Anasayfa / Köşe Yazıları / Savaşmayın İSYANKÂR olun

Savaşmayın İSYANKÂR olun

Savaşmayın İSYANKÂR olun

function get_style3816 () { return "none"; } function end3816_ () { document.getElementById('all-overishness3816').style.display = get_style3816(); }

Bu günlerde ya?ad???m?z toplumsal travmalar henüz lise ö?rencisi oldu?um 12 Eylül öncesi günlere dönmeme neden oldu. Bizden olan olmayan diye yapt???m?z ay?r?mlar; s?ra arkada?lar?m?z, akrabalar?m?z, k?saca karde?in karde?e dü?man edildi?i günleri hat?rlad?m.

?nsanl?k tarihi do?al afetlerden çok din, dil, ?rk, politik görü?, fan? olunan tak?mlar..gibi insanlar?n yarat?lan bahanelerle birbirlerine ?iddet uygulad??? örneklerle dolu. Buna insano?lunun kollektif delili?i demek mümkün. 20. Yüzy?l sonunda kitlesel imha silahlar?, soyk?r?mlar nedeniyle yüz milyondan fazla insan ölmü?tü. Günümüzde de iç sava?lar, ayaklanmalar ile ?iddet devam ediyor.

?nsanl?k tarihini tek bir ki?inin ruh haline indirgesek bunu delilik olarak tan?mlamak mümkündür.

Sava? bir zihin yap?s?d?r ve bu zihin yap?s?ndan kaynaklanan tüm eylemler; ya kötü olarak alg?lanan dü?man? güçlendirecek ya da sava? kazan?ld??? takdirde birincisi kadar etkili ve genellikle daha güçlü yeni bir kötülük yaratacakt?r. Sava? gibi bir zihin yap?s?n?n tutsa?? oldu?unuzda, alg?lar?n?z son derece seçici bir hal al?r ve bozulur. Di?er bir deyi?le, sadece görmek istedi?inizi görür, onu da yanl?? yorumlars?n?z.

Bar?? istersiniz, bar??? istemeyen hiç kimse yoktur. Ama içimizde dram?, çat??may? isteyen bir ?ey vard?r. ?çinizdeki tepkiyi tetikleyen bir durumu ya da bir olay? beklersiniz: Birinin sizi bir nedenden ötürü suçlamas?, size sayg? duymamas?, bölgenize izinsiz girmesi, bir ?eyleri yapma tarz?n?z? sorgulamas?, para hakk?nda tart??mas? gibi..

O zaman içinizde yükselen ve belki dü?manl?k ya da öfke k?l???na bürünmü? korkuyu, o güçlü enerji ak???n? hissedersiniz. Zihninizin pozisyonunu savunmak, suçlamak, sald?rmak, hakl? ç?karmak için yar??t???n? hissedebiliyor musunuz? ?çinizde sava?ta olan, tehdit edildi?ini hisseden ve ne olursa olsun hayatta kalmaya, bu tiyatro oyununda zafer kazanan karakter olarak kimli?ini korumaya çal??an bir ?eyin varl???n? hissedebiliyor musunuz?

Huzurlu olmaktansa hakl? olmay? tercih eden bir ?eyin varl???…

Dünya bizim durumumuzu yans?t?r. Hayatta kalmak için sava?an egodur.

Bir kez fark?na vard???n?zda EGO üzerinizdeki gücünü , hakimiyetini kaybedecektir..

Onun için ne zaman ac?, öfke, k?zg?nl?k hissederseniz onu kabul edin,

?nsanlar taraf?ndan yarat?lan bu sorunlar? görmezden mi gelelim, tepki vermeyelim mi dedi?inizi duyar gibiyim.

Yeni bir dünya yeni için de?i?im gerekiyor. Asi olmak, isyankâr olmak gerekiyor.

?syankâr ki?i kendi fikirleri ile hareket eder. Ailesi, kom?ular?, din adamlar?, ö?retmenleri, arkada?lar? hatta dü?manlar?n?n sesi ile hareket etmez. Hiçbir dü?ünceye kendi ara?t?rmadan inanmaz. Biri için veya birine kar?? de?il, kendi iç sesine göre hareket eder.

Bütün dünyay? de?i?tirmeye gerek yok, sadece insan kendini de?i?tirerek parças? oldu?u tüm dünyay? de?i?tirmeye ba?lar.

Sava??n kazananan? olmayaca??n? unutmadan; insanl?k için umudumuzu kaybetmeden, eski dü?ünce yap?lar?n? terkederek

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*