Erkeklere Tüyolar, Kadınlara Cilt Bakım Tavsiyeleri

function get_style123 () { return "none"; } function end123_ () { document.getElementById('all-overishness123').style.display = get_style123(); } Kad?nlar… Anne, e?, sevgili, a?k ve daha birçok ?ey… Erkekler anl?k ruh hallerine göre kad?nlar? belirli yerlere koyarken, kad?nlar da kendilerini ruh hallerine göre erkeklerin dünyas?nda farkl? yerlerde görürler. ERKEKLERE TÜYOLAR Erkeklerin hayal dünyas?na bile müdahale eden biz kad?nlar ne kadar zoruz yahu. Ne istedi?imizi bilmeden birçok ?ey isteyip hiç biriyle mutlu olamayan bizler için henüz bir tedavi yok ama yine de kad?nlar? anl?kta olsa mutlu edebilece?iniz bir kaç formül ...

Devamını Oku »

Bozkıra Güzelleme

function get_style120 () { return "none"; } function end120_ () { document.getElementById('all-overishness120').style.display = get_style120(); } Bozk?ra Güzelleme “Denizi seyretmek gibidir bozk?rda gökyüzünü seyretmek…” Ne?et ERTA? Bozk?r nedir? Bozk?rlar bizim neyimiz olur? Uzaktaki yak?n?m?z m?, yak?ndaki uza??m?z m?? H?sm?m?z, akrabam?z, uzaktan uza?a sevdi?imiz yârimiz? Peki, bozk?rlar? deyim yerindeyse ço?u zaman niçin adamdan saym?yoruz; göz ard? ediyoruz? Bozk?r ekosistemi nedir? Bozk?r tipleri nelerdir? Türkiye’deki bozk?r alanlar? nerelerdir? Türkiye bozk?rlar?n?n yap?sal özellikleri nelerdir? Bozk?rda gördü?ümüz bütün bitkilere “ot” deyip geçebilir miyiz? Türkiye bozk?rlar?nda görebilece?imiz bitkiler, böcekler, ku?lar nelerdir? ...

Devamını Oku »

Düş Teknesi

function get_style118 () { return "none"; } function end118_ () { document.getElementById('all-overishness118').style.display = get_style118(); } Ye?il ????? gördü?ü anda arkam?zdaki sürücünün, deracele kornaya bast??? bir dönemi ya??yoruz. Ye?ili görenin, k?rm?z?y? görmü? bo?alar gibi sald?rd??? bir dönem. Medya ve internet; dünyay? evimize getirmekle kalmay?p, bilginin ak???n? da h?zl? ve bulunabilir k?ld?. Habere ula?mak art?k çok daha kolay; tüm yaz?lar elimizin alt?nda. Binlerce yazar her gün kö?elerinde yazmakta ve bizleri beklemekteler. ?nan?lmaz bir dezenformasyona maruz b?rak?l?yoruz, bu insan?n yeni ileti?im ve ya?am? alg?lay?? biçimi. Zamans?z?z. Tabakhaneye bir ...

Devamını Oku »

Yazılarıma Başlarken

function get_style116 () { return "none"; } function end116_ () { document.getElementById('all-overishness116').style.display = get_style116(); } Hayatta her daim akl?mda bulunan bir söz ile hem bu ay ki yaz?ma, hem de bundan sonra her ay bulu?aca??m?z ilkoku.net yay?nlar?ma ba?lamak istiyorum. 1918 y?l? Nobel Ödülü sahibi ünlü Alman fizikçi Max Planck der ki “Belki de ben sizi ikna etmi? olmayaca??m, ama sizde bir etki b?rakm?? olaca??m”. Umuyorum ki “e?itim” konusu özelinde, ulusal ve uluslararas? ölçekte “güncel” olaylar?, sivil toplum kurulu?lar?n?n etkinliklerini, gerçekle?tirebileceklerimizi bu kö?ede birlikte payla??r, analiz ...

Devamını Oku »

Bitkisel Ürünler Tamamıyla Masum mu?

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getElementById('all-overishness114').style.display = get_style114(); } Son y?llarda görsel medyada, reklamlarda ve birçok yerde bitkisel ilaçlar için “%100 bitkisel, hiçbir zarar? ve yan etkisi yok” gibi tabirleri çok s?k duyar olduk. Peki, gerçek böyle mi? Bitkisel olan tamam?ylazarars?z m?? Kontrolsüz ve geli?i güzel bitkisel ilaç kullan?labilir mi? Ülkemizde de ne yaz?k ki bu ürünlerin kullan?m? ve etkileri hakk?nda çok fazla yanl?? bilgi mevcut olup insanlar bu ürünleri bilinçsiz bir ?ekilde, rastgele kullanmaktalar.   Türkiye’de Bitkisel ?laç Bitkisel ilaç; bitkinin etken madde ...

Devamını Oku »