Anasayfa / Köşe Yazıları / Popüler Kültürün Etkileri

Popüler Kültürün Etkileri

Popüler Kültürün Etkileri

Cemiyetler halinde ya?ama f?trat?yla yarat?lm?? olan insano?lu; dünya üzerinde, düzenli bir sosyal hayat?n gerektirdi?i tüm ya?am kurallar?n? olu?turup sonra da bu normlara uyma disiplinini uygulayacak yetenek ve dirayetteki tek canl? türüdür.  Toplum düzeninin ana çerçevesini belirleyen tüm ortak de?erleri olu?turmakta otoriter bir kararl?l?k gösteren bu üstün nitelikli toplum bireylerinin birbirlerinden etkilenme ya da belli erk merkezleri taraf?ndan güdülme gibi be?eri zaaflarla malûl olduklar? da yads?namaz bir gerçektir. Kitle kültürü ,ile yak?n ile yak?n ili?ki içinde olan popüler kültür ç?k?? noktas?n? alt kültür ve folklorik yap?dan alsa dahi toplum bireylerinin ortak eme?inden ortaya ç?kamaz.

 Toplum bireylerinin dü?ünce yap?s?n? kontrol alt?na alabilmek ve sistem taraf?ndan planlanm?? olan talep özendirici programlar?na uyum sa?lamalar?n? temin etmek amac?yla kitle ileti?im araçlar? kullan?lmaktad?r. Gazete, dergi gibi bas?l? yay?nlar; sinema, televizyon gibi görsellik sunabilme niteliklerine sahip medya araçlar?, yay?nevleri ile müzik üretim piyasas?n?n büyük ?irketleri, ülkedeki ticari kültürün ana unsurlar?n? olu?tururlar.   Popüler Kültür (Halk Kültürü) ya da Volkskultur dü?üncesi “kültür tarihi” ileayn? yer ve zamanda ortaya ç?km??t?r. O dönemde orta s?n?f ayd?nlar? halk?ark?lar?n?, halk masallar?n?, danslar?, törenleri (ritüelleri), güzel sanatlar? ve el zanaatlar?n? ke?fetmi?lerdi. Ama bu halk kültürünün tarihiyle u?ra?mak antika merakl?lar?na, folklorculara ve antropologlara b?rak?lm??t?. Ancak 1960’larda birgrup akademik tarihçi halk kültürünü incelemeye giri?ti (Burke, 2006: 23) ?lk ba?ta güçlü ve zengin kesiministekleri yönünde üretim yapan sanatç? daha sonra giderek artan daha geni? dahapopüler bir biçimde olu?an kitlenin taleplerini kar??lamak zorunda kalm??t?r. Ayr?ca Popüler kültürün do?urdu?u sanat büyük ölçüde e?lenme veya oyalanma gibii?levlerle s?n?rlar? belirlendi?i için sanat olma niteliklerine sahip olmad???n? vurgulayan yakla??mlar da savunulmaktad?r. Popüler kültürün topluma etkisininele?tirisi iki suçlama içermektedir. ?lki; popüler kültürün toplumun bütünündekibe?eni düzeyini dü?ürdü?ü, dolay?s?yla bir uygarl?k olarak niteli?ini bozdu?unu ilerisürmekte. ?kincisi de, kitle medyas?n?n insanlar? “uyu?turabildi?ini”, “atomizeedebildi?ini”, dolay?s?yla kitle ikna tekniklerine duyarl? k?ld???n?, bunun da becerikli demagoglar?n elinde demokrasiyi yürürlükten kald?rabilece?ini savunmaktad?r. Bu anlamda anonim bir duyarl?l??? sergileyen halk sanat?n?n en belirginniteli?i üretici ve tüketici aras?ndaki s?n?r çizgisinin ortadan kalkm?? olmas?d?r.Burada ihtiyaca göre var olan bir üretim söz konusudur. Özü gere?i do?açlama vegerçek bir tinsel etkinli?in ürünü olmaktan nasibini almayan halk sanat?nda bir di?ernokta ise evrime kapal? olman?n ard? ard?nal???n yerini yan yanal???n almas?d?r.Üretici ile tüketici özde?le?mi?tir. ?deolojik aç?dan küçük burjuvaya yönelmi? olan halk sanat? bir anlamda bo?lu?u doldurmu?tur. Halk sanat?n?n en büyük tehdidini ise giderek ucuz ve sadece duygular? ok?ayan bir tav?rla gitgide gerçek sanat?n yede?ine (surrogat) dönü?mesidir (Ergüven, 2002: 189-190).

