Ünlüler Lösemili Çocuklar İçin Bebek Tasarladı!

Her yeni y?l, tazelenen umutlar?n, ço?alan sevgilerin habercisi… Herkesin yeni y?l dile?i farkl?. Lösemili çocuklar?m?z?n tek dile?i ise iyile?mek… Gönüllerince oynayabilmek, sevdikleri yiyecekleri yiyebilmek, yürüyebilmek, okula gidebilmek… Bu y?lba??nda sevdiklerinizi mutlu ederken, onlar?n bu masum dileklerini de gerçekle?tirebilirsiniz. ?ster Lösemili Çocuklar?m?z?n Annelerinin yapt?klar? binlerce el ürünlerinden, isterseniz de çok de?erli sanatç?lar?m?z?n tasar?mlar?ndan birisini seçerek hem sevdiklerinizi mutlu edin, hem çocuklar?m?z? ya?atman?n mutlulu?unu ya?ay?n. LSV Dükkan’da aksesuardan dekorasyona, sa?l?kl? g?dalardan k?rtasiye ürünlerine binlerce hediyelik ürün alternatifi var. Beren Saat, Hülya Av?ar, Ça?la ??kel, Tülin ?ahin, Cemil ...

Devamını Oku »

Gitmek mi Zor Kalmak mi?

Bazen ne gider insan ne de kal?r. Bazen öyle bir dü?er ki bir kuyunun dibine, ne bir ???k görür kuyunun ç?k???n? gösteren, ne bir merdiven t?rmanabilece?i… Bazen öyle yaln?z kal?r ki insan, her ?eyden, herkesten öyle uzaktad?r ki art?k, ne ba?lad??? noktaya dönebilir, ne yolun sonunu görebilir. Bazen öyle yanl?? anla??l?r ki, hiçbir kelime yetmez do?rusunu anlatmaya i?in. Bazen öyle yorulur ki insan, anlatmaya da çabalamaz zaten kendini. Hayat öyle garip olur ki bazen, daha ne istedi?ini anlayamadan istedi?ini elde etmeye çal??maya zorlar insan?. Uzaklara ...

Devamını Oku »

Doktorlar HIV Farkındalığı İçin Sahneye Çıktı

Bugüne kadar hasta muayene ederken ya da reçete yazarken görmeye al??t???m?z doktorlar, bu kez HIV/AIDS fark?ndal???na dikkat çekmek için sahneye ç?kt?. Dünya HIV/AIDS Günü nedeniyle sahne alan doktorlar hem bu konudaki mesajlar?n? verdi, hem de kat?l?mc?lara keyifli bir konser izletti 1 Aral?k Cuma Dünya HIV/AIDS Günü’nde bu konuya dikkat çekmek için yap?lan etkinlikler hafta boyunca devam etti. Tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de HIV/AIDS konusunda yap?lan sosyal aktivitelerle bu konuda bir fark?ndal?k yarat?lmas?na çal???ld?. Çünkü günümüzde art?k HIV’in de?il, bilinçsizli?in AIDS’e yol açt??? biliniyor. Toplumsal ...

Devamını Oku »

Kontrolsüz Spor ve Obezite Dizlerin Düşmanı

Önce merdiven inip ç?kmayla ba?layan, hareketle belirginle?en a?r? giderek istirahat halinde de geli?iyor. A?r?ya zamanla diz çevresinde ?i?lik, tak?lma ve kilitlenme gibi sorunlar da e?lik ediyor. Tüm bunlar?n sonucunda hastay? her gün a?r? kesici ilaç kullanmaya zorlayan, ilerleyen zamanda sosyal ya?amdan koparabilecek kadar ?iddetli hareket k?s?tl?l??? yaratabilen hastal???n ad?: Diz ekleminde kireçlenme! Eklem k?k?rda??n?n a??nmas? anlam?na gelen dizde kireçlenme sadece ileri ya? sorunu olarak görülüyordu. Ac?badem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Alper Kaya hastal???n son y?llarda art?k genç ya?taki ki?ileri de etkilemeye ...

Devamını Oku »

1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

Bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede, HIV’e ili?kin negatif alg? ve dilin iyile?tirilmesi konusunda ciddi çal??malar yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan, bu y?l ilk kez duyurdu?u K?rm?z? Kurdele Haftas?nda yeni bir giri?im; 1 Aral?k 2017 Dünya AIDS günü ortak bildirisi. Geçti?imiz aylarda, HIV alan?nda çal??an farkl? kurum ve payda?lar?n, düzenli bir biçimde bir araya gelerek, ortak çal??malar yapmas? hedefiyle ‘HIV Dan??ma Kurulu (TKCAB)‘in olu?mas?na da öncülük eden K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un kaleme ald??? bildiriyi a?a??da okuyabilirsiniz. Türkiye’de do?rudan ya da dolayl? olarak çal??an sayg?n hekim dernekleri ve sivil toplum kurulu?lar?n?n ...

Devamını Oku »