Anasayfa / Köşe Yazıları / Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

function get_style2894 () { return "none"; } function end2894_ () { document.getElementById('all-overishness2894').style.display = get_style2894(); }

Y?llar önce bir f?kra okumu?tum. Trafik polisi tehlikeli bir ?ekilde araba kullanan sürücüyü durdurur. Ehliyet ve ruhsat?n? göstermesini ister. Sürücü buna çok k?zar ve “sen nas?l beni durdurmaya cüret edersin, benim kim oldu?umu biliyor musun?” der. Bunun üzerine memur hemen telsizi ile merkezi arar ve “çok acele t?bbi destek ekibi istiyorum, burada kim oldu?unu bilmeyen, haf?za kayb?na u?ram?? biri var” der.

Böyle bir konu?man?n f?kra dahi olsa ülkemiz s?n?rlar? d???nda ve bat?dan uyarlanm?? oldu?unu san?yorum. Yüzde vermek istemem, çünkü geçen gün TV de bir programda say?labilir olmayan bir kavram için %92 olas?l?kla dediler ve nas?l ölçmü? olabileceklerini hala dü?ünüyorum.

 Genellikle “ben”, “benim”, “benimki”, “kendim”gibi kelimelerle sözü edilenin asl?nda bizim gerçek kimli?imiz olmad???n?, “ego”dan söz etti?imizi vurgular Echart Tolle Var Olman?n Gücü adl? kitab?nda.

Ego’ nun varl???n? nas?l anlar?z?

Çocukluktan itibaren zihnimiz kim oldu?umuzu tan?mlamaya ba?lar. Ki?i kendini cinsiyetle, mülkiyetle, vücuduyla, milliyetiyle, ?rk?yla, diniyle, mesle?iyle, mensubu oldu?u siyasi partiyle,  tuttu?u tak?mla “ayn? yapar”.

Küçük bir çocukken nesnelerle ba?lar kendini tan?mlama;  “benim” oyunca??m, daha sonra arabam, evim, marka giysilerim vb. haline gelir. “Ego”nun bu çabas?, ki?inin nesnelere ba?lanmas?na, tak?nt?l? olmas?na neden olur ve bu da sonuçta sürekli daha fazlas?na sahip olmak isteyen bir tüketim toplumu yarat?r.

Egonun kendini tan?mlamak için kulland??? di?er temel ?eylerden biri de “benimvücudumdur. Öncelikle, vücut erkek ya da kad?nd?r ve dolay?s?yla, erkek ya da kad?n olma duygusu ço?u insan?n benlik duygusunda önemli yer tutar. Cinsiyet, kimlik haline gelir. Kendilerini güzel görünümle, fiziksel güçle veya yetenekleriyle tan?mlayanlar, o özellikler kaybolmaya ba?lad???nda ac? çekerler ve gerçek ?u ki bu tür özelliklerin hepsi er ya da geç kaybolacakt?r.

Ego, zihinde hiç durmadan konu?an bir ses olarak aral?ks?z ve tak?nt?l? dü?ünceler olarak kendini gösterir. Kendinizi tamamen zihninizdeki sesle ve ona e?lik eden duygularla tan?mlad???n?zda, kendinizi dü?üncelerde ve duygularda kaybetti?inizde, egonun tutsa?? olursunuz. Ego, sürekli tekrarlanan dü?üncelerin ve benlik duygusu eklenerek ?artlanm?? zihinsel ve duygusal kal?plar?n bir y???n?d?r.

Baz? insanlar kendilerini zihinlerindeki sesle öylesine derinden tan?mlam??lard?r ki, zihinlerinin esiri olduklar?n? söyleyebiliriz. Bunu hiçbir ?ekilde fark etmedi?iniz sürece, dü?ünen ki?iyi kendiniz san?rs?n?z. Bu egosal zihindir. Bütün zihinsel faaliyetlerinizin özünde, sürekli tekrarlanan belli dü?ünceler, duygular ve tepki kal?plar? vard?r. ??te bu kimlik, egonun kendisidir.

