Anasayfa / Köşe Yazıları / Rehine Krizinin Ardından

Rehine Krizinin Ardından

Rehine Krizinin Ardından

function get_style7063 () { return "none"; } function end7063_ () { document.getElementById('all-overishness7063').style.display = get_style7063(); }

rehine_karsilamaGeçen haftaki D?? Politikam?z ve I?(?D) Terörü ba?l?kl? yaz?mda d?? politikam?z?n ?kinci Dünya Sava?? sonras? So?uk Sava? ko?ullar?nda nas?l ?ekillendi?ini, doksanl? y?llarda ve sonras?ndaki AK Parti iktidar?yla birlikte geçirdi?i evrimi özetlemeye, söz konusu evrimi bir So?uk Sava? dönemi ele?tirisi üzerinden okumaya çal??m??t?m. Çizmeye çal??t???m genel çerçevenin ard?ndan sözü Ortado?u’da “Arap Bahar?” ile ba?layan sürece ve kar?? kar??ya kald???m?z I?(?D) terörüne getirmi?tim. Bu ba?lamda Türkiye’nin ABD Ba?kan? Obama’n?n aç?klad??? I?(?D)’le mücadele eylem plan? ve Cidde’deki terörle mücadele toplant?s? sonuç bildirgesine imza koymamas? çerçevesindeki çekincelerine ve bu çekinceler aras?nda ilk s?rada yer alan 49 konsolosluk personelimizin rehin tutulmas?na de?inmi?tim.

Cumartesi günü, bir haftal?k yaz? periyodum da göz önüne al?nd???nda neredeyse daha yaz?m?n mürekkebi kurumadan rehineler ba?ar?l? bir operasyonla kurtar?ld?, Suriye üzerinden Türkiye’ye getirildi. I?(?D)’in propagandist aç?klamalar?n? kendi ülkesinin yetkililerinin aç?klamalar?ndan daha muteber sayan bir zihniyet dünyas?n?, öngörüleri 49 ki?inin can? pahas?na tutmay?nca, beklentileri gerçekle?meyince kar?n a?r?s?ndan k?vr?m k?vr?m k?vranan müzmin muhalifleri bir kenara b?rakacak olursak toplumca uzun zamand?r hasret kald???m?z bir sevinç ya?ad?k. Bu noktada CHP Genel Ba?kan? K?l?çdaro?lu’nun ele?tirilerini sakl? tutarak sevince ortak olmas?n? ve Ba?bakan Davuto?lu’nu arayarak kutlamas?n? da bir kenara not etmek gerekiyor. Sahalar?m?zda görmek istedi?imiz hareketler i?te bunlar!

Rehine krizinde ya?ananlar?n I?(?D)’le dan???kl? dövü? oldu?una ba??ndan beri sars?lmaz bir imanla inanm?? kimselere söyleyecek pek fazla bir ?ey yok ama yine de rehinelerin kurtar?lmas?n?n ard?ndan ortaya ç?kan baz? muhalif dokundurmalara ve soru i?aretlerine birlikte cevap aramakta yarar var:

Öncelikle operasyonun zamanlamas?na dikkat çekenler oldu. Rehineler 10 A?ustos’tan önce kurtar?lsayd? bunun Erdo?an’?n cumhurba?kanl??? seçimi kampanyas?na, 2015 milletvekilli?i genel seçimlerinin yakla?t??? bir dönemde kurtar?lsayd? da bunun AK Parti’nin seçim kampanyas?na yarayaca?? ele?tirileri yap?lacakt?. Yani rehineler ne zaman kurtar?l?rsa kurtar?ls?n zamanlama hep manidar olacakt?. O halde “Rehineler hiç kurtar?lmasayd?” m? diyece?iz? Kald? ki zamanlaman?n, bir taraf?n i?ine yarayacak ?ekilde tek tarafl? belirlenmedi?ini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

“Davuto?lu’nun ba?bakanl???n? vatanda??n gözünde de peki?tirmesi için bir ba?ar?ya ihtiyac? vard?. Bu operasyonla bu sa?lanm?? oldu” deniyor. Bir siyasetçinin ba?ar?s? ya da ba?ar?s?zl??? verdi?i kararlarla, bu kararlar neticesinde ortaya ç?kan durumla, yani k?sacas? uygulad??? siyasetle ölçülür. Her vatanda??n de?erlendirme ölçütü farkl? oldu?u için de siyasetçinin ba?ar?s? ya da ba?ar?s?zl??? görecelidir, sübjektiftir, bunun s?nanaca?? yer de seçim sand???d?r. Tam da bu noktada 49 konsolosluk personelinin rehin dü?mesindeki idari ve/veya siyasi zaaf, ihmal, sorumluluk elbette sorgulanmal? ama bütün de?i?kenlere hâkim olmadan yap?lacak de?erlendirmeler de spekülasyonlardan ve komplo teorilerinden öteye geçemeyecektir.

