Anasayfa / Hukuk / Serdar Ortaç: ’’Çok para kaybettim’’

Serdar Ortaç: ’’Çok para kaybettim’’

Serdar Ortaç: ’’Çok para kaybettim’’

function get_style41621 () { return "none"; } function end41621_ () { document.getElementById('all-overishness41621').style.display = get_style41621(); } Mu?la’n?n Bodrum ilçesinde Pasha Clup’da konser veren Serdar Ortaç, evlili?i ve hastal???yla ilgili samimi aç?klamalarda bulundu.

Gümbet Barlar Soka??’nda bulunan Pasha Clup’da sahne alan Serdar Ortaç, sahne öncesi gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Ortaç, maddi s?k?nt?lar?ndan hastal???na ve çocuk iste?ine kadar birçok konuda aç?klamalarda bulundu.

Yorucu bir sezon geçirdi?ini ifade eden Ortaç, “Yorucu bir sezon, her gün karayolu ile Bodrum, Çe?me yapmak. Hem burada i? var hem orada aralarda K?br?s’ta i? oluyor, oraya da gidiyorum. Her ?ey güzel, çal???yoruz. ?u anda iyiyim, sa?l???mda bir ?ey yok. Bildi?iniz bir hastal???m var ama sadece o kadar. Bal?m ?ark?s?n? yeni ç?kard?m. Hande Yener ile bir düet yapabilme imkan?m var. Hande ile onu konu?uyoruz, ?ark? bak?yoruz. Ben bulamad?m ama Hande getirdi güzel bir ?ark?. Olabilir bir ?ark? yapabiliriz” diye konu?tu.

“MS KOLAY B?R HASTALIK DE??L”

Asistan?n omzuna tutunarak havaliman?nda giderken çekilen foto?rafla ilgili aç?klama yapan Serdar Ortaç, “Yürümekte zorland???m bir foto?raf bas?na yans?m??t?. 3 konser gezip gelmi?tim. Sadece asistan?m?n omzuna tutunup yürüdüm. Geçirdi?im hastal?k zor tabi ki. MS kolay bir hastal?k de?il. Ben en en iyilerinden biriyim. Bu hastal??a yakalanm?? yakla??k 55 bin ki?i var. Onlara haks?zl?k yapm?? oluruz. Bu hastal?kta daha kötü olanlar var. Allah daha kötüsünü getirmesin” dedi.

“PARANIN DE?ER?N? B?LEMED?M”

Emekli olmak istedi?ini söyleyen Ortaç, sözlerini ?öyle sürdürdü:

“Ben bugün emekli olmaya raz?y?m. B?rak?rd?m, sahneye de ç?kmazd?m. Çok bestem var ve beste yapmaya devam ederdim oturdu?um yerden. Ama i?in gördü?ünüz taraf? ile içerisi ayn? de?il. Çok para kaybettim, çok para harcad?m ben. Paran?n de?erini bilemedim yani. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Bir liran?z bile olsa hesab?n? yap?n. Para kolay kazan?lm?yor. Varl?k içinde yüzseydim ?imdi evde oturuyordum. Kar?m? al?p tatile giderdim her gün.”

“E??M ÇOCUK ?STEM?YOR”

Çocuk istedi?ini de dile getiren Ortaç, “Ben çocuk istiyorum ama kar?m istemiyor. E?im hamile de?il, ke?ke olsa. Çocuk yapmam?z çal??mam?za engel de?il. Çocuk yapmak istersen her türlü yap?l?r ama e?im ?imdilik istemiyor. Ben de sayg? duyuyorum” ?eklinde konu?tu.

Daha sonra sahneye ç?kan ünlü sanatç?, eski ve yeni albümünden ?ark?lar seslendirdi. Yakla??k 2 bin ki?inin izledi?i konserde izdiham oldu. Ç?kt??? club ise doluluk oran?ndan dolay? kap?lar?n? kapatt?. Baz? hayranlar? ise Ortaç’? görmek için kap?da bekledi. 2 saat boyunca sahnede kalan Ortaç, hayranlar?na unutulmaz bir gece ya?att?.

(?HA)

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*