           Deidre Sklar bir makalesinde ?u önermeler de bulunur.Sklar’?n ortaya koydu?u be? önermeden ilki ?öyledir: “Hareket bilgisi kültürel bilginin bir parças?d?r.”Hareketten bir bilme yolu olarak bahsetmek, insanlar?n hareket etme ?eklinin onlar?n kim olduklar? hakk?nda ipuçlar? verdi?ini ima etmektir. Örne?in bale hareketleri sergileyen bir ki?inin bedenle?tirdi?i “kültürel bilgi” ile hula hula gösterisi yapan bir ki?ininki fazlas?yla farkl?d?r. Sklar ?öyle devam eder: “Hareketin anlam?n? kavramak için hareketin ötesine bak?lmal?d?r.” Hareketin kültürel bir bilgi içerdi?ine dair önermeye dayanarak, hareket performans?na sadece görsel bir gösteri olarak de?il; kültürel ö?renmeye dayanan, kinestetik, kavramsal ve duygusal bir deneyim olarak yakla?mak gerekir.Ve konumuzla ba?lant?l? olabilecek son önerme“Hareket her zaman o anda gerçekle?en bedensel bir deneyimdir.” Hareketin bilgisini kavramak için onu bedensel bir deneyim olarak da ele almak gerekir. Örne?in kültürel al??kanl?klar? farkl? bir toplulu?un hareket deneyimlerini anlamak için hem gözlem yapmak hem de o kültürün gündelik hayat?n? payla?arak “empatik kinestetik alg?”y? geli?tirmek gerekir. Görsel alg?, sadece gözleri kullanarak belirli bir mesafeden alg?lanacak bir nesneyi öngörür. Empatik kinestetik alg? ise “mimesis” ile “empati”nin birle?mesinden olu?ur. Hareketin görsel etkilerini bilinçli bir ?ekilde göz ard? eder; “bir ba?kas?n?n bedeninde hareket halinde hissetmeye” odaklan?r.

Popüler kültür kavram? özellikle son y?llarda, gerek güncel tart??ma platformlar?nda gerekse akademik çevrelerde üzerinde en çok tart???lan ve pek çok disiplinlerle ili?ki kurulan bir kavram haline gelmi?tir. 1980 sonras? dönemde Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalar? ve teknolojik geli?meler, h?zl? bir toplumsal de?i?me süreci ba?latm??, bu durum, sorun olarak ele al?nmas? gereken baz? kavramlar?, genelde kamuoyunun özelde de sosyal bilimlerin ilgisine ve tart??ma platformuna ta??m??t?r. Bu s?kça tart???lmaya ba?lanan kavramlar?n ba??nda, popüler kültür gelmektedir. Teknolojik geli?meler, kitle ileti?im araçlar?n?n yayg?nla?mas? insanlar? birbirine daha çok yak?nla?t?rm?? ve kültür al??veri?i daha kolay hale gelmi?tir. Kolay yay?labilen, kolay tüketilen, daha çok kesime hitap edebilen popüler kültür, yenilikçilik ve yarat?c?l?k yerine, daha önce denenmi?, ba?ar?s? kan?tlanm??, formüle uyum sa?layan, potansiyel kitlelere, belirli bir süre ile s?n?rl?, çekici gelen ürünler sunmaktad?r. Popüler

kültür ve ürünleri, insanlar?, an? ya?amaya, daha genel geçer olaylara ilgi duymaya, tüketmeye yöneltmekte, toplumsal ve siyasal sorunlar üzerine dü?ünmekten uzakla?t?rmaktad?r. Popüler kültürün en çok etkiledi?i, as?l hedefledi?i toplumsal kesim, gençlerdir. Türkiye’de son y?llarda ya?anan yo?un sosyal ve kültürel dönü?ümlerin etkileri, toplumun bütün kesimleri aç?s?ndan önemlidir. Popüler kavram?ndan yola ç?k?larak popüler kültür, “halk” kavram?yla ili?kilendirilebilir. Popüler kültür çal??malar? temelde üç biçimde sürdürülmektedir. Birincisi popülerkültürü insanlar? “güdüp yönetme” çerçevesinde de?erlendiren