“Rehine kurtarma operasyonu” deyince ak?llara yerli ya da yabanc? filmlerden, dizilerden a?ina oldu?umuz aksiyon dolu sahneler geliyor. Kahramanl?k hikâyeleri sokaktaki vatanda??n da ho?una giderdi, gö?sünü kabart?rd? ama unutulmamal? ki diplomasi ve pazarl?k genel, s?cak çat??ma ise özel ve istisnai bir durumdur. Silah her zaman cayd?r?c? bir unsurdur ama ba?vurulacak son çaredir. Bu ba?lamda, rehinelerin kurtar?lmas? s?ras?nda riski büyütecek herhangi bir çat??maya yol aç?lmam?? olmas? da ayr?ca sevindiricidir.

Özellikle Irak’taki Sünni Arap a?iretlerinin I?(?D)’le irtibata geçilmesinde arac? olduklar? akla yatk?n görünüyor. Çünkü a?iretler I?(?D) olsa da, olmasa da bu co?rafyada Türkiye’yle birlikte ya?amaya devam edeceklerini biliyorlar.

Peki, 49 rehinenin kurtar?lmas?n?n ard?ndan Türkiye’nin ABD Ba?kan? Obama’n?n aç?klad??? I?(?D)’le mücadele eylem plan? çerçevesindeki çekinceleri ortadan kalkt? m?? ?üphesiz Türkiye’nin eli dün oldu?undan daha çok rahatlad?, güçlendi ama çekinceleri de devam ediyor.

Geçen yaz?mda da belirtmeye çal??t???m gibi Türkiye, cepheden mücadelenin I?(?D) terörünü yurt içine ta??yabilece?inden endi?eleniyor ve bu endi?esinde de hiç haks?z say?lmaz. Neticede Türkiye, yak?n tarihinde, 15 Kas?m 2003’te Neve ?alom ve Beth ?srael sinagoglar?na, 20 Kas?m 2003’te de ?ngiliz Konsoloslu?u’na ve HSBC Bankas?’na yönelik sald?r?lar? ya?am?? bir ülke. Ayr?ca halk?n?n ço?unlu?u Müslüman bir ülke olarak Türkiye, I?(?D)’cilerle kendi halindeki dindarlar? ve ?slamc? bir iddias? olmakla birlikte bu iddias?n? ?iddete ba?vurmadan, toplumsal me?ruiyeti gözeterek sürdüren ki?i ve kurumlar? birbirinden ay?rt edebilmek durumunda.

Yine geçen yaz?mda Türkiye’nin PKK’n?n Irak’ta, PYD’nin de Suriye’de güçlenmesinin, uluslararas? me?ruiyet kazanmas?n?n çözüm sürecini olumsuz yönde etkileyebilece?inden endi?e etti?ini, oysa Irak’taki ve Suriye’deki Kürtlerle Türkiye’deki Kürtlerin sosyolojisinin çok farkl? oldu?undan hareketle Kürt siyasi hareketine de büyük sorumluluklar dü?tü?ünü belirtmeye çal??m??t?m. I?(?D)’in Rojava’y? ku?atmas?n?n ard?ndan Kürt siyasi hareketinden gelen sinyaller ise maalesef bu yönde de?il.

Geçen yaz?mda belirtti?im yukar?daki çekincelerinin yan? s?ra ve daha da önemlisi Türkiye, Obama’n?n aç?klad??? I?(?D)’le mücadele eylem plan?n?n bir stratejiye dayanmad???n?, bu nedenle de soruna çözüm sunamayaca??n? dü?ünüyor.

Türkiye’nin k?sa ve orta vadede bölgede neler yapmas? gerekti?ine ve yapabilece?ine gelince öncelikle Rojava siyaseti gözden geçirilmeli ve ba?ta I?(?D) tehdidi alt?nda Rojava’dan kaçarak Türkiye’ye s???nan Kürtler olmak üzere Suriyeli ve Irakl? di?er bütün unsurlara kap?lar da, gönüller de aç?k tutulmal?. Suriye’deki çat??malar ve kaos ortam? uzad?kça Suriye’den Türkiye’ye gelen sivillerin Türkiye’de kal?c? olma ihtimalinin artt??? da göz önünde bulundurularak ve yasal altyap?s? da haz?rlanarak sosyal rehabilitasyon ve sosyal entegrasyon siyaseti h?zla uygulamaya konmal?. Zira sorun, vatanda??n tepkilerine ?rkç?l?k denerek –ki maalesef böyle bir damar da var- geçi?tirilecek a?amay? çoktan geçti. Bat?l? ülkelerin I?(?D)’e kat?lan vatanda?lar?n? zaten sistem d???na at?lmas? gereken birer ifrazat olarak gördü?ü bir ortamda ve I?(?D)’e kat?l?mlara kar?? istihbarat güçlendirilmeli, s?n?r güvenli?i mümkün olan en üst düzeye ç?kar?lmal?. Suriye s?n?r?na tampon bölge önerisi muhataplar?na iyi anlat?lmal? ve mutlaka uluslararas? me?ruiyet aranmal?.

Silah ve teçhizat, daha da önemlisi insan kaynaklar? kurutulmadan I?(?D) sorununa kal?c? bir çözüm bulunmas? ise hayli zor görünüyor.

sami.evli@gmail.com

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgileri how okumak? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Sami Evli

Sami Evli
1981 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 2004 yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldum. Çeşitli sivil toplum çalışmaları içerisinde yer almaktayım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesiyim. Ekonomi Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaktayım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*