Anasayfa / Köşe Yazıları / Savaştığınız Şey Güçlenir, Direndiğiniz Şey Direnir

Savaştığınız Şey Güçlenir, Direndiğiniz Şey Direnir

Savaştığınız Şey Güçlenir, Direndiğiniz Şey Direnir

function get_style46681 () { return "none"; } function end46681_ () { document.getElementById('all-overishness46681').style.display = get_style46681(); }

“Sadece çocuklar ne arad?klar?n? bilirler” dedi küçük prens. 

Bu sabah gözümü açmadan akl?ma dü?tü Antonine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens adl? kitab?. Asl?nda çocuklardan ö?renmek üzere yaz?lm?? bir kitap oldu?unu dü?ündüm hep. Onlar bilgeler ve büyüklere anlatmaya çal???yorlar. Tilki der ki küçük prense “??te benim s?rr?m. Çok basit: ?nsan sadece gönlüyle iyi görebilir. Gözler, as?l görülmesi gerekeni göremez.”

Geçen haftan?n tüm dünyada vicdanlar? harekete geçiren görüntüsü,  sosyal medyaya dü?en sahile vurmu? Suriyeli küçük yavrunun cans?z bedeniydi.  Çocuklar?n? korumak, ailesini güvenli limanlara götürmek isterken denizde bo?ularak can vermesine ?ahit olan bir baban?n dram?n? izledik. Sonras?nda Güneydo?u’ dan gelen feryatlar, öldürülen gencecik insanlar, yanan yürekler, ate? dü?en evler, tarif edilemeyen ac?lar ile gündemimiz de?i?ti.

Gözle görülen buydu da gönülle görülen neydi?

Sava??n, terörün hakl? olabilece?i “tek bir geçerli neden olamayaca?? “ olmal?yd?.

Babaannem babas?n? Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda ve kocas?n? da ?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda;  Karadeniz’de gemilerinin alabora olmas? sonucu kaybetmi?ti. Üstelik sava? meydan?nda de?il, ekonomik ?artlar nedeniyle, ailesine ekmek götürmek isterlerken bo?ularak ölmü?lerdi ve ziyarete gidebilece?imiz bir mezarlar? bile olmam??t?. ?lginçtir babam buna ra?men Deniz Astsubay? olmu?tu ve ad?m? da Deniz koyarak denize hiç küsmemi?ti.

??te o küçük bebek benim için sava?lar?n, terörün “her ne ad?na” olursa olsun kutsall?k ta??mayaca??n?n simgesidir. Ne sebeple olursa olsun birini öldüren, öldürülmesi için te?vik eden katildir. Katli vacip olan kimse yoktur, yaratmad???n? yok etme hakk? kimseye verilmemi?tir. Hiçbir din, ?rk, grup, mezhep arkas?na s???n?p gerçekte politik h?rs, ?öhret, ün, para gibi geçici kazan?mlar ad?na canl?lar? katletmenin mazereti yoktur.

SAVA?TI?INIZ ?EY GÜÇLEN?R, D?REND???N?Z ?EY D?REN?R 

 Biliyorum ?u anda göze-göz, di?e-di? intikam ç??l?klar?n?n at?ld??? günler ya??yoruz. Empati yapabilen hiç kimse öldürülen ki?ilerin ailelerinin ya?ad??? ac?ya duyars?z kalamaz. Demek istedi?im o ki bar?? isteyenler sava? ç???rtkanl??? yapmamal?lar. Hele ki ba?kalar?n?n çocu?u üzerinden…

“Sava? bir zihin yap?s?d?r ve bu zihin yap?s?ndan kaynaklanan tüm eylemler, ya kötü olarak alg?lanan dü?man? güçlendirecek ya da sava? kazan?ld??? takdirde birincisi kadar etkili ve genellikle daha da güçlenmi? yeni bir dü?manl?k, yeni bir kötülük yaratacakt?r” der Echart Tolle Var Olman?n Gücü adl? kitab?nda.

Sava?” gibi bir dü?üncenin tutsa?? oldu?unuzda alg?lar?n?z son derece seçici hal al?r ve bozulur. Sadece görmek istedi?inizi görür ve onu da yanl?? yorumlars?n?z. Herkes bar??? ister görünmektedir ancak derinlerde dram?, çat??may? isteyen bir ?ey vard?r. ?çimizdeki tepkiyi tetikleyen bir durum veya olay? bekleriz. Birinin bizi o veya bu nedenle suçlamas?, sayg? duymamas?, bölgemize izinsiz girmesi, bir ?eyleri yapma tarz?m?z? sorgulamas? vb. O zaman içimizde yükselen, öfke ya da dü?manl?k k?l???na girmi? olan KORKUYU, o güçlü enerji ak???n? fark edebiliyor muyuz?

Zihnimiz pozisyonunu savunmak, suçlamak, sald?rmak, hakl? ç?kmak için büyük bir çabaya girer. Sava?ta olan, tehdit alt?nda oldu?unu hisseden, ne olursa olsun hayatta kalmak için, zafer kazanmak için çaba sarf eden kimli?imiz yani ” ego” dur asl?nda.

Ki?isel Egodan- Kolektif Egoya

Ki?isel egolar?m?z bazen kendini bir grupla tan?mlayarak güçlendirmeye çal???r. Politik parti, dini bir ideoloji, kurum, çete, futbol tak?m? gibi. De?erli bir amaca adad???m?z? dü?ündü?ümüz hayatlar?m?z bizi ki?isel egodan, kolektif bir egoya do?ru götürmektedir bu defada. Ayn? bireysel egoda oldu?u gibi çat??ma ve dü?man ihtiyac?, daha fazlas?n? istemek, ba?kalar?na kar?? kendini hakl? ç?karma tak?nt?s? gibi. Kollektif ego onu olu?turan bireylerden daha bilinçsizdir asl?nda. Kalabal?klar onun d???ndayken bireylerin tek ba??na yapamayaca?? ?eyleri yaparlar. Linç vs gibi.

Ne yapaca??z peki? ?çinde bulundu?umuz bugünlerde hepimizin intikam duygular? ile fevri davran??larla daha fazla dü?manl?k yaratmak yerine; bu içine sürüklenmek istedi?imiz dü?ünce ve davran?? kal?plar?n?n fark?na varmam?z bar??a do?ru atabilece?imiz en do?ru ad?m olacakt?r. Yoksa son kur?un at?lana, son insan ölene, dünyay? yok edene kadar devam edecek bir delilik yaratm?? olaca??z. Silahlar? üretenlerin kazand??? paralar ve elde ettikleri gücün de i?e yaramayaca?? bir dünya…

Sevgi ile kal?n

Dr. Deniz ÖNER

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*