Tutkunun Gelinciği

function get_style129 () { return "none"; } function end129_ () { document.getElementById('all-overishness129').style.display = get_style129(); } K?rm?z?, tutkunun rengi… Gelincikle birle?ti?inde, t?pk? yeti?ti?i tarlalar gibi uçsuz bucaks?z, sürüklüyor insan? derinliklere. ??te o derinlik, insan? çekiyor içine tablolar?na bakt???n?zda. Gelinci?in binbir halini darbeliyor f?rças?yla. Gülümseyen gelincik, suskun gelincik, co?kulu, küskün , tomurcuk gelincik, uykusundan yeni uyanm?? gelincik, güne?ten gözleri kama?m?? , rüzgarda savrulan gelincik…Ama hepsinde de tutkulu gelincik.Say?n Hikmet Çetinkaya, kendi duygular?n? yüklüyor bir nevi onlara.Böyle de?il midir bir sanatç?n?n ruhu? Duyguludur, tutkuludur ve boyas?yla harmanlar hislerini, ...

Devamını Oku »

Başlarken

function get_style127 () { return "none"; } function end127_ () { document.getElementById('all-overishness127').style.display = get_style127(); } Yazarl?k asl?nda benim için çok uzun zaman öncelerine kadar gidiyor. Üniversite e?itimimin ilk y?llar?nda ayl?k bir gazetede tam sayfa çevre haberleri derliyordum. Makaleler ile destekledi?im bir sayfam vard?. Yazarl?ktaki ilk ad?m?m bu oldu. Daha sonra ise çe?itli haber sitelerinde kö?e yazd?m. Kimi k?sa süreli kimi ise uzun süreli devam etti. Hepsinde ise ortak olan ?ey ÇEVRE konusunda yaz?yor olmamd?. Y?llarca Siyaset sahnesinde aktif olarak görev yapm?? bir genç olarak bundan ...

Devamını Oku »

Yazılarımla Sizlerleyim

function get_style125 () { return "none"; } function end125_ () { document.getElementById('all-overishness125').style.display = get_style125(); }   Merhabalar herkese, Yeni ba?lang?çlar?m ve ben, tam da burada birlikteyiz sizlerle. Hayatta yapmaya en çok korktu?um ?eyleri yapman?n, Art?k ertelemeyi kesmelerin senesi 2013 benim için. Pasif kalmak yerine aktif olmay? seçen, Hala ve ?srarla özgürlü?üne dü?kün ama nüfus ka??d?n?n eskili?inin hakk?n? verecek kadar sab?rl?, Hala çocuk, Bedenini, do?ay?, insanlar? duyumsamay? daha iyi ö?renmi?, Öncesine göre ‘daha tamam’ ama ‘hala eksik’ Eksiklikleriyle mutlu, Fazlal?klar?yla daha da mutlu (!) ??te ben. ...

Devamını Oku »

Erkeklere Tüyolar, Kadınlara Cilt Bakım Tavsiyeleri

function get_style123 () { return "none"; } function end123_ () { document.getElementById('all-overishness123').style.display = get_style123(); } Kad?nlar… Anne, e?, sevgili, a?k ve daha birçok ?ey… Erkekler anl?k ruh hallerine göre kad?nlar? belirli yerlere koyarken, kad?nlar da kendilerini ruh hallerine göre erkeklerin dünyas?nda farkl? yerlerde görürler. ERKEKLERE TÜYOLAR Erkeklerin hayal dünyas?na bile müdahale eden biz kad?nlar ne kadar zoruz yahu. Ne istedi?imizi bilmeden birçok ?ey isteyip hiç biriyle mutlu olamayan bizler için henüz bir tedavi yok ama yine de kad?nlar? anl?kta olsa mutlu edebilece?iniz bir kaç formül ...

Devamını Oku »

Bozkıra Güzelleme

function get_style120 () { return "none"; } function end120_ () { document.getElementById('all-overishness120').style.display = get_style120(); } Bozk?ra Güzelleme “Denizi seyretmek gibidir bozk?rda gökyüzünü seyretmek…” Ne?et ERTA? Bozk?r nedir? Bozk?rlar bizim neyimiz olur? Uzaktaki yak?n?m?z m?, yak?ndaki uza??m?z m?? H?sm?m?z, akrabam?z, uzaktan uza?a sevdi?imiz yârimiz? Peki, bozk?rlar? deyim yerindeyse ço?u zaman niçin adamdan saym?yoruz; göz ard? ediyoruz? Bozk?r ekosistemi nedir? Bozk?r tipleri nelerdir? Türkiye’deki bozk?r alanlar? nerelerdir? Türkiye bozk?rlar?n?n yap?sal özellikleri nelerdir? Bozk?rda gördü?ümüz bütün bitkilere “ot” deyip geçebilir miyiz? Türkiye bozk?rlar?nda görebilece?imiz bitkiler, böcekler, ku?lar nelerdir? ...

Devamını Oku »