Sinema İçin Doğanlardan; Mads Mikkelsen

function get_style301 () { return "none"; } function end301_ () { document.getElementById('all-overishness301').style.display = get_style301(); } Merhaba dostlar, Gezi Park? olaylar? nedeniyle sekteye u?rayan yaz?lar?ma bugün son dönem filmlerinde oyunculuk ad?na damgas?n? vurmu? bir aktörden bahsederek devam etmek istiyorum. Mads Mikkelsen. 1965 y?l?nda Danimarka’n?n ba?kenti  Kopenhag’da bir taksi ?oförü baban?n mütevazi bir ailenin bireyi olarak dünyaya gelen Aktör, konuya hakim herkesin ilk tahmin edece?i üzere Lars Mikkelsen’in 1 yas küçük karde?idir. Ço?u insan abisinin sayesinde f?rsat ya?ad???n? dü?ünse de Mads, kat?ld??? Århus Tiyatro Okulu’nda ne kadar ...

Devamını Oku »

Hedefleri Olmalı İnsanın

function get_style298 () { return "none"; } function end298_ () { document.getElementById('all-overishness298').style.display = get_style298(); } Hedefleri olmal? insan?n Hem de çok büyük hedefleri. Hedefleri bir güne? kadar gerçek ve bir güne? kadar ula??lamaz olmal?. Hedefleri ya?atmal? insan? ve hedefleri ona gelece?e umutla kanat ç?rpmas?n? sa?lamal?. Hedefleri ile isteklerini bir birine kar??t?rmamal? insan… Bir arabam bir evim olsun hedef de?il bir istektir. ?stekler “ben”lik duygunuzu, hedefler ise ruhunuzu diriltir. Hedeflerdir insan? aya?a kald?ran ve ya?ama kar?? dik tutan. F?rt?nalara ba?kald?racak kuvveti size hedeflerinize ula?ma azminiz verir. ...

Devamını Oku »

Anne ve Çocuk ve Direniş

function get_style295 () { return "none"; } function end295_ () { document.getElementById('all-overishness295').style.display = get_style295(); } Hayat, daha do?rusu hayat? sorumlu tutmamak laz?m, hayat de?il hayat e?likçim sevgilim e?im getirdi bizi buralara. Can’?m annesiyle bulu?al? 6 ay olmu?, henüz babas?n? ve dahi hayat? tan?m?yorken dü?tük yollara geride b?rak?p ?stanbul’umuzu, evimizi, memleketimizi ve tabii ailelerimizi, en sevdiklerimizi… Bir dizimde ‘do?du?un yer de?il doydu?un yer’ kli?esi, di?erinde ‘yüre?imin doydu?u yer memleketim’ gerçe?i oturuyorken gün geçti, günler geçti, Can’?m bir ya??n? geçti ve memleketimde 31 May?s oldu! Önce 31 ...

Devamını Oku »

Sağlık Ürünlerinde Aldatıcı Reklama Son

function get_style293 () { return "none"; } function end293_ () { document.getElementById('all-overishness293').style.display = get_style293(); } Sa?l?k Ürünlerinde Aldat?c? Reklama Son Televizyonlarda, Radyolarda ve neredeyse her ziyaret etti?imiz internet sitesinin dört bir taraf?nda “Mucize Ürün, Kelli?e Son, Garantili Zay?flama” gibi reklamlar? çok s?k duyar/görür olduk. Yok Tanju’nun saç? ç?km??, yok Seda Sayan zay?flam??… Bu ibarelerin do?ru olup olmad?klar? bir yana, sa?l?k ürünlerinin benzeri tan?t?mlarla sat?lmalar?n? düzene koymak amac?yla T.C. Sa?l?k Bakanl??? Türkiye ?laç ve T?bbi Cihaz Kurumu “Sa?l?k Beyan? ile Sat??a Sunulan Ürünlerin Sa?l?k Beyanlar? Hakk?nda Yönetmelik” ç?kard?. ...

Devamını Oku »

Bir Garip Kişilik Modeli (Bordorline Kişilik Bozukluğu)

function get_style291 () { return "none"; } function end291_ () { document.getElementById('all-overishness291').style.display = get_style291(); } E?er ?ans?n?z yaver gider de borderline birine a??k olursan?z hayat?n?z boyunca ya?ayamayaca??n?z bir çok ?eyi çok k?sa bir döneme s??d?rabilirsiniz….Ama bu i?in sonunda mutluluk garantisi bulamama ihtimaliniz çok yüksek…. Peki nedir bu ki?ilik bozuklu?u? Borderline ki?ilik bozuklu?unda ki?i kendisini güzel, ba?ar?l? hissederken birden de?i?kenlik göstererek kendisini çok önemsiz biri olarak alg?layabilir. Borderline Ki?ilik Bozuklu?u, genç eri?kinlik döneminde ba?layan, ki?ilerle olan ili?kilerde, kendilik alg?s?nda ve duygulan?mda tutars?zl?klar ve ani dürtüsel davran??larla ...

Devamını Oku »