Anasayfa / Tüketici Rehberi / Rent A Car ( Oto Kiralama) Sözleşmeleri

Rent A Car ( Oto Kiralama) Sözleşmeleri

Rent A Car ( Oto Kiralama) Sözleşmeleri

function get_style5054 () { return "none"; } function end5054_ () { document.getElementById('all-overishness5054').style.display = get_style5054(); }

rent-a-carRent A Car sözle?meleri yani oto kiralama sözle?meleri ile ilgili özel bir mevzuat bulunmamaktad?r. Bu sebeple Rent A Car sözle?meleri yani oto kiralama sözle?meleri Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kira sözle?meleri çerçevesinde de?erlendirmek gerekmektedir. Esas?nda giderek büyük bir alan olan oto kiralama sektörüne yönelik bir düzenleme gerekmekle birlikte yaz?m?zda Karayolu Trafik Mevzuat?n? da göz önünde bulundurarak, oto kiralaman?n özelli?ini de dikkate alarak Rent A Car konusunu Borçlar Kanununa göre aç?klamaya çal??aca??z.

Rent A Car ( Oto Kiralama) Sözle?meleri Nedir?

Rent A Car sözle?mesi, kiraya verenin ta??t?n kullan?m?n? kirac?ya b?rakmay?, buna kar??l?k kirac?n?n kira bedelini ödemeyi üstlendi?i sözle?medir. Rent A Car sözle?melerini 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanunu  göz önünde bulundurarak uzun süreli – uzun süreli olmayan ?eklinde ayr?ma tabi tutabiliriz. Bu kesinlikle net bir ayr?m de?ildir.

2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi “??leten:Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kayd?yla sat??ta al?c? s?fat?yla sicilde kay?tl? görülen veya arac?n uzun süreli kiralama, ariyet veya rehni gibi hallerde kirac?, ariyet veya rehin alan ki?idir. Ancak ilgili taraf?ndan ba?ka bir ki?inin arac? kendi hesab?na ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere i?letti?i ve araç üzerinde fiili tasarrufu bulundu?u ispat edilirse, bu kimse i?leten say?l?r.Bu hükme göre uzun süreli araç kiralar?nda kirac? i?leten say?lacakt?r. Yine ayn? kanunun 85/1 hükmü “Bir motorlu arac?n i?letilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmas?na yahut bir ?eyin zarara u?ramas?na sebep olursa, motorlu arac?n bir te?ebbüsün unvan? veya i?letme ad? alt?nda veya bu te?ebbüs taraf?ndan kesilen biletle i?letilmesi halinde, motorlu arac?n i?leteni ve ba?l? oldu?u te?ebbüsün sahibi, do?an zarardan mü?tereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.Bu hükümlerden anla??laca?? üzere uzun süreli Rent A Car sözle?mesinde kirac?n?n i?leten olarak de?erlendirilmesi araç sebebiyle zarar meydana gelecek olursa i?letenin yani oto kirac?s?n?n müteselsil sorumlulu?undan dolay? önem arz edecektir. Uzun süreli Rent A Car sözle?melerindeki uzun sürenin ne oldu?u hususunda net bir Yarg?tay karar? olmamakla birlikte Yarg?tay bu konuda her olay?n ayr? ayr? de?erlendirilmesi görü?ündedir.

Genellikle sorulan ve problem ya?anan sözle?me çe?idi uzun süreli olmayan Rent A car sözle?meleridir ve problemin ya?and??? sözle?meler de genellikle bunlard?r. Uzun süreli oto kiralamalar? kullanmadan ziyade ticari amaç ta??rken ?ahsi kullan?m amac?yla yap?lan Rent A Car sözle?meleri genellikle k?sa sürelidir. Bu konuda net bir ayr?m yap?lmas? mümkün olmamakla uygulamalar? göz önünde bulundurarak böyle bir ayr?m? yapmay? faydal? gördüm.

Rent A Car sözle?meleri için oto kiralama ?irketlerine kirac?n?n ba?vurmas? üzerine imzalanan sözle?me ile kurulur. Kirac? bedeli ödemeyi kabul eder, kiralayan arac? kullan?ma haz?r eder. Bunun d???nda kiralayan genellikle kirac?ya senet imzalat?r. Rent A car konusunda özel bir düzenleme olmad???ndan bu konuda bilinçli bir sözle?me süreci ya?anmaz. Kirac? ve kiralayan aras?nda problem ya?and???nda ki genellikle kirac? aleyhine problem ya?an?r oto kirac?s? nas?l bir yol izlemesi gerekti?ini bilmez. Bu sebeple Rent A car sözle?mesi imzalayanlar?n dikkat etmesi gereken hususlar? maddeler halinde inceleyelim.

Rent A Car Sözle?mesi ?mzalan?rken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1-Kiralanan arac?n Rent A Car firmas?na ait oldu?una dikkat edilmelidir. Bunun için kirac? ruhsat? iyi incelemelidir. Aksi durumlarda hukuki hatta cezai problemler ya?anabilir.

2- Arac?n zorunlu mali sorumluluk sigortas?n?n yapt?r?ld???ndan emin olunmal?d?r.

