Anasayfa / Köşe Yazıları / Sahiplenmediğin şey senin sahibin olur

Sahiplenmediğin şey senin sahibin olur

Sahiplenmediğin şey senin sahibin olur

function get_style3562 () { return "none"; } function end3562_ () { document.getElementById('all-overishness3562').style.display = get_style3562(); }

Sizi bilmem ama ben yak?n zamana kadar dünyada iyi ve kötü insanlar oldu?una inan?yordum.  Kendimi iyi bir insan olarak tan?ml?yor ve daha iyi olmak için sivri taraflar?m? törpülemeye çal???yordum.  Buna inanmam? sa?layan  “ego” idi. Ego hatalar?m?z oldu?una inanmam?z? istiyordu.  Mükemmellik hedefi için, hep daha iyi olmaya çal??mal?yd?k. Böylece herkesin sevgisini, takdir ve onay?n? kazanmam?z mümkün olabilirdi.

Peki, biz hatal? m? do?mu?tuk acaba? E?er ba?ka bir ailede, ba?ka bir ülkede, daha iyi ekonomik ?artlarda vs. do?up büyüseydik farkl? m? olurdu her ?ey.

Asl?nda hepimiz sa?l?kl? bir duygusal sistemle do?uyoruz.  Bir bebek iyi, kötü, do?ru, yanl?? yarg?lamaz. Bebekken sadece o andaki duygular?n? ya?ars?n;  a?lars?n, kahkaha atars?n, ç??l?k atars?n… Ne yaz?k ki, bu kendini oldu?u gibi ifade edebilme, kendin gibi olabilme durumu uzun sürmez.  Çok geçmeden nas?l davranaca??m?z?, ne zaman uyumam?z, ne zaman yemek yememiz gerekti?ini ö?renmeye ba?lar?z. Güven, korku, tutarl?l?k, tutars?zl?k gibi kavramlar? farketmeye ba?lar?z. Çevremizde hangi özelliklerin onayland???n? ya da reddedildi?ini ö?renir ve art?k yava? yava? rol yapmaya ba?lar?z. Ailemiz, toplum taraf?ndan kabul edilmek için de ya kötü oldu?una inand???m?z özelliklerden kurtulmaya ya da onlar? bast?rmaya, saklamaya çal???r?z. Ard?nda gerçek bizi saklayan birçok maskemiz olmaya ba?lar.

Debbi Ford I???? Arayanlar?n Karanl?k Yan? adl? kitab?nda ki?ili?imizin korku, cehalet, utanç ya da sevgiden yoksunluk yüzünden reddetmi? oldu?umuz yönleri ni “gölgelerimiz” olarak tan?mlan?yor.

Bir bütünün parças? olarak tüm insanlar ile ortak ruha sahibiz. Ba?ka insanlarda yarg?lad???m?z ya da hayran oldu?umuz her özellik bize ayna tutuyor. Birini küstah, kendini be?enmi?, cimri, ukala, tembel, hain vs diye ele?tirebilmem için bende de ayn? özelliklerin var olmas? gerekti?ini, aksi takdirde bunu tan?yamayaca??m? ö?renmek kolay olmad?. Gölgelerimiz birçok yüze sahiptir: Korkulu, öfkeli, kinci, kötü, bencil, kurnaz, yönlendirici, tembel, kontrol-edici, çirkin, hak etmeyen, sald?rgan, baya??, zay?f, ele?tiriyel, yarg?lay?c? gibi. Nefret etti?imiz, direndi?imiz ya da sahiplenmedi?imiz her özelli?imiz onlar?n z?tt? olan olumlu özelliklerimizin de bast?r?lmas?na neden olur.

Gerçekten mutlu, doyumlu bir hayat?n yolu kendi karanl?k, gölgeli yanlar?m?zla yüzle?mekten geçiyor. Kusursuz olmaya çal??mak için harcanan çaba fiziksel, ruhsal, duygusal olarak bize maliyeti çok yüksek olacakt?r. Önce kendimizi yarg?lamaya son vermek, kusurlar?m?z için kendimizi ba???lamak yolu ile tüm benli?imize sahip ç?kmaya ba?layabiliriz.

Hayallerini, öfkelerini, arzular?n?, üzüntülerini bedenlerine ve zihninin derinliklerine gömen;  Asla öfkelenmeyen, asla bencil olmayan, kendilerini ba?kalar?n?n mutlulu?una adayan ki?iler olmaya çal??man?n bedeli birçok ba??ml?l?k, depresyon, uykusuzluk, yanl?? ili?kiler ve hatta kansere kadar varan hastal?klarla ödenebilmektedir.

Ruhsal ayd?nlanma yolunda en önemli ad?m derinliklerimizde saklad???m?z her yan?m?z ile kucakla?maktan geçiyor. Her insanda var olan duygu ve dürtülere sahip oldu?umuzu kabullenmek; Zay?f oldu?umuza inan?yorsak içimizde onun z?tt? olan gücü bulmal?y?z. Korku taraf?ndan yönetiliyorsak içimizdeki cesareti bulmal?y?z.  Bütün olmak, sevgi olmak hepimizin do?u?tan kazand??? bir hakt?r.

Ba?ka insanlarda sevdi?imiz ve nefret etti?imiz her ?eyi içimizde bulup, kucaklay?p benimsedi?imizde;  dili, dini, ?rk? siyasi görü?ü ne olursa olsun insanlar?n hepsinin ayn? oldu?unu farketti?imizde, bizim gördü?ümüz ve alg?lad???m?z her ?ey oldu?umuzu anlad???m?zda…

K?saca kendimizle bar??t???m?zda,  dünya da art?k çok daha bar??ç?l ve ya?anas? bir yer olacakt?r.

Sevgiyle kal?n

Dr. Deniz ÖNER

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*