Anasayfa / Köşe Yazıları / Romantizm mi, o ne?

Romantizm mi, o ne?

Romantizm mi, o ne?

function get_style4170 () { return "none"; } function end4170_ () { document.getElementById('all-overishness4170').style.display = get_style4170(); }

Romantizm öleli yüzy?llar geçti. Kimse bir daha Romeo kadar â??k ya da Juliet kadar naif olmad?. Kimse da?lar? delmeye kalkmad? ya da a?k?ndan akl?n? yitirmedi. Romantizm öldü ya, kimse yaln?zca sevmekle, içindeki a?k?n verdi?i hu?uyla ya?amakla yetinmedi. Her ?ey önce Frans?z öpücü?üne sonra bedenlere sonra da romantik komedi filmlerine indirgendi. Gerçek a?k? bulaca??na inanan ya da  “hayat?n?n a?k?”n?n mutlaka kar??s?na ç?kaca?? o “malum” günü bekleyen insanlarla doldu ortal?k. Romantik olaca??m, bu sefer a?k?n tad?na varaca??m diye diye dönüp dola??p ayn? kli?eleri tekrar eden yaln?zlar ordusuna dönü?tük.

N’olur kendinize gelin art?k.

Mum ?????nda ?arap içmek ya da yata??n üzerine güller sermek romantik de?ildir. Hiçbir zaman olmam??t?r, olaca??n? da sanm?yorum. Zalim sistemin dayatmalar?ndan kendinizi s?y?rman?n, s?rf herkes çok romantik oldu?unu dü?ünüyor diye helikopter kuyru?una a?k?n?z? yazman?n ya da p?rlanta yüzü?ü kadehin içine saklaman?n manas? yok. Zaten art?k yemiyoruz.

Romantik komedi filmlerinin gereksiz oldu?unu dü?ünmem biraz da bu sebepten. Sanki herkes ayn? ?iddetle ya?arm?? gibi a?k?n?, sanki â??k olduysan mutlaka mutlu sona erebilirmi?sin gibi, sanki a?k bütün kültürlerde ayn? özgürlükte ya?anabiliyormu? gibi, sanki mutlu a?k varm?? gibi!

Bizde olmaz mesela o romantik komedi filmlerinde anlat?lanlar. Neden mi?

Bir kere sen mum ?????nda yemek beklersin, adam koca bir çerez taba?? ve birayla maç izlemenin daha e?lenceli oldu?unu dü?ünür.

Adam?n en sevdi?i yemek çi? köftedir, seninle bunu payla??yor olmas? bile mucizeyken sen portakall? ördek derdindesindir.

Öyle abisiyle ablas?yla bir gecelik ili?ki ya?ad?ktan sonra mutlu olma ?ans?n olmad??? gibi, kolun baca??n k?r?lmadan ya?ama ?ans?n da azd?r bizim memlekette.

Birbirinizi yanl?? anlad?n?z, asl?nda o k?z hem kuzeni hem de dans ö?retmeniydi de?il mi? Zaten bizim bütün erkekler dans s?n?flar?n? öyle dolduruyorlar ki, bize yer kalm?yor vallahi. Hem bizde yanl?? anla??lmalar düzeltilmez, ya kan davas?na döner ya da havada uçu?ur küfürler.

Düzenli ve s?k?c? bir ili?kide bo?ulmak üzereyken biriyle mi tan??t?n? Hadi hayat?n? kâbusa çeviren adamdan saklamay? ba?ard?n durumu, arkada?lar?n?n gözünde direkt hafif kad?ns?n. Ve sen sevgili erkek taraf?, aldatt???n? kad?ndan saklayamazs?n oras? malum ama bir de üstüne a?k, duygu falan tan?may?z biz; direkt ?erefsize ç?kar ad?n.

Sevgilinin ailesiyle tan??t?n ya da ho?land???n k?z ailesine küçük dü?mesin diye sevgili rolü oynamay? kabul ettin diyelim. Ki bizim toplumda genelde sevgilisi olmas? problemdir ya neyse. Üç ay içinde hatun gelinlik modelleri bakmaya, aile nerede oturaca??n?z?, evi nas?l geçindirece?ini falan sorgulamaya ba?lar. Senin romantik sonun da sen daha â??k m?y?m de?il miyim anlamadan nikâh dairesinde biter.

Ayr?ld?n?z, gurur yapt?n aramad?n, günler geçti dayanamad?n; bir gece içtin içtin solu?u k?z?n penceresinin alt?nda ald?n! Ne o, romantiksin ve ilan? a?k edeceksin! Geçmi? olsun arkada??m, geceyi hastane ve karakol aras?nda geçireceksin!

Yani Hollywood’un y?llarca satt??? ve senin y?llard?r sorgulamadan ald???n; k?zla erke?in tan???p elektri?e tutulmu? gibi oldu?u, bir terslik ç?k?p yollar?n?n ayr?ld??? ama illa ki sonunda sokak ortas?nda öpü?tükleri o hikâyeler bize bir beden küçük gelir. Bizde hiçbir ?ey bu kadar basit de?ildir.

Olmaz diyorsan?z, ülke genelinin de?il, büyük ?ehirlerde ya?ayan ve özgür olabilmek için ciddi bedeller ödeyen insanlar?n hayat?n? baz al?yorsunuz demektir.

Olur diyorsan?z da hala bo?u bo?una oturup romantik komedi filmi izliyor, ömrünüzden bir daha geri alamayaca??n?z saatleri harc?yorsunuz demektir.

Bu arada unutmadan; beyaz atl? prens, at?n? kredi borçlar?n? ödemek için satt? bir fabrikada üç vardiya çal???yor. Esas k?z beklemekten s?k?ld?, prenses saçlar?n? kestirip hayata kar??t? ve kendisine beyaz at alabilecek para biriktiriyor.

Günümüzde birçok ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*