’bici bici’ satarak geçimini sa?layan bir kad?n, günde 3 liradan 600 bici bici satarak bin 800 lira kazand???n? söyledi.

Adana’da 57 y?l?n en s?cak günleri ya?an?rken, vatanda?lar yöresel tatl? “bici bici” ile serinlemek isteyince buz gibi tatl? bici bici de birçok ailenin geçim kayna?? oluyor. 9 y?ld?r seyyar tezgahta bici bici yaparak 4 çocu?unun geçimini sa?layan Melahat Ayd?n da bu ailelerden biri. Y?l?n 6 ay?nda bici bici satarak aile bütçesine katk?da bulunan Ayd?n’?n, özellikle çok s?cak geçen haziran, temmuz ve a?ustos aylar?nda günlük kazanc? rekor seviyeye ula??yor. Ni?asta, buz, meyve ve gül suyundan yap?lan bir so?uk tatl? olan bici biciyi Adanal?lar?n serinlemek için yedi?ini anlatan Ayd?n, “Bici bici i?inden ba?ka bir i? yapm?yorum, 9 y?ld?r bu i?i yap?yorum. Bu i?e ba?lad???mdan bu yana ailemin ekonomik durumu iyi” dedi. Ayd?n, özellikle havan?n çok s?cak oldu?u yaz aylar?nda sat??lar?n?n çok iyi oldu?una dikkat çekerek ?unlar? kaydetti:

“Günde 4 tepsi bici bici bitiriyorum. Her tepsi de 150 bici bici var. Bici bicinin tanesini 3 liradan sat?yorum. Günlük bin 800 lira para kazan?yoruz. Allah’a ?ükür 4 çocu?um var onlar?n geçimini sa?l?yoruz. Ancak bu i?i sadece 6 ay yap?yoruz. Hava s?cakl??? artt?kça sat??lar?m?z da art?yor.”

(?HA)

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*