Anasayfa / Köşe Yazıları / Radyasyon Bulutu Geçti

Radyasyon Bulutu Geçti

Radyasyon Bulutu Geçti

Yar?m gerçek bütün bir yalandan daha tehlikeli olabiliyor, hele ki hangi yar?m?n gerçek oldu?una dair yeterli kan?ta sahip de?ilseniz.

Eylül ay? sonlar?ndan itibaren Fransa ve Avrupa’n?n birçok ülkesi, insan yap?m? bir radyoaktif madde olan Rutenyum 106’n?n atmosferdeki seyrini çözmeye u?ra??yor.

Nükleer güç santrallerinden (Çernobil gibi) birden fazla radyoaktif maddenin kaza ile bulutlara kar???p kilometrelerce seyahat etmesine a?inay?z.  Burada ise nereden geldi?i, nas?l bir kaza sonucu havaya kar??t??? konusunda belirsizlikler olan Rutenyum 106 tek ba??na tespit edilmi? durumda.

Fransa Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Enstitüsü (IRSN), Rutenyum 106’y?, son derece geli?mi? teknik donan?m? ile sürekli hava ölçümleri ve analizleri yaparken fark ediyor.  

Havada çok dü?ük miktarda da olsa Rutenyum 106 tespit edilince bu garip durum, Avrupa ülkeleri aras?ndaki atmosferik radyolojik izleme a?lar? etkinle?tirilip, tüm hava istasyonlar?n?n filtrelerinin detayl? analizleri ve mevcut tüm kapasite ile veriler toplan?p izlenmeye ba?l?yor.

?yi haber ?u ki;

Avrupa’da ve özellikle Fransa’da kaydedilen havadaki Rutenyum 106 konsantrasyon seviyeleri, insan sa?l??? ve çevre için herhangi bir tehlike, sa?l?k riski olu?turacak, yiyeceklerin sürekli izlenmesini gerektirecek düzeyde de?il.

Rutenyum-106 hakk?nda neler biliyoruz?

Rutenyum beta radyasyonu yayan yapay bir radyoaktif madde. Yani insan vücuduna d??tan de?il özellikle yiyeceklerle al?nmas? halinde etki yapabilme potansiyeline sahip.

Brakiterapi denilen, radyoaktif maddenin bir kapsül içinde vücuda yerle?tirildi?i ve bölgesel ???nlama ile tümör hücrelerinin yok edilmesini amaçlayan radyasyonla tedavide (özellikle göz tümörleri gibi) kullan?labilmektedir. Ayr?ca uydularda da nükleer yak?t olarak kullan?ld??? bilinmektedir.

IRSN taraf?ndan, meteorolojik verilere ve Avrupa ülkelerinde bulunan ölçüm sonuçlar?na dayanarak, modelleme haritalar? (simülasyonlar) ile Rutenyumun nereden ne süre boyunca ve ne miktarda sal?nm?? olabilece?i konusu ayd?nlat?lmaya çal???lm??t?r.

Hiçbir ülke ya da tesis “ben kaza yapt?m, sorumlu benim” demedikçe, tamamen ayd?nlanmas? güç olsa da Rutenyum sal?n?m?n?n merkezi Volga ve Ural Da?lar? aras?nda bir bölge olarak tahmin edilmektedir. Rusya yak?n zamana kadar bu konuda sessizli?ini korumakla birlikte art?k o da ölçtü?ünü söylemektedir.

Tespit edilen veya hesaplanan Rutenyum 106 seviyeleri insan ve çevre sa?l??? için tehlike olu?turacak bir düzeyde olmamas?na ra?men yine de sal?n?m?n merkezindeki birkaç kilometre çap?ndaki bölgede radyasyondan korunma için önlemler al?nmas? gerekirdi. Bunun yap?l?p yap?lmad???n? ?imdilik bilmiyoruz!

Rutenyum do?ada bulunmayan ve çok nadir rastlanan bir madde oldu?u için havada tespit edilmesi önemlidir ve kayna??n?n ara?t?r?lmas? gereklidir.

Özellikle t?pta hastal?klar?n tedavisinde de kullan?lan radyoaktif izotoplar?n üretimi, ta??nmas? ve kullan?lmas? radyasyon sa?l??? ve güvenli?i aç?s?ndan son derece dikkat gerektirmektedir.

Al?nacak dersler!

Kazalar, ramak kala olaylar her nerede ve ne boyutta ya?an?rsa ya?ans?n gizlenmemeli ve yetkili otoritelerle acilen payla??lmal?d?r. Bu sayede zaman?nda koruyucu önlemler almak, zarar? en alt seviyede tutmak mümkün olabilecektir. 

Ülkemiz için;

Ekim ay?n?n ilk yar?s?ndan sonra art?k hava ölçümlerinde tespit edilemedi?i ve zaten çok dü?ük seviyelerde oldu?u için Rutenyum 106 nedeniyle ya?murdan, buluttan korkmaya ve panik yapmaya gerek yoktur.

Uzmanl??? radyasyonun sa?l?k üzerine etkileri olan ve Radyasyon Hasarlar?n?n Tan? ve Tedavisi, Radyasyon Kazalar?n?n T?bbi Yönetimi gibi uzmanl?klara sahip biri olarak; hepimiz için gerçek tehlikenin hastal?klar?n tan?s? amac?yla bazen gereksiz yapt?rd???m?z radyolojik tetkikler oldu?unu söylemeden geçemeyece?im.

Yine sigara duman? gibi içindeki kimyasal zehirlerin bir k?sm? ayn? zamanda radyoaktif madde yayan radyasyon kayna??na önlem almam?z bireysel ve halk sa?l??? için son derece önemlidir.

Bilgi güvendir.

Dr. Deniz ÖNER

Radyobiyolog

TÜSODER Genel Ba?kan

 

Detayl? bilgi için:
http://www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Documents/IRSN_Information-Report_Ruthenium-106-in-europe_20171109.pdf  IRSN Rutenyum  ölçüm de?erlerini de içeren raporu
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2017/11/17/564642961/clues-in-that-mysterious-radioactive-cloud-point-toward-russia
https://www.sciencealert.com/here-s-what-you-need-to-know-mysterious-radiation-cloud-over-europe-russia-ruthenium
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/10/harmless-radioactive-cloud-europe-may-have-come-nuclear-accident/

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*