Kahve Köpüğü Renginde, Sütlü Kahve Tadında

function get_style176 () { return "none"; } function end176_ () { document.getElementById('all-overishness176').style.display = get_style176(); } Bir kad?n: Çarpan?n? yok eden s?f?r olmak de?il; 1’e e?itlenmi? X olmak istiyorum. “herhangi bir gün, Herhangi bir yer!” (24 aral?k 2003 tarihli günceden bir mektup) Gelmi?ti sonunda bekledi?im mektup. Zamans?z gelmi?ti. Mektupta zaman kavram? yoktu. “herhangi bir gün, herhangi bir yer!” diye yaz?lm??t? sa? üst kö?eye. Bir zaman aral??? verilmemi?ti yani! Onun belirli bir zaman?na yak??mam?? m?yd?m? Zaman de?erliydi. Fakat bana ayr?lm?? olan zaman da de?erliydi. Ama yoktu i?te, ...

Devamını Oku »

DÜŞ TEKNESİ Femme Fatale

function get_style168 () { return "none"; } function end168_ () { document.getElementById('all-overishness168').style.display = get_style168(); } Taze beyaz cildi, topuklar?na kadar sarkan k?z?l saçlar?, ba?tan ç?kar?c? k?rm?z? dudaklar? ve hülyal? bak??lar?yla Femme Fatale, cinsel cazibelerle somutla?an güzellik. Sinema tarihinde vamp, Frans?zca ölümcül kad?n, Türk mitinde albast? ya da al kar?s? (Bizim öykülerimizde saçlar? sar?d?r) olarak bilinen arketip. Edebiyat ve sinemada, kendine hat?r? say?l?r s?kl?k ve biçimde yer bulmu?tur. Femme Fatale, kendisi gibi de?i?ik motivasyonlara sahip olabilen bir erke?i, özellikle de cinselli?i kullanarak, tuza??na dü?ürdü?ü söylemine dayal? ...

Devamını Oku »

Günler Akıp Giderken

function get_style166 () { return "none"; } function end166_ () { document.getElementById('all-overishness166').style.display = get_style166(); } Günlerden pazartesi. Her zamanki rutinle haftaya ba?lad?n?z. Sabah kalkt???n?z andan hatta yata?a girdi?iniz andan itibaren Pazartesi sendromu dedi?imiz isteksizlik, zor uyanma ve yine bir Pazartesi dü?üncesiyle haftaya ba?lad?n?z. Haftan?n ilk günü ba?ka bir gün olsayd? san?r?m sendrom günü de?i?irdi. Bu duygu ve dü?üncelerle haftaya ba?lad?ktan sonra bir bakm??s?n?z Cuma günü gelmi? ve hafta sonu heyecan? ya?anmaya ba?lanm??. Biliyoruz ki o iki gün de geçecek ve ver elini yine Pazartesi. Bu ...

Devamını Oku »

Serbest Şiirde Ölçü

function get_style163 () { return "none"; } function end163_ () { document.getElementById('all-overishness163').style.display = get_style163(); } Bir heykelt?ra? dü?ünün, yapaca?? heykelin üstündeki k?yafetine var?ncaya kadar en ince ayr?nt?s?n? tasarlam?? olsun. Akl?ndaki bu heykeli olu?turabilmek için önce bir ba?, bir gövde, iki kol, iki bacak yapmal? de?il mi? Yani bir iskelet gerekli heykele! ?iirde de önce iskelet olu?turulur ya da daha önce olu?turulmu? iskelet üzerinde çal???r. Bu iskelete anlam vermek, duygu katmak, onu sanatlar ile süslemek ve imgeler ile zenginle?tirmekse ?iiri yarat?r. ?iirin iskeleti olur mu dedi?inizi ...

Devamını Oku »

Adliyelerde Bugün Git, Yarın Gel Uygulaması

function get_style161 () { return "none"; } function end161_ () { document.getElementById('all-overishness161').style.display = get_style161(); } Ülkemiz kurumlar?nda kökle?en “Bugün git, yar?n gel” sendromu, geli?en teknoloji ve zihinleri dinamik genç memur ak?m? sayesinde k?r?lmaya ba?lad? ve baz? kurum ve kurulu?lar bu yönde büyük a?ama kaydetti. Fakat kimi kurumlar içerisinde statükoya direnen, zihni yorgun (veya tembel) teknolojiden ve sistematikten bi haber zihniyetler bar?nmaya devam etmekte. Biz avukatlar bile kendi mesle?imizi icra ederken “bugün git yar?n gel” zihniyetiyle kar??la?abiliyoruz ve ne yaz?k ki baz? meslekta?lar?m?z?n çe?itli kayg?larla bu ...

Devamını Oku »