Anasayfa / Yaşam / Rahim Ağzı Kanserini Çok Erken Yakalamak Mümkün

Rahim Ağzı Kanserini Çok Erken Yakalamak Mümkün

Rahim Ağzı Kanserini Çok Erken Yakalamak Mümkün

Geçmi?te kad?nlarda genellikle 40’l? ya?lardan sonra tan? konulan rahim a?z? kanserinin öncül lezyonlar?n? art?k 20’li ya?lardan itibaren görmek mümkün olabiliyor. Ac?badem Taksim Hastanesi Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Jinekolojik Onkoloji Uzman? Prof. Dr. ?lkkan Dünder, özellikle son y?llarda öncül lezyonlar?n genç ya?larda gözlenmesine paralel olarak, rahim a?z? kanserinin de daha erken ya?larda ortaya ç?kmaya ba?lad???na dikkat çekiyor. 

Jinekolojik kanserler aras?nda en s?k görülen ilk üç tür aras?nda yer bulan rahim a?z? kanseri erken evrede yakaland???nda tedavi ?ans? yüzde 95’in üzerine ç?kabiliyor. Üstelik kansere neden olan virüsün HPV oldu?u kesinle?tikten sonra, dünyada hem bu konuya hem de HPV’ye kar?? geli?tirilen a??ya verilen önem de artt?. Bugün art?k prekanseröz yani kansere dönü?ebilecek lezyonlar? genç ya?lardan itibaren tespit edebilmek de mümkün olabiliyor. Eskiden sadece kanser a?amas?nda tan?nan ve 40’l? ya?lardan sonra görülen rahim a?z? kanseri, 18, 20’li ya?lardan itibaren kansere dönü?ebilecek hücreler olan prekanseröz lezyonlar olarak kendini gösteriyor. Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Jinekolojik Onkoloji Uzman? Prof. Dr. ?lkkan Dünder, bu sonuca neden olan en önemli faktörün y?llar içinde cinsel temas ba?lang?c?n?n erken ya?lara çekilmesi ve buna ba?l?  HPV’nin cinsiyetler aras?ndaki geçi?ini daha da h?zland?rmas?na ba?l?yor.

Bu konuda bir di?er etkenin ise teknolojik geli?meler sayesinde lezyonlar?n erkenden tespit edilmesi oldu?unu ifade eden Prof. Dr. ?lkkan Dünder, “Belki de gelecekte rahim a?z? kanseri yeryüzünden ilk olarak tarihe kar??acak kanser türü olacakt?r” diyor.

HPV’lerin yakla??k yüzde 70’i vücuda girdikten sonraki ilk bir y?l içerisinde, yüzde 91’i ise ikinci y?l?n sonunda  o ki?inin ba????kl?k sistemi taraf?ndan yok ediliyor. Ancak, “kanser yapabilme yetisine sahip HPV” bula?an her 100 ki?inin 9’unda prekanseröz lezyonlar söz konusu oluyor ve kansere ilerleyebiliyor. Bu lezyonlar?n daha genç ya?larda gözleniyor olmas? ise ne yaz?k ki kanserin daha erken ya?larda görülmesine neden olabiliyor. Prof. Dr. ?lkkan Dünder, “Bu nedenle 30-35 ya? aral???nda rahim a?z? kanseri gördü?ümüz kad?n say?s?n?n bundan 20 y?l önceyle k?yaslad???m?zda kat be kat artt???n? söyleyebiliriz” diyor.

Dünyada 7 milyon ki?ide HPV var!

?statistiklere göre dünyada her 11 ki?iden birinde yani yakla??k 650 milyon insanda çe?itli tipte HPV bulunuyor. Elbette bunlar?n hepsi kanser yap?c? özellikteki virüslerden olu?muyor. Yakla??k 200’e yak?n alt tipi bulunan HPV’nin sadece 5 tanesi bütün rahim a?z? kanserlerinin yüzde 85’inden sorumlu tutuluyor. Ülkemizde her y?l 1600 yeni rahim a?z? kanseri vakas?n?n tespit edildi?ini belirten Prof. Dr. ?lkkan Dünder, “Bir de ya?ad?klar? bölge itibariyle doktora gitmeyen ki?ilerin de oldu?u dü?ünülecek olursak bu rakam?n daha da yüksek olmas? muhtemel” diyor. 

Prekanseröz lezyonlar hangi durumlarda kansere dönü?üyor?

