Balkabağı Ruhsal Durumunuzu Düzeltmeye Yardımcı Oluyor

K?? aylar?n?n vazgeçilmez sebzesi balkaba??n?n, kabak tatl?s? hariç, tad?na hiç bakt?n?z m?? O zaman çok ?ey kaybetmi?siniz demektir. Yine de geç de?il. Diyetisyen Emre Uzun’un tarifiyle haz?rlayaca??n?z Balkaba?? Çorbas?, do?all??? ve lezzeti bir yana size ruhsal durumunuzu düzeltmede de yard?mc? olacak. Diyetisyen Emre Uzun’un çorbaya eklenen tüm malzemeleri teker teker aç?klad??? tarifine buyurun!  Malzemeler 1 yemek ka???? saf tereya??, 1 bardak do?ranm?? so?an, 4 bardak küp kesilmi? balkaba??, 1 büyük sak?z kaba??, 1/2 çay ka???? toz kakule, 1 çay ka???? toz rezene, 1/4 çay ka???? ...

Devamını Oku »

Artan Bacak Ağrınız ve Ağırlık Hissiniz Varsa Dikkat!

SICAK DU? VAR?S? TET?KL?YOR! Varis, genç ya?l? ayr?m? gözetmeden her ya? grubunu yak?nda ilgilendiren bir sorun. Çok fazla ciddiye al?nmasa da a?r? günlük ya?am? hatta geceleri de etkiliyor. Özellikle ileri ya? grubundaki ki?ilerde tedavi edilmedi?i takdirde çok daha ciddi sonuçlar do?urabiliyor. Çok farkl? nedenlerle ortaya ç?kan varisler, s?cak du?, kapl?ca ve s?cak kum gibi etkenlere ba?l? olarak ilerleyebiliyor. Ac?badem Ankara Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzman? Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, tedavide geç kal?nd??? takdirde varislerin kal?c? hale gelebilece?ine i?aret ediyor. Bacaklarda cildin hemen ard?nda ...

Devamını Oku »

Geçmeyen Öksürük Hangi Ciddi Hastalıkların Habercisi?

Özellikle havalar?n so?umaya ba?lamas?yla birlikte ofiste, okulda, yolda ve hatta evimizde farkl? tonlarda ve ?ekillerde duyulan öksürük sesleri günlük hayat?n parças? haline geliyor. Ancak ya?anan öksürük senfonilerini sadece k?? hastal?klar?na ba?lamak çok da do?ru bir yakla??m de?il. Öksürü?ün iki haftadan uzun sürmesi durumunda alarma geçmek gerekti?ini söyleyen Ac?badem Taksim Hastanesi Gö?üs Hastal?klar? Uzman? Prof. Dr. Öner Dikensoy, altta yatan nedenin mutlaka tespit edilmesi gerekti?ini belirtiyor. Bu sayede onu susturabilmek de mümkün olabiliyor… Uzun süren öksürük tüm dünyada hemen her ya?ta en s?k doktora ba?vuru sebeplerinden ...

Devamını Oku »

“Mustafa V. Koç Golf Sahası” Hayata Geçiyor

?stanbul Golf Kulübü Üyeleri, Mustafa V. Koç’un an?s?na Riva’da yap?lacak olan “Mustafa V. Koç Golf Sahas?”n? kulübün ba?kan? Caroline N. Koç ev sahipli?inde düzenlenen bir saha turu ile yerinde inceledi. Saha turu sonras?nda üyeler ile bir araya gelen Caroline N. Koç, “Sevgili Mustafa küçük ya?larda ba?lad??? golf merak?n?, severek ve ilgi duyarak çok ileri bir noktaya ta??m??t?. Türkiye’de golf sporunun önemli bir yere gelmesini ve tan?nmas?nda bizzat önemli destekleri oldu. ?stanbul’a yak???r bir tesisi hayata geçirmek ve tabii ki daha fazla insana dokunmak, onlar? golf ...

Devamını Oku »

Çocuğa Ver Haberi! 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

Her zaman b?kmadan anlatt???m ve o?lumun henüz 10 ya??nda iken ö?retti?i bir ders var: Son derece keyif ald??? bir tatil esnas?nda sohbet ederken, “sen çok iyi bir annesin, çünkü bana arkada?lar?m?n yan?nda asla ba??rmad?n” demi?ti. Çocu?un sadece karn?n? doyurmak, bar?nacak ortam sa?laman?n yetmedi?ini, onuru, gururunu da koruman?n, varl???na sayg? duyman?n önemini daha güzel ö?renemezdim. Çocu?un haklar?n? kimin gözetece?i, sorumlulu?un kimde oldu?u da ayr? bir konu: Aile, çocuk, toplum, devlet …mi, hepsi birlikte mi? Ailelerin fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak haz?r olduklar?nda bir çocuk sahibi olmalar?yla ba?l?yor ...

Devamını Oku »