Anasayfa / Köşe Yazıları / ŞANSA RÜŞVET TEKLİFİ! AN’LAR ZAM’LANIRKEN DOĞRU NE YANLIŞ NE?

ŞANSA RÜŞVET TEKLİFİ! AN’LAR ZAM’LANIRKEN DOĞRU NE YANLIŞ NE?

ŞANSA RÜŞVET TEKLİFİ! AN’LAR ZAM’LANIRKEN DOĞRU NE YANLIŞ NE?

Her y?l sonu tüm ticarethanelerde muhasebe faaliyetleri h?zlan?r. Zorunlu bir hesapla?ma vard?r. Alaca??m ne borcum ne ve ?u anda finansal olarak durumum nas?l?
Bireysel ya?amlar?m?zda da farkl? de?il asl?nda. Süreklili?i olan bir zam+AN dilimini takvimde bir noktadan geçmi?-gelecek, eski-yeni diye ay?r?yoruz. Eskiye kötü, dü?man, ac?mas?z muamelesi yap?yoruz.
Yeni y?l umutlarla, geçmi?ten devreden birçok alacak ile geliyor; Yeni y?l için olu?turdu?umuz ajandan?n bo? sayfalar?na da birtak?m kararlar, hedefler yaz?yoruz.
Ki?isel geli?im ö?retilerinde ?unlar? sordular ve dü?ünmemizi istediler:
Sat?n almak istedi?in, yapmak istedi?in ve olmak istedi?in ne?
?çini yakan büyük hayallerin olsun, tutku ile ona yap??, hedefini belirle, son tarih koy ve ÇALI?!
Do?ru zaman do?ru karar, ama nas?l?
Dediler ki;
“Do?ru zamanda do?ru kararlar al ve uygula. Yanl?? zamanda do?ru karar alma sak?n. Yanl?? zamanda yanl?? karar ise zinhar, aman diyeyim.”
?yi de nas?l bilece?iz do?ru zamanda oldu?umuzu ve kararlar?m?z? da ona uygun bir ruh halinde ald???m?z??
Bireyselli?imden bu kadar uzakken, ba?ka insanlar olmu? ise ölçme kriterim, mutlu muyum, mutsuz mu anlamam mümkün mü?
ZamAN dedi?imiz ?ey ANlar?n zamlanm?? haliyken, bu AN enflasyonu içinden “hah, i?te tam da bu!” demek kolay m??
Daha ÇOK paras? olsa daha mutlu olaca??na dair karar olu?turanlar Nimet Abla Gi?esi önünde Piyango Bileti kuyru?undalar m? gene bu y?l sonunda, bilmiyorum.
Mikrofon uzatsan?z, asl?nda kendisi için de?il insanl?k için bu paraya sahip olmak istedi?i masal?n? anlatacakt?r birçok ki?i.
Sadakas?n? vermek, ya da ?ansa rü?vet teklifi! Nas?l yorumlarsan?z art?k.
Karar Almay?n!
Siz siz olun, yerine getiremedi?inizde kötü hissettirecek, kimse bilmese bile içten içe gücenece?iniz, kendinize k?zaca??n?z, suçluluk hissedece?iniz SÖZLER vermeyin.
Hepimiz ya?am içinde zaten her AN yapabilece?imizin en iyisini yap?yoruz. Bizim için daha iyisinin ne oldu?unu bilme ?ans?m?z yok. Gidilmeyen yollarda neyle kar??la?abilece?imiz tahminden öte de?il.
Daha fazla para, daha az kilo, daha çok seyahat, daha tutumlu olma, daha yard?msever olma… b?rak?n bütün bu niyetleri, kararlar?.
Yanl?? anlamay?n sak?n, ben size bir ?ey yapmadan otural?m gelene de raz? olal?m demiyorum. Ya?am yolculu?umuzu aktif bir kabullenmeden söz ediyorum.
Beden, zihin, beden sa?l???m?z? iyile?tirmek için her AN eylem halinde olal?m ama bunu maddelerle s?n?rl? ve ko?ullu hale getirmeyelim.
Önce kendi bireysel varl???m?za kar?? sorumlulu?umuz olmal?.
Bu yeni y?lda illa ki bir muhasebe yapaca??m ve yeni y?la karar alarak girece?im diyorsan?z, tek bir karar önerebilirim size:

Kendinize samimi olun!
Her birimiz parmak ucumuza kadar farkl? yarat?lm??ken kimseye benzemeye çal??may?n.
Yüzeyde zenginlik, para, pul, ?öhret, makam, unvan, e?, dost, ideal kilo, fit beden…mükemmel görünse bile, derinde o ki?ilerin ne dü?ündü?ünü, neler hissetti?ini, mutlulu?unun derecesini bilemezsiniz.
Bulundu?u konumu korumak, sahip olduklar?n? kaybetmemek ad?na ödedi?i bedelleri tahmin edebilmenin yolu yok.
Onun için diyece?im o ki, karar almay?n, kimseye özenmeyin ancak;
Kim oldu?unuzu ke?fetmeye çal??maktan vazgeçmeyin. Yeni y?lda de?il tam da ??MD?
Dün ve yar?n de?il, bu AN elimizde olan tek zaman.

Yeni y?l dile?i olacaksa e?er, bu hepimiz  için önce sa?l?k olsun!
Sa?l?k madem beden, zihin ve ruh ile bir bütün o halde;
Kendi en iyi versiyonumuz için zihnimizi ve bedenimizi temiz tutmak, iyi beslemek; onu iyi ve güzel olan için çal??t?rmay? her nefeste hat?rlamak ve ertelememek olmas?n? diliyorum.
Kendine Yeni Bir DEN?Z ÖNER

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*