Prekanseröz lezyonlar?n kimlerde ve neye göre geli?ti?i ya da kansere dönü?tü?ü konusunda ne yaz?k ki net bir ?ey söylemek bugün için mümkün olam?yor. Ancak sigara kullan?m?n?n hem riski art?r?c?, hem de kansere gidi?at? h?zland?r?c? bir etken oldu?u biliniyor. Poligami denilen birden fazla partnerle beraber olmak da “bu her iki cins için de geçerli” riskin artmas?na neden olabiliyor. Ba????kl?k sistemini dü?üren ilaçlar? kullanman?n veya ba????kl?k sistemini dü?üren hastal?klara sahip olman?n da kanser olu?umunda etkili oldu?u belirtiliyor.

HPV’nin ba????kl?k sistemi taraf?ndan ortadan kald?r?lmas?yla prekanseröz ve/veya kanser riskinin azald??? anlam?na gelmiyor. Tam aksine, ard? ard?na farkl? HPV tiplerine maruz kal?nmas? da rahim a?z? kanserine neden olabildi?i için tarama konusunda ayn? özeni göstermeye devam etmek gerekiyor.

Kanser öncesi geli?im dönemi genellikle sessiz seyrediyor

Prekanseröz lezyonlar CIN 1, CIN 2 ve CIN 3 olarak tan?mlan?yor. Bu lezyonlar?n ilerleme ve geçi? a?amalar?nda yakla??k 3-6 y?ll?k sürelere ihtiyaç duyuluyor. CIN 3’ ten kansere dönü?mesi ise 10-15 y?l kadar zaman al?yor. Asl?nda böylelikle müdahale etmek ve önlem almak için zaman kazan?lm?? oluyor. Ancak genellikle kad?nda prekanseröz lezyon geli?ip geli?medi?ini gösteren herhangi bir i?aret bulunmuyor ve geçi? dönemleri oldukça sessiz seyrediyor. Dolay?s?yla cinsel ya?am?n ba?lamas?yla birlikte yap?lacak pap smear testi ile olas? lezyonlar?n tespit edilmesinin hayati önem ta??d???n? söyleyen Prof. Dr. ?lkkan Dünder, “Günümüzde rahim a?z? kanserinin öncül lezyonlar? koterizasyon, krioterapi, LEEP gibi farkl? yöntemler kullan?larak tedavi edilebiliyor. Burada tedavi yöntemini belirlerken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar; hastan?n ya??, çocuk sahibi olma iste?i, kontrollerine gelip gelemeyece?i, hastal???n derecesi, yayg?nl???, daha önce bu hastal?k nedeniyle herhangi bir tedavi al?p almad??? say?labilir. Baz? olgularda öncül lezyon ilerlemi?se hastan?n ya?? da göz önüne al?narak rahim al?nmas?na kadar gidebilen çe?itli tedaviler uygulanabiliyor. Tedavi sonras?nda hastan?n düzenli kontrolü gerekiyor. Bu konuya gerek doktorun ve gerekse hastan?n hassasiyet göstermesi önem ta??yor” diye konu?uyor.

———————————-KUTU B?LG?S?————————————————-

HPV DNA: Rahim a?z? kanserini yakalayan test!

Eskiden beri kullan?lan ve ?u anda bir kanser taramas?nda dünyada da kullan?labilecek en kolay, en ucuz ve en yayg?n yöntem pap smaer testi. Do?ru bir ?ekilde de?erlendirildi?i taktirde ki?ilerde prekanseröz lezyon olup olmad???n? çok k?sa sürede ve büyük oranda saptamak mümkün olabiliyor. Beraberinde kolposkopi denilen rahim a?z?n? bir çe?it mikroskopla ayr?nt?l? ?ekilde görerek taramak prekanseröz ya da kanseröz lezyonlar?n tan?s?n? koydurabilecek yard?mc? metotlar olarak s?ralan?yor. Bununla birlikte son y?llarda ülkemizde de yayg?n olarak kullan?lan HPV DNA testi de, hem genel toplumda hem de hastalarda tarama ve tan? amaçl? kullan?lan alt?n standart yöntem olarak kabul ediliyor. Bu nedenle ilk cinsel temastan itibaren taramaya ba?lanmas? gerekiyor. E?er smear testi sonuçlar? üç y?l üst üste negatif geliyorsa ve ki?i tek e?li bir ya?am sürüyorsa testlerin üç-be? y?lda bir tekrarlanmas?n?n yeterli oluyor. Di?er taraftan, HPV DNA testinin 30 ya??ndan itibaren ba?lat?l?p, her 5 y?lda bir tekrarlanmas?n?n da yeterli olaca??n? ifade eden  Prof. Dr. ?lkkan Dünder, çiçek hastal??? gibi rahim a?z? kanserinin de dünyada ortadan kald?r?lmas? konusunda umut verici geli?melerin günbegün artt???na inand???n? söylüyor.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*