Ancak zaman içinde, popüler kültür kavram?, “halk?n, halka ait” anlam?ndan, “birçok ki?i taraf?ndan sevilen veya tercih edilen” anlam?na dönü?türülmü?tür. ?kincisi popüler kültürü, endüstri devriminden sonra folklorik anlamda halk kültürü yerine gündelik hayat?n ve halka ait olan?n sunulmas? olarak de?erlendiren “kültürelci yakla??m”d?r. Bu yakla??ma göre popüler kültür yoluyla halk kendini sürekli olarak in?aa etmektedir. Üçüncüsü ise popüler kültürü kar??t bask?lar ve e?ilimler taraf?ndan biçimlenen güçalan? ili?kileri olarak ele alan Gramsci’nin yakla??m?d?r. Gramsci’ye göre popüler kültür, kapitalist toplumdaki iki ana s?n?f aras?ndaki pazarl?k sahas?d?r. Mücadele egemenlik için de?il, hegemoni içindir. Burjuvazi, kendi ideolojisinin kar??t s?n?f?n de?erleri içinde buldu?u yer ölçüsünde hegemoni kurabilir; yani onu yok ederek de?il, kendi ideolojisine eklemleyerek ve kendine uydurarak bu güç alan?ndan bask?n ç?kabilir (Erdo?an ve Alemdar, 1994: 105).

Modern toplumun yorgun insan? bu programlarla e?lenir. Argo ve basit, anla??l?r dilin kullan?lmas?, görsel unsurlara yaz?l? unsurlardan daha çok yer verilmesi geni? kitlelerce bu ürünlerin tüketilmesini sa?lar. Bu örnekleri ço?altmak mümkündür. Halk, bu ürünlerle gündelik hayat? aras?nda bir ilinti kurabildi?i ölçüde mutludur. E?er bu ilintiyi kuram?yorsa zaten oürünlere popüler demek mümkün olmaz. Bu ba?lant? mutlaka olmal?d?r. Popüler kültüre olumsuz bakanlar ise onun uygarl?k için tehlike oldu?unu, alçakzevklerin ve ilgilerin kültürü oldu?unu belirtir ve bu nedenle de a?a??larlar. Bu anlay??a göre popüler kültür, üst kültürün ö?elerine sahip de?ildir. Çünkü üst kültür seçkinlere aittir, gelece?e dönük, mükemmel bir kültürdür. Popüler kültür ise üst kültürün tam z?tt?; di?er bir deyi?le düzeyi dü?ük, say?sal ço?unlu?a ait ve genellikle kitle ileti?im araçlar?yla yay?lan kültürdür (Erdo?an,1999: 46). Kitle ileti?im araçlar? yoluyla olu?turulan ve yayg?nla?an popüler kültüre ili?kin ele?tiriler ve kar?? ç?k??lar, bu kültürün sosyal ki?ileri, özne konumundan s?y?rd???, tek tiple?tirdi?i, yozla?t?rd??? ayr?ca kitle ileti?im araçlar?n?n manipüle edici “?eyle?tirici” ve “nesnele?tirici” müdahalesinin arac?s? oldu?u yönündedir (Marcuse, 1975: 27) Bu ele?tirilere göre, art?k gündelik ya?am kültürüne; metala?m??, ucuz ve çaba gerektirmeyen, geçici ve rafine olmayan popüler e?lence endüstrisinin kültürü hakim olmaya ve yerle?meye ba?lam??t?r. (Ça?an, 2003:183).

