Anasayfa / Hukuk / PYD bölgede etnik temizlik uyguluyor

PYD bölgede etnik temizlik uyguluyor

PYD bölgede etnik temizlik uyguluyor

function get_style27059 () { return "none"; } function end27059_ () { document.getElementById('all-overishness27059').style.display = get_style27059(); } Son istihbarat raporlar?na göre, PYD’nin Ayn El Arab olarak bilinen Kobani ile Haseke aras?nda kalan bölgede sistemli bir etnik temizlik yapt??? ve bölgedeki Türkmen ve Arap nüfusu tehcire zorluyor.

Suriye s?n?r?ndaki PYD ve I??D tehdidine ili?kin Ankara’da gerçekle?en zirvelerde, güvenlik birimlerinin sundu?u istihbarat raporlar? üzerinden analizler yap?l?yor. Raporlarda yer alan PYD’nin 15 Haziran’dan bu yana eline geçen bölgelerde uluslararas? koalisyonun deste?iyle yürüttü?ü faaliyetlerle ilgili detaylar ?öyle:

“15 Haziran’da ABD’nin bombard?man? nedeniyle Tel Abyad’da tutunamayan DEA?, Tel Abyad’? bo?altt?. PYD elini kolunu sallayarak girdi?i Tel Abyad’? i?gal etti, bunu da bas?na bir zafer gibi sundu. ?lerleyen günlerde Suriye’deki di?er unsurlar kendilerine PYD’nin etnik temizlik yapt???n? belirtti ancak PYD bunu yalanlad?. Her ne kadar PYD yalanlasa da bölgeden gelen haberler PYD’nin Ayn El Arap ile Haseke aras?nda kalan bölgede sistemli bir etnik temizlik yapt???n? ortaya koyuyor. PYK, Kürt olmayan unsurlar? kendi kontrolündeki bölgelerden ç?karmak için bask? yap?yor. Uluslararas? kamuoyunun ilgisinin azalmas?yla bölgeden PYD bask?s?n?n artt??? haberleri daha s?k gelmeye ba?lad?.

“BÖLGEY? TERK ED?N YOKSA…”

Bölgede PYD’nin bask?lar? ile ilgili gelen haberler s?ras?yla 22 Haziran’da PYD, Tel Abyad’?n 20 kilometre güneyinde yer alan Hammam Turkuman Köyü’nde ikamet eden Türkmenlere, “bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklar?n?n köye hava sald?r?s? düzenleyece?i” ?eklinde tehdit etti ve köy halk?ndan 300 Türkmen bask? nedeniyle köyden ayr?larak, 1 gün sonra ?anl?urfa Akçakale s?n?r?na geldi. Türkmenlerin Türk yetkililerce Türkiye’ye giri?leri sa?land?.

8 Temmuz’da, PYD militanlar? taraf?ndan, Haseke bat?s?nda yer alan Abdulaziz Da?? bölgesinde bulunan Al Me?rafa Köyü’nde, ço?unlu?u Arap yakla??k 500 ki?iye göç etmeleri yönünde bask? uygulanarak göç ettirildi. Ard?ndan Tel Abyad güneyinde bulunan Al Habbal Köyü’nde ço?unlu?u Arap halka göç etmeleri amac?yla, bask? uygulamaya ba?lad?.

“BURASI TAMPON BÖLGE OLACAK”

Söz konusu olaylardan 4 gün sonra PYD bask?s? sonucu, Akçakale’nin 20 kilometre güneyinde yer alan Hammam Turkuman köyünden 450 Türkmen Türkiye’ye iltica etti. ?ltica eden Türkmenler PYD mensuplar?n?n kendilerine “Buras? tampon bölge olacak, buray? terk edin” dediklerini ifade etti.

Son olarak Türkmen ve Arap ailelerin ya?ad??? Al Iveyyid Köyü’ne gelen PYD mensuplar?, Türkmen ve Araplar? köyden uzakla?t?rmak maksad?yla silah kullanarak bask? uygulamaya ba?lad?.”

Bölgeden gelen istihbarat raporlar? PYD ve ona her konuda destek veren ABD’nin her ne kadar inkar etseler de bölgede sistematik bir etnik temizli?in devam etti?i yönünde. Sadece Kürt nüfusun ya?ad??? bir bölge olu?turmay? hedefleyen PYD’ye en büyük engel ise bölgede ya?ayan Türkmen ve Arap nüfus.

(?HA)

Günümüzde multipl ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün olan öyle onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okumak? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*