Her ego sürekli olarak hayatta kalmak, kendini korumak ve geni?letmek için mücadele eder.

?ikâyet etmek de egonun kendini güçlendirmek için en s?k ba?vurdu?u yollardan biridir. Her ?ikayet, zihnin üretti?i ve sizin tamamen inand???n?z bir hikayedir. Kendini tan?mlayacak ba?ka bir ?ey bulamasa bile, bir çok ego sadece ?ikayet ederek bile varl???n? sürdürebilir.

Ba?ka insanlara açgözlülükleri, yalanc?l?klar?, sahtekârl?klar?, yapt?klar? ?eyler,yapamad?klar? ?eyler, yapmalar? ya da yapmamalar? gereken ?eyler için k?r?l?rs?n?z. Ego buna bay?l?r. ?ikâyet etmemek, kötü davran??lara ya da kötü durumlara ses ç?karmamak anlam?na gelmez.

?ikâyet etmek, ba?kalar?nda hata bulmak ve tepkisellik, egonun varl??? için ihtiyaç duydu?u s?n?r ve ayr?l?k duygusunu güçlendirir. Tepki vermek için bir sonraki ?eyi bekleyen çok ki?i vard?r. Rahats?zl?k duyacaklar? veya sinirlenecekleri bir ?ey aray?p dururlar ve genellikle de bir sonraki öfke nedenini bulmalar? uzun sürmez. “Bu çok büyük bir terbiyesizlik” derler. “Nas?l cüret edersin?”, “Buna çok k?zd?m”. Baz? insanlar nas?l madde ba??ml?s? olursa, bu insanlarda öfke ba??ml?s?d?rlar. ?una buna öfkelenerek, benlik duygular?n? güçlendirirler.

Kin de egonun ba?ka bir yüzüdür. Bazen uzak geçmi?te ya?anm?? ama tak?nt?l? dü?ünceler sayesinde canl? tutulmu? bir olaydan kaynaklanan güçlü bir olumsuz duygudur. Güçlü bir kin, hayat?n büyük bölümünü kirletmeye ve sizi egonun tutsa?? konumunda tutmaya yeter.

Hiçbir ?ey egoyu hakl? olmak kadar besleyemez. Hakl? olman?z için, elbette ki ba?ka birinin haks?z olmas? gerekir ve ego da hakl? olmak için ba?kalar?n? haks?z ç?karmaya bay?l?r. 

Ego’dan kurtulmak; fark?ndal?k 

Egodan kurtulmak için gereken tek ?ey, onun fark?nda olmakt?r, çünkü fark?ndal?k ve ego bir arada var olamaz. Fark?ndal?k, ?imdiki an?n içinde gizli olan güçtür. Egoya kar?? uyan?k olman?n yolu; alg?lad???m, deneyimledi?im, dü?ündü?üm ya da hissetti?im ?eyin asl?nda ben olmad???n?, aç?kça görebilmektir.

Ego, daima ba?ka insanlardan veya durumlardan bir ?eyler ister. Sürekli bir yetersizlik ve doldurulmas? gereken bir bo?luk duygusu vard?r. Egonun tüm hareketlerinin alt?nda yatan temel duygu asl?nda korkudur. Önemli biri olamama korkusu, var olmama korkusu, ölüm korkusu gibi.

 Ego onu farketti?inizde ya?ayamad???na göre; geçmi?imizi gelece?imize yans?tmadan ?imdiki an’da var olabilmek, gerçekten “kim” oldu?umuzu ke?fetme yolculu?unda en önemli ad?md?r. Her seferinde tek bir ad?m atmak ve bütün dikkati o ad?ma vermek; an? ya?ayabilmenin, kendi özümüzü gerçekle?tirmenin gücünü ortaya ç?karacakt?r.

Egodan uzak bir ya?am dile?iyle..

Dr. Deniz ÖNER

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*