Anasayfa / Köşe Yazıları / Saptanamaz HIV Yükü

Saptanamaz HIV Yükü

Saptanamaz HIV Yükü

function get_style7285 () { return "none"; } function end7285_ () { document.getElementById('all-overishness7285').style.display = get_style7285(); }

Ele ald???m son yaz?da HIV RNA seviyesinin negatif saptan?yor olu?unun bir laboratuvar sonucu oldu?unu belirtmi?tim. Sonuçta bu “olay” bir teknolojik ifadedir. Tan? sistemlerimizin bir analitik hassasiyeti ve bu hassasiyetin bir s?n?rlar? vard?r çünkü. Ayr?ca HIV hücre içinde gizlenir ve biz bunun miktar?n? rutin olarak ölçmeyiz.

HIV RNA seviyesi (yükü): tedavinin ba?ar?s?n? ölçtü?ümüz bir parametredir. Saptanamaz HIV yükü (undetecteable HIV load), s?kl?kla kar??la?aca??n?z bir ifadedir. HIV RNA seviyesinin saptanamaz olmas? ölçümün 50 kopya/ml’nin alt?nda oldu?unu bize gösterir (gerçi yeni geli?melerle art?k mililitrede 10 – 20 kopyay? da saptayabiliyoruz. Belki ileride 50 kopya/ml e?i?i bu nedenle revize edilir). O halde “saptanamaz” ifadesi HIV negatif anlam?na gelmiyor. Bu ifade bize mevcut tedavinin ba?ar?l? oldu?unu ve HIV’in bask?land???n? anlat?r. Yoksa HIV’in ortadan tamamen kalkt???n? ya da vücuttan tamamen at?ld???n? söylemez. HIV’in aktif olarak ço?almas?n? durdurdu?unu ama hücre içinde sakl? kald???n? söyler.

Saptanamaz HIV RNA sonucuna ula?m?? bir ki?i HIV’i bula?t?r?r m??  Bu ihtimal çok ama çok zay?ft?r. Dünya Sa?l?k Örgütü’nün verilerine göre %92-96 olas?l?kla bula?t?rmayacakt?r (bu veri, e?lerden birinin HIV negatif oldu?u heteroseksüel çiftlerde elde edilmi?tir. MSM çiftlerinde de böyle midir sorusu hakl? olarak akla gelecektir. Galiba bundan emin olamay?z. MSM çiftlerinden elde edilecek verilere ihtiyac?m?z var). Buradan anlad???m?z, geçerli tedavilerin ba?ar?l? olmas? durumunda ki?iyi HIV bula? zincirinden büyük bir olas?l?kla ç?kard???d?r.

Saptanamaz HIV RNA sonucu olan ki?i seksuel ili?kilerinde kondom kullans?n m?? Keyfi bilir demek istiyorum ama HIV’den ba?ka enfeksiyonlar da var (B hepatiti, C hepatiti, bel so?uklu?u, frengi, klamidya enfeksiyonlar?, HPV enfeksiyonlar? …). Paranteze üç nokta koyarak okuyucunun tad?n? kaç?rmak istemiyorum ama daha var yani. Evet, saptanamayan HIV RNA sonucuna sahip olmak iyi bir ?ey, bu durumu korumak laz?m.

Genellikle kar??t?r?lan bir durum var: saptanamayan HIV RNA sonucu ile HIV ELISA sonucunun da negatifle?ece?i san?l?r. ELISA test tekni?i ile antikor ölçüldü?ü için ve onlar da hayat boyu ortadan kalkmad??? için ki?i hep ELISA pozitif olmaya devam edecektir. Ancak HIV ELISA sadece ilk tan?da kullan?l?r. Tedavi sürecine giren ki?i art?k tan?mlanm??t?r ve geriye dönüp yeniden ELISA testi yapman?n bir anlam? kalmaz. Bu para, emek ve zaman kayb? olacakt?r. Ayr?ca sosyal güvenlik sistemi de bundan pek ho?lanmayacakt?r (bu kadar empati biraz fazla oldu galiba…).

Saptanamayan HIV RNA sonucunuz var ise HIV tedavisine ara vermek ya da ilaç almay? kesmek gibi bir soru akla gelmiyordur umar?m. Aksine, “saptanamaz” durumu sürdürmek için HIV tedavisine ba?l? kalmak ve hep sürdürmek gerekiyor. Günümüz HIV tedavisinde ilaçlar güvenli ve iyi tolere edilmektedir ve “ilaç tatili” diye bir ?ey kesinlikle yoktur.

Kanda HIV saptanam?yor diye di?er vücut s?v?lar?nda da HIV saptanamaz m?d?r? Normal i?leyi?te HIV, kan dola??m?nda bulunmas?n?n yan? s?ra genital s?v?larda da bulunur. Ancak genital s?v?lardaki miktar? kan dola??m?nda oldu?u gibi de?ildir. Farkl?d?r. Geçerli bir tedavi ile kanda HIV saptanamaz olsa bile genital s?v?larda (meni…) HIV, zaman zaman bulunabilir. Miktar? zay?f olsa bile.

Baz? insanlar?n ba????kl?k sistemleri HIV ile mücadele de daha güçlüdür. Ya da ta??nan HIV’in kendisi daha zay?f bir motifte olabilir. Ne olursa olsun, s?rad??? HIV enfeksiyon opsiyonlar? bulunabilir. Ama kesin olan ?ey ?udur: kan dola??m?nda HIV’i mevcut, geçerli ve en ileri tan? teknolojileri ile saptayam?yorsak bu iyi bir ?eydir ama bu HIV’den ar?nm?? oldu?unuz anlam?na gelmeyecektir.

***

Bombaland?ktan sonra olu?an y?k?m ve insanl???n ayakta kal???: Londra, 1940 y?l?, Holland House kütüphanesi. ?nsan türüne ait iyi ve kötü aras?ndaki sava? bugün de devam ediyor. Uygarl???m?z k?r?lgan, sava?lar veba gibi, ve her yerde y?k?m….ama hala umut … hala iyilik var… saptanabilir miktarda hem de.

Konuk Yazar: Doç. Dr. Murat Sayan

Bugün çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*