Modern dönemin gençlik anlay???, tüketim ve cinsellik ve popüler kültür ürünlerine a??r? ilgi çerçevesinde belirmekte dolay?s?yla toplumsal, siyasal ve dü?ünsel alanlara kafa yormayan, bu konulara ilgi duymayan, duyars?z bir gençlik kar??m?za ç?kmaktad?r. Belli bir kültür biçimi içinde eriyen bu gençler tercihlerinde, hareketlerinde s?n?rland?r?lm?? seçenekler çerçevesinde kendilerini ve tercihlerini geli?tirme zorunlulu?u alt?nda kalmadan ya?amaktad?rlar Gençler kendini tan?mlama sorunu ya??yor. Kimlik ve de?er kayb? had safhada. Dürüstlük ve çal??kanl?k gibi argümanlar tersine döndü. K?sa yoldan para kazanmak, çal??mamakerdem ve ayr?cal?k olarak görülüyor. Miskinlik de gözde. Bir fikir ya da inanç u?runa kendinifeda etmeyi asla dü?ünmüyor.Sürekli bir ba?ar? miti söz konusu ancak, çal??madan ba?ar?ya ula?ma yollar? aran?yor. Gençlerin kendilerine özgü jargonlar? var: Telaffuzlar? farkl?la??yor. Kelimeleri yayvan yayvan söylüyorlar. Prestige”, “relax”, “image yapmak”, “look de?i?tirmek”,“cool olmak”, “trip yapmak”, “free tak?lmak”, gibi deyimler kullan?yorlar. Giyimde de belirli ayr??malar? benimseyenler adeta üniforma giymi? gibi. K?zlar, bo?azl? beyaz kazak, kot pantolon, kapitone tarz? mont giyiyor. Erkek de, kirli sakal, b?rak?yor, saçlar?n? hafif uzat?yor ve kot pantolon giyiyor… Bu tür ç?k??lar? ünlülerden bir ki?i yapt??? zaman yayg?nla??yor. Yurt d???ndaki ünlülerden de etkileniliyor. Kendilerine ait bir dünya kurmaya ve o dünyaya ait olmaya çal???yorlar. “Farkl? olup d??lanmaktan korkuyorlar”. Gençler mekan olarak daha çok al??veri? merkezlerine tak?l?yor. Buralardaki cafelerde bir araya geliyor, ya da oturduklar? semtlerin ünlü caddelerini tercih ediyor. “?n” olmayan yerler, e?lencenin do?as? gere?i piyasa yapmak önemli oldu?u için tercih edilmiyor. Gençler aras?nda ekonomi ve nüfusa ba?l? olarak çok büyük uçurumlar var. Üst kesim gayet bireysel ve geni? maddi imkanlarla yeti?iyor fakat bir o kadar da can s?k?nt?s? çekiyor. De?er edinemiyor. Yoksulluk çeken kesimin çocuklar? da de?er edinemiyor. ?çsel bo?luk ve de?er edinememe gençli?in ortak sorunu. Farkl? olandan ve farkl? olmaktan, d??lanmaktan  korkup bir yere ait olma duygusu ile popüler kültür ile özde?le?iyorlar. Televizyon, dilden, müzi?e, tüketimden politikaya hemen her ?eyi etkileyerek gündelik ya?am? biçimlendirmi?tir. Televizyonlarda sunulan, yar??malar?n, e?lence programlar?n?n, dizi filmlerin, filmlerin, reklamlar?n, çizgi filmlerin masumiyeti, tarafs?zl??? ve belli bir ideolojiden uzakl??? dü?üncesi ciddi bir yan?lg?d?r.

Sanat?n yap?sall???nda var olan artistik ve estetik kavramlar? popüler kültür ak?mlar? içinde günün ko?ullar?yla  ?ekillenmekte ve bir biçim kazand?r?larak sunulmaktad?r. Seyircinin görsellik ve duyum konusundaki beklentileri de popüler kültürün ko?ullar?yla do?ru orant?l?d?r. Popüler kültür ve popüler sanat denilen kavram kültürel sanatsall??? tart???lmayan, kapitalist sistemin insana önerdi_i, tüketmesi için sundu_u ve tüketip yenilerini istemesini sa?lad??? faaliyetler bütünüdür. Popüler kültürün ya?ama h?z katt?p? ve her alandaki ürün ve hizmeti ticarile?tirdi_i fikri, Gans’?n “…kitle kültürünün kâr amac?yla kurulmu? birsanayi oldu?u; bu sanayinin kâr edebilmesi için bir kitle izleyicisine çekici gelebilecek, homojen ve standardize edilmi? ürünler yaratmas? gerekti_i ve bunun gerektirdi_i süreçte de, sanayinin yarat?c?y? toplu üretim montaj  ?eridindeki bir i_çiye dönü_türdü_ü, kendi beceri ve de_erlerini bireysel olarak ifade etmesini engelledi_i”(Gans, 2007: 44) ifadeleriyle desteklenmektedir. Birçok tüketim malzemesinin tan?t?m?nda e?lence vurgusunun yap?lmas?, yarat?c? faaliyetlerle sosyal mesajlar?n yada haber niteli_i bulunan olgular?n e?lenceli ?ekilde yans?t?l?p toplum olarak o fikre odakl? duygunun uyand?r?lmas? stratejik davran??lard?r. Dans olgusu, tüm estetik bile?enleri ve seyirciyi e?lendiren, heyecanland?ran, odaklayan dokusu itibariyle kendi kendini tan?tabilecek ve pazarlayabilecek niteliktedir. “20.Yüzy?l?n sonlar?nda, üretim taban?n?n bilgi teknolojilerine dayanmas?yla modern toplum da modern sonras? a?amaya gelmi?tir.

