Deneme Süresinde İşçiler Sigortalı Olur mu?

function get_style154 () { return "none"; } function end154_ () { document.getElementById('all-overishness154').style.display = get_style154(); } ?? Kanunu’nda i?verenlerin i?e ald?klar? çal??anlar?na yönelik, i?in niteli?ine göre birlikte çal???p çal??mayacaklar? anlamak için bir deneme süresi öngörülmü?tür. Bu deneme süresi sonunda taraflar i? akdinin devam edip etmemesi konusunda bir karara varmaktad?r. E?er ki deneme süresi sonunda anla?mazl?k oldu?u takdirde iki tarafta ?? Kanunu’nda belirtilen bildirim süresine uymaks?z?n tazminats?z sözle?meyi feshedebilme hakk?na sahiptirler. ?? Kanunu’na göre taraflar aras?nda akdedilen i? sözle?mesine deneme süresi hükmü konuldu?unda süresi 2 ayd?r. Ancak ...

Devamını Oku »

Bilinçaltını Yönlendirmenin Yolu

function get_style150 () { return "none"; } function end150_ () { document.getElementById('all-overishness150').style.display = get_style150(); } Gün içindeki davran??lar?m?z?n, ya?ad???m?z duygular?n ve içine dü?mü? oldu?umuz durumlar?n ço?u bilinçalt?m?z?n kontrolü alt?nda gerçekle?iyor. Ya?am?m?z boyunca edindi?imiz al??kanl?klar?m?z?n tümü, hep bilinçalt?m?za kaydediliyor. Bir müzik enstrüman? çalmay? veya araba kullanmay? ö?renmek ya da bir bebe?in yürümeyi ö?renmesi bilinçalt?n?n yard?m?yla gerçekle?iyor. Bu eylemler al??kanl?k haline geldikten sonra, bilinçalt? bunlar? otomatik ?ekilde yapmaya ba?l?yor. Örne?in, bisiklete binmeyi ö?rendiniz. Birçok kez bisiklet kulland?ktan sonra art?k bisiklete binerken yapt???n?z hareketlerin ço?u, bilinçalt?n?n emirleriyle otomatik ...

Devamını Oku »

Siyaseti Samimi Bulmuyorum,Bu Sebeble De İlgilenmiyorum

function get_style147 () { return "none"; } function end147_ () { document.getElementById('all-overishness147').style.display = get_style147(); } Bülent ARINÇ, Ali BABACAN ve di?erleri, kesinlikle ve kesinlikle siyasileri samimi bulmuyorum, buna KILIÇDARO?LU’da dahil, belki de bir hisle yola ç?k?yorum ama ben hislerimde asla yan?lmad?m ve san?r?m yan?lmam da. Siyasetle aran?z iyi olmasa bile en az?ndan haberlerden izledi?iniz kadar?yla bir ?eyler ö?renmi?sinizdir,e bende bu do?rultuda yapt?klar? aç?klamalarla ilgili bir görü? belirtiyorum ve hiçbirini samimi bulmuyorum. Neden terör mücadelesinde art?k kimse ölmeyecekti de bunca zaman bar?? sürecine girilmedi,e?er girilseydi ki ...

Devamını Oku »

Rekabet Kurulu’nun 12 bankayla ilgili idari para cezası kararı

function get_style145 () { return "none"; } function end145_ () { document.getElementById('all-overishness145').style.display = get_style145(); } Rekabet Kurulu 12 bankaya 4054 say?l? Rekabetin Korunmas? Hakk?nda Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildi?inden bahisle 2011 y?l? sonunda olu?an y?ll?k gayri safi gelirlerinin %0.3’ü ila %1.5’i oran?nda idari para cezas? vermi?tir Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankan?n, mevduat, kredi ve kredi kart? hizmetleri alan?nda anla?ma ve uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 say?l? Rekabetin Korunmas? Hakk?nda Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmedi?inin tespiti için, – Mevduatta uygulanacak azami faiz oranlar?n?n ve ...

Devamını Oku »

Anne ve Çocuk ve Uyku…

function get_style140 () { return "none"; } function end140_ () { document.getElementById('all-overishness140').style.display = get_style140(); } Anne olmak üzerine ahkâm kesecek de?ilim; henüz ilk y?l?m? doldurdu?um bu hayat?m?n i?inde daha yolum çok uzun biliyorum. Akl?mdan geçen, anlatmak anlatmak anlatmak sadece… Ve i?te ilk derdim; uyku… Üzerine ne kitaplar yaz?lm??, ne uzmanlar, uyku koçlar? yaratm?? bu bebeklerin uyku sorunu me?er. Hepsini okudum. Herkesi dinledim. Ama dinlemem gereken Can’?mm?? sadece, ya?ad?m; ö?rendim. Bir arkada??m ilk bebe?inde sütten a?z? yanm?? olmas?na mütevellit ikinci bebe?inde Ferber amcay? ça??rd? yard?ma, en ...

Devamını Oku »