Web 2.0, Bilgi Demokrasisi ve Güçlenen Müşteri Perakendeciler İçin Neyin Habercisi?

function get_style310 () { return "none"; } function end310_ () { document.getElementById('all-overishness310').style.display = get_style310(); } Henüz ba??nda oldu?umuz 21. yüzy?l, Bilgi Ça?? olarak adland?r?l?yor. Son 20 y?l?n en büyük teknolojik devrimlerini özetlemek gerekirse s?ras?yla, internet devrimi, mobil ileti?im (GSM) devrimi ve sosyal medya devrimini s?ralayabiliriz. Birlikte “dijital devrim” olarak da nitelenen bu devrimler, ayn? zamanda kendi aras?nda katalizör etkisi yaparak günlük ya?am?m?zda köklü de?i?iklikler yapmaya ba?lad? bile. Hala olgunla?maktan uzak olan “online tüketici davran???” h?zla evrilmeye devam ediyor. Son büyük dijital devrim olan sosyal medya ...

Devamını Oku »

Sözde Ermeni Soykırımı

function get_style307 () { return "none"; } function end307_ () { document.getElementById('all-overishness307').style.display = get_style307(); } Bilindi?i gibi 1.Dünya sava??n?n galip taraf?n? ?ngiltere, ?talya ve Rusya olu?tururken yenilen taraf? Almanya ile birlikte Avusturya Macaristan ?mparatorlu?u ve Osmanl? ?mparatorlu?u olu?turmaktayd?. Bu sava? dünya siyasi tarihinde art?k ender görülmekte olan çok milletli iki imparatorlu?un ki özellikle Osmanl? imparatorlu?u gibi çok say?da milletten olu?an bir imparatorlu?un sona eri? devresine tan?k olmu?tur. Tanzimat ve Islahat fermanlar?n?n gayri müslim az?nl?k ve halklara getirmi? oldu?u yeni aç?l?mlar; 1789 Frans?z ihtilaliyle kuvvetlenen Milliyetçilik ...

Devamını Oku »

Başkanlık Sisteminin Türkiye Açısından Uygulanabilirliği

function get_style305 () { return "none"; } function end305_ () { document.getElementById('all-overishness305').style.display = get_style305(); } Ba?kanl?k sisteminin, sert bir kuvvetler ayr?l???na dayan?yor olmas? nedeniyle, yasama organ?n?n ( meclisin ), yürütme organ?n?n ( ba?kan?n ) görevine son verememesinin, yönetimde ciddi bir süreklilik ve istikrar yarataca?? aç?kt?r. Siyasal sistemin di?er faktörleriyle birlikte, Türkiye’deki parlamenter sistem, 1970 ‘li ve 1990?l? y?llarda s?kl?kla görüldü?ü üzere, istikrars?z koalisyon veya az?nl?k hükumetlerine yol açm??t?r. K?r?lgan yap?daki bu hükumetlerin uzun süreli ve içsel bütünlü?ü olan bir hükumet program?n? uygulamadaki acizli?i, ülkedeki sorunlar? ...

Devamını Oku »

Sinema İçin Doğanlardan; Mads Mikkelsen

function get_style301 () { return "none"; } function end301_ () { document.getElementById('all-overishness301').style.display = get_style301(); } Merhaba dostlar, Gezi Park? olaylar? nedeniyle sekteye u?rayan yaz?lar?ma bugün son dönem filmlerinde oyunculuk ad?na damgas?n? vurmu? bir aktörden bahsederek devam etmek istiyorum. Mads Mikkelsen. 1965 y?l?nda Danimarka’n?n ba?kenti  Kopenhag’da bir taksi ?oförü baban?n mütevazi bir ailenin bireyi olarak dünyaya gelen Aktör, konuya hakim herkesin ilk tahmin edece?i üzere Lars Mikkelsen’in 1 yas küçük karde?idir. Ço?u insan abisinin sayesinde f?rsat ya?ad???n? dü?ünse de Mads, kat?ld??? Århus Tiyatro Okulu’nda ne kadar ...

Devamını Oku »

Hedefleri Olmalı İnsanın

function get_style298 () { return "none"; } function end298_ () { document.getElementById('all-overishness298').style.display = get_style298(); } Hedefleri olmal? insan?n Hem de çok büyük hedefleri. Hedefleri bir güne? kadar gerçek ve bir güne? kadar ula??lamaz olmal?. Hedefleri ya?atmal? insan? ve hedefleri ona gelece?e umutla kanat ç?rpmas?n? sa?lamal?. Hedefleri ile isteklerini bir birine kar??t?rmamal? insan… Bir arabam bir evim olsun hedef de?il bir istektir. ?stekler “ben”lik duygunuzu, hedefler ise ruhunuzu diriltir. Hedeflerdir insan? aya?a kald?ran ve ya?ama kar?? dik tutan. F?rt?nalara ba?kald?racak kuvveti size hedeflerinize ula?ma azminiz verir. ...

Devamını Oku »