populer1

Yeni ekonomi olarak da adland?r?lan ve internet kullan?m?n? devreye sokan ekonomi ve yönetim dünyas? asl?nda eski ve yeniyi bir arada yürüten bir geçi? dönemini ya?amaktad?r. Bu dönem, kültür, ileti_im ve sanat gibi üst yap? kurumlar?n? da etkileyerek eklemli, yan yana, kopuk, uyumsuz ama bir arada duran bir ‘postmodern’ dünyan?n do?u?unu h?zland?rm??t?r. Pazarlama da, ekonomi, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, politik, kültürel ve yasal ya?amdan son derece etkilenen bir çerçevede konumland???ndan postmodern kültür, pazarlaman?n da yap?s?n?, dokusunu, yöntem ve stratejilerini etkilemi?tir.”(Babacan ve Onat )

populer2

Türkiye’de, köy, kasaba hatta ?ehir e?lencelerinde, özellikle de dü?ünlerde popüler olan çe?itli danslar vard?r; çiftetelli ve kasap havas? gibi. Muhtemelen bu topraklarda ya?ayan büyük bir ço?unluk hayat?n?n bir döneminde bu danslar? icra etmi?tir. Bu repertuvar tabii ki bölgelere ve dönemlere göre çe?itlilik gösterir ama en yayg?n olanlar? genellikle bireysel ya da toplu olarak icra edilen bu dans formlar?d?r. Herhangi bir geleneksel-yöresel dans?n ?ehirlerde popüler olmas?, farkl? kültürler taraf?ndan sahiplenilmesi, hatta popüler kültür ürünü haline gelmesine dair ba?ka örnekler de verilebilir. Ama en az?ndan bu örneklerden hiçbiri kolbast?  kadar popüler olmam?? gibi görünüyor ya da en az?ndan “bizi yurtd???nda temsil edecek kadar” ilgi görmedi; peki neden?

populer3

Prof. Dr. Orhan Tekelio?lu, “Kolbast?’n?n popüler kültürle imtihan?’’ isimli yaz?s?nda bu konuya de?iniyor: “…ilk tetikleyici Trabzonspor oldu, Karadeniz’in güçlü ekibi kazand??? maçlardan sonra seyirciyi kolbast? oynayarak selamlamaya ba?lad?. Böylece dans, örne?in Brezilyal? futbolcular?n yapt??? sambaya benzer bir konuma geldi. Öte yandan ?ngilizce ?ark?lar?yla ünlenen popçu Bedük, bir “dü?ün ?ark?c?s?n?” oynad??? klibinde, sanki bir varo? dü?ününde sahne al?r gibi yap?yor, pistte ise gençler kolbast? havalar?yla dans ediyorlard?. Klip yak?ndan incelendi?inde, metropolden çevre-kültürlere yönelen “oryantalist” bak??? fark etmemek elde de?il… Popüler kültüre ivme veren iki önemli araç (video klipler ve futbol) bu özel durumda bir araya gelip tuhaf bir sinerji yarat?yor. Tuhaf diyorum, çünkü i?e bir de Ogün Samast kar???yor, yakalanmas?ndan sonra yay?nlanan dü?ün görüntülerinde yap?lan dans?n kolbast? oldu?u görülüyor. Popüler kültürün üçlü sacaya?? tamamlan?yor (futbol, e?lence ve “pop milliyetçilik”), böylece yerel bir kültürün ulusala ta??nmas?n?n tipik ar?zalar? da ortaya ç?kmaya ba?l?yor.”

populer4

Perihan Ma?den‘in yazm?? oldu?u bir yaz?da k?sace ?öyle der:

. Dans?n henüz popülerle?medi?inin bir göstergesi; yaz?da Faroz, kolbast? ya da hoptek gibi tabirlerin hiç geçmemesi: “…Trabzon’da yap?lan bir dü?ünde Karadeniz türküleri e?li?inde o?lanlar, oynuyorlar. Karadeniz’in ?ark?lar?/türküleri malum: yo?un bir Sinir Enerjisi… Tuhaf bir enerji sonuçta… O gençlerin; o o?lan çocuk k?vam?ndan tez ç?km??, delikanl?l???n kap?s?nda sab?rs?zca dikilenlerin ortas?nda bitmez tükenmez bir enerjiyle, 1 Deli Çocuk Enerjisiyle Ogün Samast oynuyor. Ba?kalar? pes ediyor, Ogün etmiyor… Çok kötü oluyorum. Sonuç olarak rahatl?kla evlad?m olacak ya?ta bir o?lan çocuk!… Zira Ogün çok fena oyunlar oynayacak kab?ndan tamamen ta??p. Bo? kalm??, bo? b?rak?lm?? beyninin deli saçmas? fikirlerle, ?rkç? zehirlerle y?kanmas?na/budanmas?na/canile?tirilmesine izin verecek. O Deli Çocuk Enerjisini çok fena kullanacak/kulland?rtacak… Aynen dü?ündeki oyunlarda oldu?u gibi, kap?p koyverecek kendini. Zira Ogün’de bu “yetenek” var… Bir ak?l fikir tutulmas? halinin bir kavram karga?as? silsilesinin onu esir almas?na izin verecek. Gelip büyük ?ehirde bir mele?i vuracak.”

