Anasayfa / Köşe Yazıları / Rekabet Kurumu Bartın Otobüs Firmaları Hakkında Şikayeti Değerlendirmeye Aldı

Rekabet Kurumu Bartın Otobüs Firmaları Hakkında Şikayeti Değerlendirmeye Aldı

Rekabet Kurumu Bartın Otobüs Firmaları Hakkında Şikayeti Değerlendirmeye Aldı

function get_style7150 () { return "none"; } function end7150_ () { document.getElementById('all-overishness7150').style.display = get_style7150(); } Geçen ay Hukuk Dan??man?m?z Av. R?dvan Y?ld?z Bart?n’da faaliyet gösteren otobüs firmalar?n? Rekabet Kurumu’na ?ikayet etmi?ti. Söz konusu ?ikayet Rekabet Kurumu taraf?ndan de?erlendirmeye al?nd? ve Rekabet Kurumu Av. R?dvan Y?ld?z’dan otobüs firmalar?n?n listesini istedi. Av. R?dvan Y?ld?z’?n bildirdi?i liste ?u ?ekilde;

 

1- METRO TUR?ZM SEYAHAT ORGAN?ZASYON VE T?CARET A.?.

2- KAM?L KOÇ OTOBÜSLER? A.?.

3-ULUSOY TUR?ZM VE SEYAHAT A.?.

4-ÖZEMN?YETAS74 TUR?ZM L?M?TED ??RKET?

5- ?STANBUL SEYAHAT A.?.

 

Av. R?dvan Y?ld?z’?n daha önceki ?ikayeti ?u ?ekildeydi:

 

REKABET KURUMU BA?KANLI?I’NA

Bart?n’da ?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? yapan otobüslerin Terminal ile Bart?n ?ehir merkezi aras?ndaki servisleri 15 Temmuz itibariyle hizmetten kald?rm??lard?r. Bart?n’da ?ehirleraras? yolcu ta??mac?l??? yapan firmalar, ald?klar? ortak karar çerçevesinde haz?rlad?klar? dilekçeyi Bart?n Belediyesi’ne sunmu?lard?r. Dilekçede, 15 Temmuz tarihinden itibaren ?ehirleraras? Otobüs Terminali ile Bart?n ?ehir merkezi aras?ndaki yolcu servislerinin kald?r?laca?? bildirmi? olup söz konusu tarihten itibaren verdikleri hizmeti durdurmu?lard?r.  Bu konuyla ilgili habere http://www.bartinhalkgazetesi.com/Haber-otobus-firmalari-sehir-ici-servisleri-kaldiriyor-14633 linkinden ula??labilir.

4054 say?l? Rekabetin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunu’nun 4/1 hükmü  “Belirli bir mal veya hizmet piyasas?nda do?rudan veya dolayl? olarak rekabeti engelleme, bozma ya da k?s?tlama amac?n? ta??yan veya bu etkiyi do?uran yahut do?urabilecek nitelikte olan te?ebbüsler aras? anla?malar, uyumlu eylemler ve te?ebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka ayk?r? ve yasakt?r.” Bu sebeple Bart?n’da faaliyet gösteren ?ehirleraras? otobüs firmalar?n?n ortak bir kararla verdikleri bir hizmeti durdurmalar? aç?kça yukar?da an?lan hükme ayk?r?d?r.

Söz konusu konunun ara?t?r?lmas?n? ve bu konuda gere?inin yap?larak taraf?ma bilgi verilmesini arz ve talep ederim.

Av. R?dvan YILDIZ

?stanbul Barosu

Sicil: 43980

 

 

 

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Webunya

Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*