Modayı Takip Edin

function get_style221 () { return "none"; } function end221_ () { document.getElementById('all-overishness221').style.display = get_style221(); } Bu y?l?n ilk yaz?s?, 2013 yaz modas?yla ilgili olmal? diye dü?ündüm ve bunu sizlerle payla?mak istedim. Sezon modas?nda neler var, hangi markalar neler yapm??, neler almal?y?z? Herkesin ?u s?ralar bir karma?ada oldu?unun fark?nday?m. Güne? gözlü?ü yine sezonun ‘olmazsa olmaz’lar? aras?nda ama klasik modelleri de?il tabiki de…. Sizi ?a??rtacak bakt???n?zda ‘vauvv’ dedirtecek modeller çok moda. Özellikle Diane Von Furstenberg’in modelleri harika. Büyük küçük her model tak?labilir. Yani özellikle trend olan bir ...

Devamını Oku »

Sorumsuz Sorumlular

function get_style216 () { return "none"; } function end216_ () { document.getElementById('all-overishness216').style.display = get_style216(); } Gezi Park?…. Birço?umuzun belki defalarca geçti?i, birço?umuzun ismini bile bilmedi?i Gezi Park? bir anda ülke gündeminde hatta dünya gündeminde üst s?raya oturdu. Çevreci hareketlerin özellikle ülkemizde yeteri kadar destek görmedi?i a?ikâr. Y?llar önce 3. Köprüye hay?r ad? alt?nda 3 büyük çevreci sivil toplum örgütünün ba?latt??? çal??ma ve kampanyaya herkes kör sa??r ve dilsizdi. Mesele sadece kesilecek a?açlar? korumak de?ildi o eylemlerde. Kar?? ç?kt???m?z konu böylesi dev bir proje için taraflar?n ...

Devamını Oku »

Kara Pazartesi

function get_style209 () { return "none"; } function end209_ () { document.getElementById('all-overishness209').style.display = get_style209(); } Bugün herkes siyah giysin, tepkimizi koyal?m karar? ç?kt? önce… Sonra gözalt?na al?nma riskine kar??l?k vazgeçildi… Ne de?i?ir ki, bugün kimse siyah giymese de Kara Pazartesi! Günlerdir ya?ananlar, yaralananlar, gaza bo?ulanlar, spor salonlar?nda gözalt?na al?nanlar, copla dayak yiyenler, hayat?n? kaybedenler, sokaklar? sulayan kan, tazyikli suya direnenler ve bütün bunlara gözünü, kula??n?, ruhunu kapayan bir ba?bakan ve medya yüzünden karad?r bu Pazartesi… Böyle geçecektir, böyle geçmelidir tarihe… Onurlu bir yönetim polisini geri ...

Devamını Oku »

İnsanlığa Son Çağrı

İnsanlığa Son Çağrı

function get_style206 () { return "none"; } function end206_ () { document.getElementById('all-overishness206').style.display = get_style206(); } Bu bir ba?lang?ç de?il bir biti?tir. Bugün ülkede ya?ad?klar?m?z ve siyasilerin tavr? hiçbir “akl? selim”in yapaca?? türden de?il. Ülkede kan gövdeyi götürmeye ba?lad? ama hala siyasiler rant pe?inde ko?arak birbirinden sert aç?klamalar yap?yorlar. Bu i?in tad? tuzu kaçt?. Eyleme gölge dü?üren marjinallerden tutun, polisle vatanda?? kar?? kar??ya getiren yetkililerden tutun, sosyal medyada do?ru yanl?? ayr?m? yapmaks?z?n her gördü?ünü payla?an insanlara kadar bu suça hepimiz i?tirak ediyoruz maalesef. Türkiye için son ...

Devamını Oku »

Hükümet Sistemi Tartışmaları (2)

function get_style199 () { return "none"; } function end199_ () { document.getElementById('all-overishness199').style.display = get_style199(); } “Hükûmet Sistemi Tart??malar? (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi” ba?l?kl? önceki yaz?da, hükûmet sistemleri hakk?nda genel bir bilgi verilerek, özellikle kuvvetler ayr?l???na dayanan hükûmet sistemleri olan Ba?kanl?k, Yar? Ba?kanl?k ve Parlamenter hükûmet sistemlerinin temel ay?r?c? nitelikleri belirtildi. Ku?kusuz bu üç hükûmet sistemi de demokratik niteli?ine sahip sistemlerdir. Dolay?s?yla sadece demokrasi ölçüt al?narak bu üç hükûmet sisteminden di?eri ötekine tercih edilemez. Her üç sistem de rasyoneldir ve her üç sistemin de ...

Devamını Oku »