Plaket

Plaket

function get_style4853 () { return "none"; } function end4853_ () { document.getElementById('all-overishness4853').style.display = get_style4853(); }

Sevgili dostlar, asl?nda bugün bamba?ka bir konuyu sizlerle payla?mak istiyordum. Ancak hayat, her zamanki gibi bana uymay?p (!) kafas?na göre tak?ld???ndan ben ona uymay? seçtim yine ve ak??a b?rakt?m cümlelerimi…

Bursa’da 4’sü düzenlenen özel ve güzel bir ödül törenindeydim. ‘4. Bursa B?çaklar? Tasar?m Yar??mas?’n?n ödül töreni, b?çakç?l??a gönül veren zanaatkârlar?n gurur tablosunu sundu Bursal?lara…

Bursa’daki tarihi 700 y?la dayanan b?çakç?l?k sanat?n?n öneminin vurguland??? ve Bursa’n?n b?çakç?l?kta da dünya markas? olaca??n?n belirtildi?i tören, özel anlara sahne oldu. Bursa b?ça??n?n yeniden dünyan?n gündemine gelmesi hedefiyle düzenlenen yar??maya, bu y?l 99 sanatç? 235 ürünle ba?vurmu?. Bursa’da her geçen y?l artan bir kalite ve güzellikte ya?anan yar??mada, eserler, mutfak ve kasap b?ça??, k?l?ç, hançer ve av b?ça??, çak?, testere ve döner-past?rma-börek b?ça?? setleri olarak 6 kategoride de?erlendirilmi?.

Yar??mada dereceye girenlere plaket ve para ödülü verildi. Toplamda 100 bin TL ödül verilen yar??mada; as?l önemli olan ise b?çakç?l??? el eme?i göz nuruyla harmanlayarak ya?am?na ???k tutmaya çal??an b?çakç?lar?n ustal???n? kan?tlayan ‘plaket’lerdi…

Bir b?çakç?n?n arkada??na söyledi?i ?u cümleye tan?k oldum.

“Arkada??m, burada benim için as?l önemli olan verilen para de?il, ?u elimdeki plakettir. Çünkü 17 y?ld?r bu i?i yap?yorum, pek çok ustan?n yan?nda çal??t?m. Ama onlar, beni bir türlü ‘usta’ saymad?lar. ??te ?imdi bu plaket, benim ustal???m?n simgesi oldu…”

Yorum sizin…

Hayatta paradan daha önemli de?erlerin oldu?unun özeti de?il de nedir bu cümleler?

Gurur dolu bu törende beni en çok duyguland?ran anlardan biriydi bu. O ustan?n gözlerinde, ba?ar?n?n hakl? gururunu, eme?in mutlulu?unu, kazanan olman?n bast?r?lan heyecan?n? gördüm…“Helal olsun karde?im” dedim içimden…

‘Alt taraf? bir plaket’ belki birço?umuz için, ancak o b?çakç? için dünyaya bedel bir hediyeydi elinde tuttu?u küçük hediye… Bu gece çok mutlu uyuyacak belli ki, belki ailesiyle ba?ar?s?n? kutlayacak veya belki de babas?na götürüp gösterecek ödülünü…

Esas?nda, her insan eme?inin de?erli oldu?unu görmek istiyor… Herkes, ba?? ok?ans?n diye bekliyor… En ufak bir hata ac?mas?zca geri dönerken, disiplinli çal??mas?ndan dolay? tebrik edilmeyi de bekliyor yürek…

Ben de kendimce bu sat?rlarla anmak istedim de?erli ustalar?… El eme?ine göz nuruna sayg?yla…

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k detayl? bilgiler nas?l okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğba Özmelek

Tuğba Özmelek
Bursa’da, 1982 yılında doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini Bursa’da tamamladıktan sonra, yerel medyada görev yaptı. Halen bir kamu kurumunun basın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğünde muhabir olarak çalışıyor. Yazı ve röportaj tutkusunun peşinden giderek, gazetecilik merakını yazılarıyla törpülüyor. Sosyal yaşamda aklına ve gözüne takılanlarla, yazarak, hayatla kendince dalga geçmeye devam ediyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*