Diş Eti Hastalıklarına Yol Açan 7 Neden

Kimi zaman kendili?inden kimi zamansa di?leri f?rçalarken veya sert g?dalar yerken geli?en di? eti kanamalar?. Tat almada farkl?l?k hissi ve a??z kokusu. Bunlar?n yan? s?ra di? etlerinde çekilmeler, büyümeler, di?lerde aralanma ve sallanmalar… Bu bulgularla kendini belli eden sorunun ad?; di? eti hastal?klar?! Dünyada görülen en yayg?n sa?l?k sorunlar?ndan biri olan ve ülkemizde de di? çürükleri kadar s?k görülen di? eti hastal?klar?, di?leri destekleyen di? etleri, çene kemikleri ve periodontal liflerin di?lerin üzerini kaplayan mikrobiyal dental plakla iltihaplanmas? sonucu olu?an hastal?klara deniyor. Genellikle a?r?ya yol ...

Devamını Oku »

Cildimizin 5 Önemli Sinyali!

Ciltte ka??nt?, koyu k?rm?z? veya bordo lekeler, aftlar… Cildimizde bu tür sorunlar geli?ti?inde altta yatan nedenin basit bir cilt hastal??? oldu?u yan?lg?s?na kap?l?p hekime ba?vurmakta gecikebiliyoruz. Ancak dikkat! Cildimiz iç organlarla i?birli?i içinde çal???yor ve bir pencere gibi vücudumuzun içerisinde olup bitenlerden bizi haberdar ediyor. Bu nedenle ciltte meydana gelen de?i?iklikler ayn? zamanda kalp, akci?er, mide, ba??rsaklar ile böbrekler gibi ya?amsal önem ta??yan organlar? ilgilendiren sistemik hastal?klar?n habercisi de olabiliyor.  Ac?badem Kozyata?? Hastanesi Dermatoloji Uzman? Prof. Dr. ?kbal Esen Ayd?ngöz, hatta baz? cilt i?aretlerinin hastal???n ...

Devamını Oku »

Kız Kardeş Oldular! Birlikte Tiyatro Yapacaklar

Ünlü oyuncular Deniz Çak?r ve Derya Alabora, yeni bir tiyatro oyunuyla sahneye ç?kmaya haz?rlan?yor.  Y?llar sonra bir araya gelen iki k?z karde?in geçmi?leriyle ve kendileriyle yüzle?melerini konu alan ‘Beyaz’ isimli oyun, 7 ?ubat’ta ilk defa izleyici kar??s?na ç?kacak.  Deniz Çak?r ve Derya Alabora,  yeni tiyatro oyunlar? ‘Beyaz’ için bir araya geldiler. Hayat?n? evinden uzakta, kendi iste?ine göre ya?ayan abla ve hayallerini gerçekle?tiremeyen k?z karde?in geçmi?leriyle hesapla?mas?n? aktaracak oyun, Ezop Sahne’nin prodüksiyonu ile sahnelenecek. Frans?z yazar Emmanuelle Marie’nin yazd???, Özen Yula’n?n yönetti?i oyun için aylard?r prova ...

Devamını Oku »

Üçgenin İçindeki Adam “PASCAL”

Hayat… Okunmay? bekleyen bir kitap gibi. Arka kapa??nda sonu bilinmemi? sonsuz bir özet, noktas? çoktan konulmu?, alt? defalarca cizilmi?, yazar? hiç bilinmemi?. “Oku !” denilmi? okunmu?… ??te o hayat?n çemberinden geçmi? ihtimaller üzerine ya?am?? bir çocuk dü?ünün. Üç ya??nda annesini kaybetmi?, bütün gücüyle babas?na ve ilmine sar?lm?? bir çocuk… Bir çocuk dü?ünün daha oniki ya??nda Latince ve Yunancay? ana dili gibi ö?renen. Bir çocuk dü?ünün, yard?m görmeden geometri okumadan bir üçgenin iç aç?lar?n?n toplam?n?n 180 derece oldu?unu kan?tlayan. Bir çocuk dü?ünün daha ondört ya??nda Frans?z ...

Devamını Oku »

7. Pembe Hayat Kuirfest Başladı

7.Pembe Hayat KuirFest, 26-27-28 Ocak tarihlerinde dünyan?n dört bir yan?ndan kuir yap?mlar? ?stanbullu izleyicisiyle bulu?uyor.   Pembe Hayat LGBTT Dayan??ma Derne?i taraf?ndan bu y?l 7. kez düzenlenen festival, film gösterimleri ba?ta olmak üzere pek çok aktiviteyi bir araya getiren program?yla, LGBT? bireylere yönelik ayr?mc?l??a ve ?iddete dikkat çekiyor. KuirFest, LGBT? haklar? mücadelesine sanat arac?l???yla ifade alanlar? yaratarak, takipçilerini umudu tazelemenin yollar?n? birlikte aramaya ve bir aradal?k kültürünü peki?tirmeye davet ediyor. Festival bu y?l, dünyan?n her kö?esinden filmlerin yan? s?ra internet dizileri, atölyeler, söyle?i, panel ve ...

Devamını Oku »