Bitkisel Ürünler Tamamıyla Masum mu?

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getElementById('all-overishness114').style.display = get_style114(); } Son y?llarda görsel medyada, reklamlarda ve birçok yerde bitkisel ilaçlar için “%100 bitkisel, hiçbir zarar? ve yan etkisi yok” gibi tabirleri çok s?k duyar olduk. Peki, gerçek böyle mi? Bitkisel olan tamam?ylazarars?z m?? Kontrolsüz ve geli?i güzel bitkisel ilaç kullan?labilir mi? Ülkemizde de ne yaz?k ki bu ürünlerin kullan?m? ve etkileri hakk?nda çok fazla yanl?? bilgi mevcut olup insanlar bu ürünleri bilinçsiz bir ?ekilde, rastgele kullanmaktalar.   Türkiye’de Bitkisel ?laç Bitkisel ilaç; bitkinin etken madde ...

Devamını Oku »

Ben Yazdım Olmadı

function get_style112 () { return "none"; } function end112_ () { document.getElementById('all-overishness112').style.display = get_style112(); } ?iir, edebiyat?n en yayg?n, en bilinen ve en çok sevilen dal?. Daha bebekken ilk ?iirleri annemiz f?s?ld?yor kula??m?za ninnilerle, toplumun yo?rulmas?nda katk?s? olan ya da toplumun bir yans?mas? olan türkülerimiz ?iir ekiyor yüreklerimize. ??te bu yüzden belki de biz Türkler ?iire fazla meyilliyiz. Türk nüfusunun yüzde ellisi ?air, yüzde ellisi de duygular?n? ka??da döküyor. “Ben yazd?m ?iir oldu.”, “Be?enmezseniz okumay?n” diyor bir k?sm?; bir k?sm? “duygular?m? ka??da döküyorum” diyor…Yazma konusunda ...

Devamını Oku »

Kanada’nın Göçmenlik Rejimindeki Önemli Değişiklikler 1

function get_style108 () { return "none"; } function end108_ () { document.getElementById('all-overishness108').style.display = get_style108(); } Kanada deyince akl?n?za ne geliyor? Kuzeyde ve so?uk olmas?n?n d???nda bu yüz ölçümü geni?, nüfusu az ülke üzerine ne biliyorsunuz? Muhakkak Kanada’ya göç etmi? bir tan?d???n?z vard?r. Avrupa ve Amerika kadar önemli bir göç destinasyonu olmasa da, Kanada, Türkiye’den 19. Yüzy?l?n sonundan itibaren göç ald? ve evrensel düzeyde 1950’li y?llardan bu yana göçmenlerin ve s???nmac?lar?n tercih etti?i ülkelerin ba??nda geldi. Göçmenlik yasalar?nda baz? gruplara kar?? ayr?mc?l?k uzun y?llar sürse de, ...

Devamını Oku »

Kaybetmekten Korkmak

function get_style106 () { return "none"; } function end106_ () { document.getElementById('all-overishness106').style.display = get_style106(); } Seni bulmaya çal???yordum bulmacan?n ortas?ndaki resim. Harfler birle?miyordu, sen ç?km?yordun ortaya. Gördü?üm insanlara soruyordum resmi göstererek; “Tan?yor musunuz onu, ad? ne?” diye… Herkeste cevap ayn?yd?. Sahte bir gülümsemeyle gözlerimin içine bakarak so?uk, buz gibi bir “hay?r!” duyuyordum her defas?nda. O gülümsemeler bu kadar sahteyken, gözlerimin içine bakmaya cesaret edebilmeleri beni ?a??rt?yordu. ?çimdeki özlem, seni görünce ya da o sahte gülümsemelere sahip dudaklar?n senin ad?n? telaffuz etmesiyle geçecekti sanki. Bu durumun ...

Devamını Oku »

Sokaktaki Soğuk Hayat

function get_style104 () { return "none"; } function end104_ () { document.getElementById('all-overishness104').style.display = get_style104(); } Ankara’da K?z?lay sokaklar?nda yürürken o küçücük çocuklar dikkatinizi çeker. Ayakkab?lar? bile olmayan o küçük bedenlerin bir ?ekilde para kazanmaya çal??t?klar?n? görürsünüz. Sonra akl?n?za bir soru gelir, “Bu çocuklar?n aileleri nerede?” çok geçmeden sorunun cevab? etraf?n?zda belirginle?ir. O çocu?a en yak?n bir kö?e ba??nda ya da üst geçidin üstünde izliyordur. Kaybolmas?ndan ya da ba??na bir i? gelece?inden korktu?u için de?il, iyi para kazan?p kazanmad???n? görmek için. E?er i?ler istedi?i gibi gitmiyorsa ...

Devamını Oku »