2017’nin ENLERİ

Koca bir y?l? ac?s?yla tatl?s?yla yine bittirdik. Kah güldük Kah hüzünlendik Yeri geldi?inde gözlerimiz ya?ard?. Koca bir y?l Tam 365 gün bitti… 2017 senesine özel bir liste haz?rlad?m . ‘En’lerim diye. ‘En’lerimde kim var … Fazla merakta b?rakmayal?m. 10.)Esra Ronabar Cenettin Gözya?lar? dizisindeki performans? takdire ?ayan . Rolunun hakk?n? sonuna kadar veriyor. Esra Ronabar lsitemde 10 numara. 9.)Beni Çok Sev Y?l?n ?ark?s? unvan?n? sonuna kadar hakkediyor , ‘ MegaStar?m?z?n’ , ’10’albümündeki Günya Çoban imzal? eser. 8.)Aleyna Tilki Ya?? genç yapt?klar? büyük. Aleyna kendisiyle yar???yor. Türk ...

Devamını Oku »

ŞANSA RÜŞVET TEKLİFİ! AN’LAR ZAM’LANIRKEN DOĞRU NE YANLIŞ NE?

Her yıl sonu tüm ticarethanelerde muhasebe faaliyetleri hızlanır. Zorunlu bir hesaplaşma vardır. Alacağım ne borcum ne ve şu anda finansal olarak durumum nasıl? Bireysel yaşamlarımızda da farklı değil aslında. Sürekliliği olan bir zam+AN dilimini takvimde bir noktadan geçmiş-gelecek, eski-yeni diye ayırıyoruz. Eskiye kötü, düşman, acımasız muamelesi yapıyoruz. Yeni yıl umutlarla, geçmişten devreden birçok alacak ile geliyor; Yeni yıl için oluşturduğumuz ajandanın boş sayfalarına da birtakım kararlar, hedefler yazıyoruz. Kişisel gelişim öğretilerinde şunları sordular ve düşünmemizi istediler: Satın almak istediğin, yapmak istediğin ve olmak istediğin ne? ...

Devamını Oku »

Kalpte Doğru Bilinen 4 Yanlış!

Y?llard?r sanki erkeklerin hastal???ym?? gibi alg?lanan kalp hastal?klar? son y?llarda kad?nlarda da h?zla yayg?nla??yor. Ara?t?rmalar gerek dünyada gerekse ülkemizde hem erkekler hem kad?nlarda ölüm nedenleri aras?nda ilk s?ray? kalp hastal?klar?n?n ald???n? gösteriyor. Ac?badem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Uzman? Dr. Utku Zor “Daha çarp?c? olan veriler ise; kalp hastal?klar?na ba?l? ölümlerde Avrupa ülkeleri aras?nda hem erkekler hem de kad?nlarda ülkemizin birinci s?rada yer almas? ve hastal?k geli?imi için toplumumuza özgü risk faktörlerinin varl???d?r. Kad?nlarda kalp sa?l???na yakla??m? daha sa?l?kl? hale getirebilmek için öncelikle baz? yanl?? inan??lar? düzeltmek ...

Devamını Oku »

Gribal Enfeksiyonlar Ani İşitme Kaybına Sebep Olabilir

Havalar so?udu, grip hastal?klar? art??a geçti. Pek fazla bilinmese de, k???n ya?anan üst solunum yolu hastal?klar?, iç ve orta kula?? etkileyerek ani i?itme kayb?na da neden olabiliyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun ve Bo?az Uzman? Prof. Dr. Özcan Öztürk, önemli uyar?larda bulundu.  So?uk ve dengesiz hava hastal?klara davetiye ç?kart?yor. Gribal enfeksiyonlar salg?n gibi h?zla yay?l?yor. Halsizlik, burun ak?nt?s? ve öksürükten ?ikayet ediyorsan?z, Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun ve Bo?az Uzman? Prof. Dr. Özcan Öztürk’ün ‘ani i?itme kayb?yla’ ilgili uyar?lar?na kulak verin: “Üst solunum ...

Devamını Oku »

Gribe Karşı 10 Doğal Savaşçı

Havalar?n buz kesti?i, nezle ve gribin kol gezdi?i bugünlerde ba????kl?k sistemini güçlendirmenin ba?l?ca yolu sa?l?kl? beslenmeden geçiyor. Özellikle de baz? besinler var ki, içeri?indeki bile?enlerle vücut direncini güçlendiriyor, gribe kar?? do?al sava?ç?lar olarak bir ad?m öne ç?k?yor. Ac?badem Kad?köy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman? Ne?e Ceylan “Özellikle so?uk k?? aylar?nda so?uk alg?nl??? ve gripten korunmak için C vitamininden zengin g?dalar? tüketmek gerekmektedir. Çok önemli bir antioksidan olan C vitamini, vücuttan toksik maddelerin at?lmas?nda ve ba????kl?k sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bunlar?n yan?nda A ve ...

Devamını Oku »