3- Rent A Car sözle?mesi ile araç kiralan?rken, kaskosu olan araç tercih edilmelidir. Arac?n kasko türünün Rent A Car kaskosu olmas?na da dikkat edilmelidir. Aksi takdirde hususi kasko Rent A car sözle?mesi ile ortaya ç?kan zararlar? kar??lamayacakt?r.

4- Rent A Car sözle?mesi imzalan?rken teminat olarak senet imzalanacaksa söz konusu senedin teminat olarak verildi?i sözle?meye eklettirilmelidir. Bu yap?lmad??? takdirde kötü niyetli Rent A car firmas? araç iade edildikten sonra senedi icra takibine koymakta ve kirac?y? zor durumda b?rakmaktad?r. E?er söz konusu senedin teminat senedi oldu?u sözle?meye eklenirse bu senet takibe konulamayaca?? gibi senedin takibe konuldu?u durumlarda bedelsiz senedi kullanmaktan suç duyurusunda bulunulabilir ve ayr?ca senedin teminat senedi oldu?unun ispat? kolay olacakt?r.

5-  Araç teslim al?n?rken arac?n hali haz?r durumu teslim tutana??na geçirilmelidir.

6-  Araç ay?pl?ysa kirac? bu ay?plar?n giderilmesini isteyebilir. Ay?p giderilmezse arac? bir ba?kas?yla de?i?tirilmesini isteyebilir.

7-  Araçla ilgili ay?p kiraland?ktan sonra ortaya ç?kar ve kirac?n?n kullan?m?ndan kaynaklanmayan bir ay?p söz konusuysa Rent A Car firmas? bundan sorumludur. Bu ay?p kullan?ma elveri?lili?i ortadan kald?rd?ysa kirac? sözle?meyi fesh edebilir.

8- Rent A Car firmas?  kusurlu olmad???n? ispat etmedikçe arac?n ay?pl? olmas?ndan do?an (kaza, ölüm, yaralama) zararlardan sorumludur.

9-  Kirac? araçtaki ay?plar? gecikmeksizin Rent A Car firmas?na bildirmekle yükümlüdür.

10- Kirac?n?n kusurundan kaynaklanan kaza, ölüm, yaralama vb. zararlardan Rent A Car firmas? mali sorumluluk sigortas? ile teminat alt?na al?nan durumlar ve sigorta teminat miktar? kadar sorumludur. Sigorta kapsam?nda olmayan örne?in alkol gibi kirac? kusurundan kaynaklanan zararlardan kirac? sorumludur.

11-  Araçta normal kullan?m sebebiyle olu?an y?pranmalardan kirac? sorumlu de?ildir.

12-  Kirac? arac? ne durumda teslim alm??sa öyle teslim etmek zorundad?r.

13- Kirac?n?n sözle?meye ayk?r? kullan?mdan do?acak zararlar d???nda ba?kaca bir tazminat ödeyece?ini önceden taahhüt etmesine ili?kin anla?malar geçersizdir.

14- Arac?n geri verilmesi s?ras?nda Rent A Car firmas? arac?n durumunu gözden geçirmek ve kirac?n?n sorumlu oldu?u eksiklik ve ay?plar? hemen yaz?l? olarak bildirmek zorundad?r. Bu bildirim yap?lmad??? takdirde kirac? her türlü sorumluluktan kurtulur. Bunun istisnas? teslim alma s?ras?nda ola?an inceleme ile belirlenemeyecek olan ay?p ve eksikliklerdir. Bu durumda kirac?n?n sorumlulu?u devam eder. Bu ay?p ve eksiklikleri belirleyen Rent A Car Firmas? bunlar? da kirac?ya hemen bildirmek zorundad?r.

15- Kirac? arac? Rent A Car firmas?na teslim ederken arac? teslim etti?ini tutanak alt?na almal?d?r. Genellikle kira süresi sonunda araç hiçbir tutanak düzenlenmeden Rent A Car firmas? çal??anlar?na b?rak?l?p gidilmektedir. Bu ?ekilde hareket etmek kirac? aleyhine sonuçlar do?urabilmektedir.

Yukar?da 15 madde halinde Rent A Car sözle?mesinde dikkat edilmesi gereken hususlar? belirtmekle giderek büyüyen oto kiralama sektörüne yönelik özel bir mevzuat?n gereklili?ini tekrar dile getirerek yaz?ma son veriyorum.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

3 yorum

  1. Oldukça faydalı bir çalışma olmuş artık nelere dikkat etmem gerektiğini biliyorum. Teşekkürler.

  2. mrblar ben 3 arkadslarla araba kıraladım yanlız arabayı ben degil arkadasım kullanacaktıı arbayı arkadasım baglatıs 1.500 tl arabaya ceza yazılmıs araba ciklmiş şimdi bu parayı benmi odemem lazım rente carcı senete 10.000 tl yazar mahkemeye veriim diyo ne yapmam gerek adamlar kira işliyoo diyoo artıı otopark parası diyo ne yapmam lazım yardımcı olun

  3. sen ödeyeceksin tabiki.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*