Dans?n iki sene zarf?nda bu kadar popülerle?mesinde büyük eme?i oldu?u anla??lan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden E?itimi Bölüm Ba?kan? Yrd. Doç. Dr. Engin Er?en bir haberde kolbast? oyununun “sanat yönetmeni” olarak tan?mlan?yor. Evrensel bir dans haline gelmesi “tahayyül edilen” bu dans, görüldü?ü üzere t?rmand?r?lan milliyetçili?in  etkisiyle e?lence sektörünün önemli bir parças? haline gelmi? durumda. Dans? belli bir ba?lama oturtmak için “hareketin ötesine bakmak gerekiyor’’ Prof. Dr. Orhan Tekelio?lu ise Folklorun her toplumda ve genellikle k?rsal alanda geli?ti?ini; popüler kültürün ise modern dönem toplumuna ve ?ehir mekân?na özgü oldu?unu, kapitalist ili?kilerden ba??ms?z olarak dü?ünülemeyece?ini belirtiyor. Kitlesel nitelikli popüler kültürün ürünlerinin ço?unun metala?t???n? ve kendini kopyalayarak ço?altt???n? vurguluyor.Kolbast?n?n bu derece popülerle?mesinde müzik/video klip sektörüne dahil edilmesinin, dans?n video ve ses kay?tlar?n?n internet üzerinden kopyalanarak ço?almas?n?n belirleyici oldu?u ortada. Kendi piyasas?n? olu?turdu?una dair ba?ka veriler de bulunuyor. Dans?n halay ya da horon formlar?nda oldu?u gibi toplu olarak icra edilmemesinin yani bireysel bir dans olmas?n?n da süreci kolayla?t?rd??? dü?ünülebilir. Çok basit ad?mlara dayanan, do?açlamaya fazlas?yla aç?k olan, kolayl?kla taklit edilebilen bu solo dans?n bedensel olarak “kopya edilebilmesi”, dolay?s?yla yay?lmas? oldukça kolay. Kolayl?kla taklit edilebilen bu dans; pop milliyetçili?in etkisiyle art?k bir popüler kültür ürünü haline gelmi?, kendi piyasas?n? olu?turmu? durumda.

 Son olarak Sanat  dans  hayattan beslenen bir disiplindir. Sanat insan faktöründen soyutlanamaz; çünkü eninde sonunda insan taraf?ndan yap?l?r. Bu genel yakla??mla sanat bütün sosyal-kültürel de?i?im ve dönü?ümlerden etkilenir.

 

Hakkında İmer Sema Gürman

İmer Sema Gürman
1981 istanbul da doğdu ,10 yıl bale eğitiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Ana Sanat Dalı'nda anatomi,kompozisyon, koreografi ,bale ve dans eğitimi aldı ve ardından Anadolu üniv işletme fakültesini bitirdi.Ege üniv,Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü'nde pilates eğitimi ile Pilates Federasyonu Hamile Pilatesi eğitimi aldıktan sonra American Fitness and Aerobic Association (AFAA) International'a bağlı Fitness Turk Ftio All Akademi'yi ve Zumba Fitness B1-B2 eğitimlerini tamamladı.Oyunculuk üzerine Ekran Akademi ' de eğitimler almış Ayşe Erbulak ,Uğurkan Erez Eylem Şenkal ,Hazal Selçuk gibi isimlerle çalışmış ve tiyatro çalışmalarına yönelmiştir.Bu amaçla eğitimlerine devam etmektedir.Dans tiyatrosu ve çağdaş dans üzerine projeler üretmekte kolej-yuva- spor ve kültür,sanat merkezlerinde dans,bale,spor dersleri vererek eğitmenlik ,koreograflık ile dansçı ve oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*