Yeni Varlık Barışı Kapsamı ve Uygulaması

function get_style257 () { return "none"; } function end257_ () { document.getElementById('all-overishness257').style.display = get_style257(); } Gerçek ve tüzel ki?iler, 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olduklar? ve yurt d???nda bulunan; para, alt?n, döviz, menkul k?ymet ve di?er sermaye piyasas? araçlar? ile varl??? kanaat verici bir belgeyle ispat edilen ta??nmazlar?, 31 Temmuz 2013 tarihine kadar Türk liras? cinsinden rayiç bedelle bankalara veya arac? kurumlara bildirim veya vergi dairelerine beyan etmek, bildirilen varl?klar?, bildirim veya beyan edildi?i tarihi izleyen ay?n sonuna kadar Türkiye’ye getirmek ve üzerinden yüzde ...

Devamını Oku »

Bir Çapulcudan Her Kesime Notlar

function get_style254 () { return "none"; } function end254_ () { document.getElementById('all-overishness254').style.display = get_style254(); } Sevgili karalar, bu kö?e, sevginin ve ?l?ml?, umutlu, ileriye bakan bir ya?am?n küçük bir santimetre karesi olacakt?. Bu kö?eye karamsarl?k dü?meyecekti, bu kö?e pembe kalacakt?… Karartt?n?z! Sevgili yaralar, bugün politikaya sadece ülkelerin finansal düzenleyicileri olarak bakan ve bunun d???ndaki i?levlerini pek de ciddiye almayan ben, bu olu?umun elindeki gücü nas?l ac?mas?zca kulland???n? görerek, suskun kalman?n insanl??a ayk?r? oldu?unu söylüyorum. Hayata ve insana sevgiyle bakmak, ölümden gayr? her sorunu sevgi, sab?r ...

Devamını Oku »

Miras Hukukun İyiniyet

function get_style890 () { return "none"; } function end890_ () { document.getElementById('all-overishness890').style.display = get_style890(); } Miras Hukukunda ?yiniyet Medeni Kanun’ a göre, bir kimsenin iyiniyet iddias?nda bulunabilmesi için, ki?inin, özel durumlar?n gerektirdi?i dikkat ve özeni göstermi? olmas? zorunludur. Gerekli dikkat ve özenin gösterilmi? oldu?unun ispat? bu anlamda tek ba??na yetmemektedir. Bir ki?inin iyiniyetli oldu?unu iddia etmesi, bilgisizli?inin meydana gelmesinde kendisinin ihmalinin olmad???n? da ispat etmesini gerektirecektir. Baz? durumlar vard?r ki, kimse bu durumlar? bilmedi?ini iddia edemez. Kanunu bilmemek mazeret say?lmaz ?eklindeki durumlarda ya da ilan ...

Devamını Oku »

Düşünmek

function get_style251 () { return "none"; } function end251_ () { document.getElementById('all-overishness251').style.display = get_style251(); } Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri, Allah’?n yard?m?yla a?aca??m?za inan?yorum. Ancak daha “sa?duyu”lu olup, “empati” yapabilirsek… Bu ay “dü?ünmek” ten bahsetmek istiyorum. Hiç dü?ündünüz mü nedir dü?ünmek diye? Bireyin bireysel ya?am?nda ve toplumsal ya?amda ba?ar?l? olabilmesinin temel arac? olan dü?ünmek, bir sonuca varmak amac?yla bilgileri incelemek, kar??la?t?rmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak dü?ünce üretmek, zihinsel yetiler olu?turmak ve muhakeme etmek anlam?na geliyor. Etkili dü?ünebilen birey, ya?am?n?n amac?n? belirlemede ve ...

Devamını Oku »

‘Sen anlat Çanakkale’m, ben anlattığımda kafası çok güzel diyorlar’…

function get_style248 () { return "none"; } function end248_ () { document.getElementById('all-overishness248').style.display = get_style248(); } Ah yurdum için can?n? hiçe sayan Atatürk’üm her ?ey o kadar de?i?ti ki Senin kurdu?un Cumhuriyet, iç i?lerde birbirine laf yeti?tirmekle, siyasilerin birbirine olan k?zg?nl?klar? ile devam ediyor… Neyse ki devam ediyor, bu Cumhuriyeti bize sen ve Türk Askerlerinin yüce kuvveti ile kazan?p arma?an ettin, birinci vazifemizin bu ülkenin de?erlerine ve geleneklerine sahip ç?kmam?z?, Gençli?e Hitabede aktard?n. Biz ülkedeki sorunlarla gençler olarak bo?u?urken, senin Tarihte okudu?umuz yüce ve büyük yüre?ini ...

Devamını Oku »